2015. április 13., hétfő

Rodney H. Browne - Csodatevő erő által történt adósságeltörlések a Bibliában

Izrael fiai kölcsönkérnek az egyiptombeliektől, majd csodás adósságeltörlésben részesülnek

II. Mózes 3:21-22 És kedvessé tészem e népet az Égyiptombeliek előtt, és lészen, hogy mikor kimentek, nem mentek üresen. 22 Kérjen azért minden asszony az ő szomszédasszonyától és háza lakó asszonyától ezüst edényeket és arany edényeket és ruhákat; és rakjátok azokat fiaitokra és leányaitokra, s így fosszátok ki Égyiptomot.

Az Úr által kiszabott idő, hogy az adósságok eltöröltetnek, kihirdettetett

V. Mózes 15:1-6 A hetedik esztendő végén elengedést művelj. 2 Ez pedig az elengedésnek módja: Minden kölcsönadó ember engedje el, amit kölcsönadott az ő felebarátjának; ne hajtsa be az ő felebarátján és atyjafián; mert elengedés hirdettetett az Úrért. 3 Az idegenen hajtsd be; de amid a te atyádfiánál lesz, engedje el néki a te kezed. 4 De nem is lesz közötted szegény, mert igen megáld téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, hogy bírjad azt. 5 De xak úgy lesz ez, ha hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára, megtartván és teljesítvén mindazt a parancsolatot, amelyet én ma parancsolok néked. 6 Mert az Úr, a te Istened megáld téged, amiképpen megmondotta néked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és terajtad nem uralkodnak.

Az adósság (az adók) eltörlése

1 Sámuel 17:22-25 Akkor Dávid rábízta a holmit arra, aki a hadiszerszámokat őrzi, és elfuta a harctérre, és odaérve kérdezősködék testvéreinek állapota felől. 23 És míg ő beszélt velük, ímé a bajnok férfi, a Góliáth nevű Filiszteus, aki Gáthból való volt, előjöve a Filiszteusok csatarendei közül, és most is hasonlóképpen beszélt; és meghallá ezt Dávid. 24 Az Izráeliták pedig, mikor látták azt a férfit, mindnyájan elfutának előle, és igen féltek. 25 És mondának az Izráeliták: Láttátok-é azt a férfit, aki feljöve? Mert azért jött ki, hogy gyalázattal illesse Izráelt. Ha valaki megölné őt, nagy gazdagsággal ajándékozná meg a király, leányát is néki adná, és atyjának házát szabaddá tenné Izráelben [atyjának házát mentesíteni az adófizetéstől Izráelben].

Az özvegyasszony adóssága eltöröltetik

2 Király 4:1-7 És kiálta egy asszony a próféták fiainak feleségei közül Elizeushoz, és monda: A te szolgád, az én férjem meghalt; te tudod, hogy a te szolgád félte az Urat. Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy néki szolgái legyenek. 2 Monda néki Elizeus: Mit cselekedjem veled? Mondd meg nékem, mi van a házadban? Monda az: A te szolgálóleányod házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. 3 Akkor monda: Menj el, kérj ott kinn minden te szomszédodtól üres edényeket, de ne keveset; 4 És menj be és zárkózzál be magad a te fiaiddal, és tölts az olajból minden edénybe, és a tele edényt állítsd félre. 5 És elment őtőle, és bezárkózott az ő fiaival, azok hordták néki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. 6 És mikor megtöltötte az edényeket, monda az ő fiának: Hozz ide még egy edényt. Felele az: Nincs több edény; és akkor megállott az olaj. 7 És elment és elmondá ezt az Isten emberének. Az pedig monda: Menj el, add el az olajat és fizesd ki hiteleződet; te pedig és a te fiaid éljetek a maradékából.

A fejszét kölcsönkérték, elveszett, majd visszaszolgáltatták

2 Királyok 6:4-7 És elmének velük. És menének a Jordán mellé, és ott fákat vágtak. 5 És történt, hogy mikor egy közülük egy fát levágna, a fejsze beesék a vízbe. Akkor kiálta és monda: Jaj, jaj, édes uram! Pedig ezt is kölcsön kértem! 6 És monda az Isten embere: Hová esett? És mikor megmutatta néki a helyet, levágott egy fát és utánadobta, és a fejsze feljött a víz színére. 7 És monda: Vedd ki. És kinyújtván kezét, kivevé azt.

Nehémiás munkásainak eltörölték a jelzálogát és az adósságaikat

Nehémiás 5:1-4, 11-12 Lőn pedig nagy kiáltása a népnek és feleségeiknek az ő atyjokfiai, a zsidók ellen. 2 Voltak, akik ezt mondták: Fiainkkal és leányainkkal együtt sokadmagunkkal vagyunk, nékünk gabona kell, hogy együnk és éljünk. 3 És voltak, akik ezt mondták: Mind mezeinket, mind szőlőinket, mind házainkat zálogba kell adogatnunk, nékünk gabona kell, mert éhezünk. 4 Viszontag voltak, akik ezt mondták: Kölcsön vettünk pénzt a király adójáért a mi mezeinkre és szőlőinkre. 11 Adjátok vissza, kérlek, nékik még ma az ő mezeiket, szőlőiket, olajkerteiket és házaikat; ennekfelette a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak századát engedjétek el. 12 És felelének: Visszaadjuk és tőlük nem veszünk semmit; úgy cselekszünk, amint te mondod. Ekkor egybehívám a papokat és megeskettetém őket, hogy e beszéd szerint fognak cselekedni.

10.000 tálentum kölcsön eltörlése

Máté 18:23-27 Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. 24 Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentommal volt adós. 25 Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt és a feleségét és gyermekeit és mindenét, amije volt, és fizessenek. 26 Leborulván azért a szolga előtte, könyörgött néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. 27 Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki.

Jézusnak volt adóssága

Máté 17:24-27 Mikor pedig eljutottak Kapernaumba, a kétdrakmaszedők Péterhez mentek és mondának néki: A ti mesteretek nem fizeti-é a kétdrakmát? 25 Monda: Igen. És mikor beméne a házba, megelőzé őt Jézus, mondván: Mit gondolsz Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? A fiaiktől-é vagy az idegenektől? 26 Monda néki Péter: Az idegenektől. Monda néki Jézus: Tehát a fiak szabadok. 27 De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot és vond ki az első halat, amely ráakad: és felnyitván a száját egy státert találsz benne: azt kivévén add oda nékik Énérettem és teéretted.

Zákeus négyszeresen visszafizette a pénzt

Lukács 19:8 Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe.

Onésimus adósságát Pál apostol kifizette

Philemon 1:18-19 Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, ezt nekem ródd fel. 19 Én Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem: hogy azt ne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nékem.

A legnagyobb adósságeltörlés - Jézus a kereszten eltörli bűneink adósságát

Kolossé 2:13-14 És titeket, kik holtak voltatok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ővele, megbocsátván minden bűnötöket, 14 azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára.