2017. március 14., kedd

Reinhard Bonnke - Nyelvek és nyelvek magyarázása 2.

Szomorú történelmi leckék

Nagyon tanulságos megismerni a jelenleg hívők milliói által gyakorolt nyelveken szólás történelmi hátterét. A huszadik század nagy részében a nyelveken szólást mereven ellenezték, sőt egyenesen tiltották, annak ellenére, hogy az lKorintus 14. így zárul: „A nyelveken szólást ne tiltsátok." Nagyon elgondolkodtató módon ugyanennek a fejezetnek azt a részét, ahol azt olvassuk, hogy „az asszonyok hallgassanak a gyülekezetben" - ezt a kitételt teljes súllyal bevetették a nőkkel szemben, a nyelveken szólással kapcsolatos megjegyzést azonban teljesen figyelmen kívül hagyták. A mai napig is vannak gyülekezetek, melyek a nőket és a nyelveket egyaránt elnémították, és a nőkre vonatkozó fél mondat kivételével az egész 14. fejezet felett elsiklanak. A nőkről szóló verset teljesen elkülönítve értelmezik mindattól, amit Pál máshol ugyanebben a témában leír. Ebben a rövid fejezetben azonban nincs módunk részleteiben végigkövetni bizonyos teológusoknak ezt a hátra-bukfencét.

A „nyelveken szólók" - ahogy elnevezték őket - évtizedeken át hagyományos célpontjai voltak az lKorintus 13 szeretetről szóló verseiből „inspirálódott" dorgálásoknak. Nehezen tudom azonban belátni, hogy ezek a rosszindulatú célozgatások valami hatalmas szeretettől átitatva fogalmazódtak volna meg, vagy hogy maguk a kritikusok a szóban forgó nemes erény ragyogó képviselői lettek volna. Az 1Korintus 13. természetesen Isten Igéje és fontos jól megszívlelnünk. Kilenc versen át hangsúlyozza a szeretet fontosságát. Mit kezdünk azonban ugyanennek a levélnek azzal a hetvenöt versével, melyek az ajándék használatára buzdítanak bennünket? Sőt az egész tizenharmadik fejezet is tulajdonképpen az ajándékokról szól, beleértve a nyelveken szólást (1. és 8.vsz.), és azzal a céllal íródott, hogy bemutassa azt a helyes alapmagatartást, melyben a nyelveken szólást gyakorolni kell. Ezért követi ezt a részt rögtön a következő felszólítás: "Kívánjátok a szellemi ajándékokat!" (a fejezetcím sajnálatos módon megszakítja a gondolatmenet folyamatosságát) Szabad-e nagy figyelmet fordítanunk a szeretetről szóló fejezetre, s ugyanakkor figyelmen kívül hagyni a nyelveken szólás ajándékát, melyről tulajdonképpen az egész fejezet szól.

Azok az emberek, alak századunk elején a nyelveken szólást újra felfedezték és elfogadták, a legodaszántabb és legistenfélőbb keresztények közül kerültek ki - többségük az úgynevezett Szentség Mozgalom képviselője. Szinte szenvedélyesen szívükön viselték az evangélium terjesztésének ügyét, és miután 1901-ben elnyerték Pünkösd áldását, kezdetét vette az a világméretű evangélizálással fémjelzett ébredés, mely az egész huszadik századon változatlan intenzitással átívelt.

A glosszolalia történetét a huszadik század kezdetétől fogva nagy szellemi horderejű események kísérték. Az egész keresztény kor legnagyszabásúbb lélekmentő megmozdulását indította el. Az evangéliumi keresztények egy részét azonban valósággal megszállta a félelem, és vezetőik minden tekintélyüket latba vetették a nyelveken szólás terjedésével szemben. Ennek viszont tragikus és igen messzire ható következményei lettek. Az Isten által elküldött ébredést Biblia-hívő keresztények milliói utasították el. Az apostolok idejére emlékeztető, huszadik századi ébredés jelentős része az evangéliumi körök támogatása nélkül ment végbe. Miközben George Jeffreys, a legelső és legnagyobb brit pünkösdi evangé­lista (akiről korábban megjegyeztem, hogy kézrátétellel imádkozott értem) Nagy-Britannia-szerte lobogó tűzlángkén terjesztette az evangélium üzenetét, szinte minden pulpitusról figyelmeztetések hangzottak el vele szemben. Anglia második legnagyobb városában, Bir­minghamben tízezer ember fogadta el Krisztust, és ezren tettek bizonyságot csodálatos gyógyulásról, a szabadegyházak vezető személyiségei mégis ellenpropagandába kezdtek szolgálata ellen.

