2012. május 8., kedd

Kenneth Hagin - Bibliai hit - Az Isten szerinti hit 3.


Egy teljes evangéliumi keresztény hölgy jött hozzám, miután látott egy meto­dista asszonyt meggyógyulni gyógyíthatatlan betegségéből. Könnyes szemmel kérdezte:
·    Megmondaná, hogy létezik, hogy Isten meggyógyítja ezt a metodista asz-szonyt, akinek nincs is Szent Szellem-keresztsége? Én pedig szólok nyelveken, mégsem gyógyulok meg?
·    A gyógyulásnak semmi köze a nyelvekhez. Az Úr már 2000 évvel ezelőtt ráhelyezte a te betegségeidet Jézusra, és Jézus elhordozta azokat. Az Ő sebei­vel már akkor meggyógyultál, de te nem fogadod el, és nem hiszed ezt. Meg­próbálod az Urat rávenni arra, hogy most tegye meg azt, amit ő már rég meg­tett. Ha képes vagy buzgón és boldogan dicsérni Istent azért, amit tett, és elhinni és megvallani, akkor láthatóan is megnyilvánul majd a gyógyulásod. Ha keresztény vagy, akkor van elég hited arra, hogy meggyógyulj. Megtehe­ted, hogy egyszerűen nem használod, nem engeded felszabadulni. Ne kérj több hitet, nincs szükséged többre! A legnagyobb dolgokat már sikerült elhinned. Az újjászületés a legnagyobb dolog, ami megtörténhet veled. Ez a legnagyobb csoda. Sokkal nagyobb, mint meggyógyulni valamilyen betegségből! Mit kell tenned? Használd a hitnek azt a mértékét, amivel rendelkezel, és engedd fel­szabadulni. Jézus elmondta, hogyan kell ezt megtennünk: mondd ki a száddal azt, amit hiszel a szíveddel. Ha hiszel a Bibliában, akkor hiszed azt is, hogy Jé­zus magára vette az erőtlenségeidet, és hordozta a betegségeidet. Ha hiszel a Bibliában, akkor hiszed azt is, hogy Ő ezt már 2000 évvel ezelőtt megtette -feleltem.
1 Péter 2,24: „Akinek sebeivel gyógyultatok meg.” Ez azt jelenti; ha te azt mondod, hogy az Úr majd „valamikor” meggyógyít, akkor nejn vagy össz­hangban azzal, amit a Biblia mond, mert a Biblia azt mondja: „...gyógyultatok meg.” Ne emberi tradíciók, hanem az Ige szerint szabadítsd fel a hitedet! A hit jelen idő. Ha azt mondod, „reméled”, hogy „majd” meggyógyulsz, akkor jövő időben beszélsz. Rendelkezel az Isten szerint való hit mértékével, tehát hasz­náld! A 2 Korinthus 4,13-ben ezt olvashatod: „Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van meg, amint írva van: Hittem és azért szól­tam; hiszünk mi is, és azért szólunk.” Pál a korinthusi gyülekezetnek írt, de ami vonatkozik a korinthusi gyülekezetre, az vonatkozik a nálatok lévő gyüle­kezetre is. Azt írta nekünk: „...a hitnek mibennünk is ugyanaz a szelleme van meg.” Egyetlen apostol sem írt a Bibliában egyetlen alkalommal sem abból a célból, hogy az embereket bátorítsa a hitre. Ma azért kell bátorítanunk a hívő­ket, mert Isten Igéje nem valóságos a ma élő emberek számára. Hívők va­gyunk! Nem írjuk a gyermekeinknek sem, mikor távol vannak, hogy ne felejt­senek el lélegezni, mert lélegezni fognak, amíg élnek. Tehát nem kell a hívőket arra bátorítanod, hogy higgyenek, hiszen ezért azok, akik: vagyis hívők.
Évekkel ezelőtt, Új-Mexikó államban egy összejövetel után a szenátor és bankigazgató felesége, egy kedves hölgy jött hozzám, és arra kért, imádkoz­zam érte, hogy több hite legyen. Megmondtam neki, hogy nem tehetem, mert ima által nem lehet a hitet megnövelni. Megkérdeztem, hogy hívő-e? Azt mondta, igen. De ki hallott már olyan hívőről, aki nem hisz?
Ha vereségben élsz, azt te magad okoztad, a saját ajkaddal: „...ha valaki azt mondja... és a szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtör­ténik, meglesz neki, amit mondott.” Valaki ezt így fejezte ki: „Ha azt mondod: nem tudod, akkor abban a pillanatban, amikor ezt kimondod, olyan, mintha megkorbácsoltak volna. Azt mondod, hogy nincsen hited, mire a kételkedés úgy ágaskodik fel benned, mint egy óriás, és megbénít.”
Szavaid által veted magad börtönbe. Kudarcról beszélsz, és a kudarc rabság­ban tart téged. A Példabeszédek 6,2-ben ez van: „Szádnak beszéde által estél tőrbe.” A magyarázó fordításban így áll: „Fogságba estél a szád beszédével.” Nagyon kevesen vesszük észre, hogy a saját beszédünk uralkodik rajtunk. Egy fiatalember mesélte, hogy soha nem verték meg addig, amíg meg nem vallotta, hogy valószínűleg meg fogják verni.