2017. szeptember 18., hétfő

David Yonggi Cho - Legyél egészséges! 8.

Mózes rézkígyója

"4 És elindulának a Hór hegyétõl a veres tengerhez vivõ úton, hogy megkerüljék Edom földét. És a népnek lelke megkeseredék útközben. 5 És szóla a nép Isten ellen és Mózes ellen: Miért hoztatok fel minket Égyiptomból, hogy meghaljunk e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt útálja a mi lelkünk. 6 Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan meghalának Izráel népébõl. 7 Akkor méne a nép Mózeshez, és mondának: Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened; imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozék Mózes a népért. 8 És monda az Úr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tûzd fel azt póznára: és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben maradjon.9 Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltûzé azt póznára. És lõn, hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada." (4Mózes 21,4-9)

A rézkígyó esemény előképe Jézus megváltói művének, amellyel megszabadított minket a betegségtől kereszthalála által.

Nagyon sok mérges kígyó élhetett azon a területen, de Izrael népét megvédte Isten erős keze a kígyók veszélyétől. Amikor azonban fellázadtak Isten ellen és vétkeztek, Isten oltalma megszűnt. A mérges kígyók azonnal megtámadták, megmarták, és megölték az embereket. Ezek a mérges kígyók jelképezik az ördögöt, ez az esemény pedig bemutatja, hogy amikor Isten oltalma eltávozik a hívőktől az ördög mindig megtámadja őket, mint az ordító oroszlán a zsákmányát.

Isten arra utasította Mózest, hogy készítsen egy rézkígyót és tűzze fel egy póznára, hogy mindenki feltekint­hessen a rézkígyóra és így meggyógyuljanak a mérges kígyók harapásából. Amikor Izrael népe megbánta bűneit, Isten oltalma visszatért hozzájuk. Ennek a történetnek van egy prófétai jelentése. Egy napon az ördög teljes vereséget fog szenvedni, aki állandóan gyötörte az embereket. Ez a prófécia szó szerint igaz lett Jézus Krisztus életében és munkájában.

Amikor Nikódémus a zsidók vezetője egyik éjjel Jézushoz jött, Jézus azt mondta neki: „És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,14-15) Mózes rézkígyója Jézus megváltó művének volt a jelképe, amelyet Ő beteljesített a kereszten. A Mózes által készített rézkígyónak profetikus jelentése is volt. Mózes magas póznára helyezte, ami jelképezi ellenségünk, az ördög tökéletes vereségét, akiről a biblia ezt írja: "És vet­tették a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vettették a földre, és az ő angyalai is ő vele levetettének.“ (Jel 12,9) Tehát Jézus keresztre feszítése tulajdonképpen elvégezte ellenségünk, az ördög tökéletes vereségét. A Biblia így kommentálja ezt az eseményt: „Ő pedig monda nékik: Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. ” (Lukács 10,18-19) "Most van e világ kárhoztatása, most vettetik ki e világ fejedelme.“ (János 12,31) “Azokat pedig a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben démonokat űznek; új nyelveken szólnak." (Márk 16,17)

"Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban." (Kolossá 2,15)

Ezeket a fejedelemségeket és erőket írja le az Efézusi levél is: "Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak." (Ef 6,12) Ahogy a kígyók mérge hatástalanná vált, amikor Mózes póznára tűzte fel a rézkígyót a pusztában, úgy vált semmivé az ördög ereje, a mi Urunk Jézus Krisztus megváltó halála által.

Az isteni gyógyítás erőteljes munkája megmentette az emberek életét, akik egyébként meghaltak volna, amikor Izrael népe ránézett a póznára tűzött rézkígyóra. Ez Jézus Krisztus megváltó művének volt az előképe, akinek elég ereje van arra, hogy meggyógyítsa mindazokat, akik hozzáfordulnak.

F. F. Bosworth evangélista, aki megrázta Amerikát és Kanadát az isteni gyógyítás hatalmas ajándékával, ezt írta Krisztus a gyógyító, az isteni gyógyítás üzenete című könyvében: „Ha a gyógyítás, nem lett volna benne az engesztelésben, miért kívánták meg akkor a haldokló izraelitáktól, hogy felnézzenek az engesztelés testi gyógyulására vonatkozó jelképére, a rézkígyóra? Ha az engesztelés jelképe gyógyulást és megbocsátást adott, miért ne tenné ezt meg nekünk Krisztus?” Az Ószövetségben három jelképet vizsgáltunk meg, amelyek jelzik Jézus megváltását, amely egyaránt vonatkozik testünkre, és lelkünkre. Az Úr, a mi Istenünk a Gyógyító, aki meg akarja gyógyítani betegségeinket. Ő azt akarja, hogy egészségesek legyünk. Ez a mi jó Istenünk jó terve.

A betegség a bűn büntetéseként szakadt ránk, amit Ádám és Éva követtek el Éden kertjében. Amikor Jézus feltámadt a halálból, három nappal kereszthalála után, az ördög már meg volt kötözve. A bűnbocsánat és a gyógyulás már mindazoké volt, akik segítségül hívták Jézus Krisztus nevét.

E tény jobb megértéséhez közelebbről kell megvizsgálnunk azt az evangéliumot, amit Ézsaiás próféta meghirdetett, hiszen Ézsaiás 53. fejezete szemléletesen rajzolja meg Jézus Krisztus életét, és megváltásának célját.