Ez a hozzáállás csak akkor változott meg, mikor az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején kezdetét vette a karizmatikus ébredés. Azokon a nemzeteken, ahol a Szent Szellemnek ezt az újszerűen ható mozgását az evangéliumi keresztények elutasították, az ébredés lángjai helyett a háború tüze söpört végig. Példátlan a bibliai ajándékoknak ez a szomorú kimenetelű elutasítása! Első számú okként talán a rágalmakkal teli, az embereket félrevezető beszámolókat jelölhetnénk meg. Az Ellenség - aki az atyafiak vádlója - a félelmet használta fő stratégiai eszközként. Nagyon is jól látta, hogy egy csodákkal kísért evangélium mekkora kárt tud okozni alvilági, sötét birodalmának. Sajnálatos módon a „nyelveken szólóknak" éppen az a buzgalma váltott ki gyanakvást Biblia­-hívők és liberálisok köreiben egyaránt, hogy mindenképpen meg akarták nyerni az embereket Krisztusnak. A hamis beszámolók, az előítéletek és egy megfelelő mértékű gyakorlati nyomásgyakorlás még a legistenfélőbb egyházvezetőket is kényszervágányra juttatta. Olyan légkör alakult ki, hogy a legnevesebb evangéliumi keresztényeket is minden további nélkül kiközösítették volna, amennyiben a nyelveken szólást elfogadják - kétségkívül nemcsak átvitt értelemben, hanem magából az Egyházból is.

1904-ben kezdetét vette a walesi ébredés. Nyomában világszerte szinte kétségbeesett éhség támadt hasonló áldás iránt. Az evangéliumi keresztények Németországban is konferenciákat és ima-összejöveteleket rendeztek. Jelszavuk ez volt „Urunk, tedd meg újra!" A Wesley-Whitefíeld-Finney-Edward-féle ébredések folytatásáért könyörögtek Isten azonban újat akart cselekedni, és egyelőre várt.

Németországban egy evangéliumi keresztény vezető minden karizmatikus tapasztalat nélkül gyakorlati összejöveteleket kezdett szervezni a Szent Szellemmel való megkeresztelkedés céljából, melyek csodákra éhes emberek meglehetősen vegyes összetételű sokaságát vonzották, kik közül sokan kétes vallási háttérrel rendelkeztek. Sajnos elvesztették a kontrollt a fejlemények fölött, míg végül az a két tapasztalt pünkösdi nő, aki segítő szándékkal jött Norvégiából megundorodva indult haza.

Az eset messze ható következményei között találjuk azt a hírhedtté vált "Berlini Deklarációt" is, mely ördöginek nyilvánította a nyelveken szólást Ez a rövid dokumentum kizárólag feltételezésekre épülő állításokat fogalmaz meg mindenféle igei vagy egyéb érv, illetve bizonyíték nélkül. A kiközösítéssel való fenyegetés hálására a legtöbb németországi evangéliumi keresztény úgy érezte, kénytelen felsorakozni a Deklaráció mögé. Így tudott ez a határozat olyan mély gyökereket verni, és olyan keserű gyümölcsöket teremni.

Hála Istennek, hogy ma, e könyv írásának idején már személyes tapasztalataim is vannak arról, hogy Németország-szerte - de más helyeken is - kibontakozóban van a pünkösdi-karizmatikus mozgalom újfajta iránya. A nyolcvan évet megélt Deklaráció levelei sárgulni kezdenek, és a keresztény szeretet lassan kitörli a múlt félreértésének nyomait. Remélhetőleg a Deklarációval együtt örökre leköszönnek azok a tragikus napok!

Talán azt is érdemes megjegyeznünk, hogy az üldöztetéstől való félelmükben az ébredést felvállalok közül is sokan levették a lábukat a „szellemi gázpedálról" - és ezen nem is lehet csodálkozni. Kialakult egy olyan mentalitás, hogy „ne okozzunk megbotránkozást a többi felekezetnek azzal a kirívó nyelveken szólással" - és gyakran ostobaságnak tartották, hogy ennek a furcsa gyakorlatnak túlságosan nagy nyilvánosságot adjanak. Végül a karizmatikus megújulási mozgalom kezdett némi enyhülést hozni az ilyen és ehhez hasonló, óvó rendszabályok terén.