2012. május 7., hétfő

Kenneth Hagin - Bibliai hit - Az Isten szerinti hit 2.


A Róma 12,3-ban az áll: „Mert a nékem adott kegyelem által mondom min­denkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.” Ez nem a világon élő összes embere vonatkozik. Mert a világon nem minden ember hívő. Ha megnézed a 2 Thesszalonika levelet, ott Pál azt írja: „Mert nem mindenkié a hit!” Tehát nem minden ember hisz. Hite a hívőnek van. Róma 12,3: „...mondom mindenkinek közöttetek” - „közötte­tek”! És nem a világban! Pál nem a világ bűnöseinek írta ezt a levelet, hanem azoknak, akik Rómában voltak, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek.
Minden hívő, Istennek minden gyermeke, minden keresztény rendelkezik az Isten szerinti hit egy mértékével. Hadd menjek egy kicsit tovább, hogy bebizo­nyítsam ezt nektek. Efézus 2,8: „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” A hit nem önmagunkból származik. A kegyelemről ugyanezt mindnyájan tudjuk. Pál azt mondja, hogy az a hit, amely által üdvösséget nyertél, nem tőled volt. Nem természetes, emberi hit volt. Ezt Isten adja a bűnösöknek.
Hogyan ad Isten megtérésre való hitet a bűnösöknek? A Róma 10,17 megma­gyarázza: „A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” Figyeljétek meg a kifejezést: „...a hallás pedig Isten Igéje által.” Hit által térsz meg, és ez nem magadtól van, ez ajándék, ahogy is Pál is mondja. Ajándék, mert Isten ad­ja, Istentől jön. Róma 10,8-ben ez van: „De mit mond? Közel hozzád az Ige [a beszéd], a szádban és a szívedben van, azaz a hit Igéje [beszéde], amelyet mi hirdetünk.” A Bibliát, Isten üzenetét a hit beszédének nevezi. Miért nevezhet­jük a Bibliát a hit Igéjének vagy a hit beszédének? Azért, mert ez a beszéd hoz létre hitet a megtéretlen ember szívében. Ugyanazt a fajta hitet hozza létre, amely a világmindenséget is teremtette, és ugyanez adatik a mi szívünkbe is. És ezt az Igén keresztül kapjuk, mert ez a hit mértéke.
A Róma 10,8-at megismétlem: „De mit mond? Közel hozzád az Ige [a be­széd], a szádban és a szívedben van.” Figyeljétek meg, hogy ez pontosan meg­egyezik azzal, amit Jézus mondott: „Szívében nem kételkedik, hanem hiszi... amit mond...” Érted most már azt a gondolatot, hogy hinni kell a szívben és ki­mondani a száddal?
Jézus hitt, és kimondta. Isten hitt, és kimondta. A Föld így jött létre. A 9. vers folytatja: „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hi­szed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, megtartatol.” 10. vers: „Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” Lát­juk, hogy a bűnös a hit egy bizonyos mértékét kapja azáltal, hogy hallja az Igét, majd használja azt. Arra használja, hogy megteremtse az üdvösség való­ságát a saját életében. „Mikor mentett meg téged Isten?” „1990. május 24-én, kb. 10 óra 10 perckor.” Tévedsz. Akkor, amikor Jézus meghalt érted és feltá­madott, kb. 2000 évvel ezelőtt. De ez akkor lett valóság - megmentés - szá­modra, amikor elhitted és megvallottad.
Az üdvösség minden emberé. Minden férfi és nő rendelkezik azzal a joggal, hogy megtérhessen. Jézus az egész világért meghalt. Ezért szeretem T. L. Osborne testvér szavait: „Senkinek nincs joga kétszer hallani az evangéliumot, amíg minden ember nem hallotta legalább egyszer.” Minden embernek joga van tehát hallani az evangéliumot, mivel az üdvösségét megszerezték, és az árát kifizették. A prédikált igazság hitet hoz létre a szívben. Ezért aki hisz és megvallja azt, amiben hisz, akkor az ő hite által valósággá váltja a saját életé­ben mindazt, amiről prédikáltak neki.
Figyeljük meg a Róma 10,13-14 és 17-ben ezeket a szavakat: „Mert minden, aki segítségül hívja az Úr Nevét, megtartatik [üdvösségre jut]. Mi módon hív­ják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” Ez az állítás igaz bármiről, amit Istentől kaphatunk. Az Isten szerinti hit úgy jön, hogy hallod Isten Igéjét. Istennek nincs másfajta hite, csak ez, és ez az isteni hit hallás által jön. Azaz Isten annak a szívébe, aki az Igét hallja, az Ő saját hitét adja. Nem csoda, hogy Jézus azt mondta, „hallván hallanak”. Nem hagyhatod, hogy az Ige az egyik füleden bemenjen, a másik füleden ki, mert így nem terem gyümölcsöt benned; nem eredményez hitet. Akkor sem jön létre hit a szívedben, ha úgy viselkedsz, mintha Isten Igéje tündérmese volna. De ha tisztelettel és őszintén hallgatod, és ennek alapján cselekszel is, akkor létrejön benned a bibliai hit. Gyakran van olyan elképzelésünk a prédikálásról, mint amilyen a fiamnak volt 5 éves korá­ban. Azt kérdezte: „Anyuka, azok a mesék, amiket apuka mond, amikor prédi­kál, azok tényleg igazak vagy csak prédikál?” Az emberek sokszor azt gondol­ják, hogy csak prédikálunk.