2015. április 3., péntek

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Jöjjön el a Te országod 7.

Isten országa a szívünkben van

Jézus a következőket válaszolta a farizeusok kérdésére:

"Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják: íme itt, vagy: íme amott van; mert íme az Isten országa tibennetek van.“ (Luk 17,20-21) Jézus állandóan hirdette Isten országának jó hírét Célja az volt, hogy megtanítsa az embereknek: mi Isten országa, és hogyan lehetnek polgárai. A farizeusoknak téves elképzelésük volt Isten országáról, mert arra számítottak, hogy a világ egyik nemzeteként fog testet ölteni. Jézus azonban ezt válaszolta nekik: „Isten országa tibennetek van.“

Amikor Jézust szívünkbe fogadjuk Megváltónak, és szánkkal megvalljuk őt Úrnak, a Szent Szellem bizonyosságot ültet a szívünkbe. A Szent Szellem bennünk lakozik, és Isten templomává tesz minket. Attól a pillanattól kezdve Atyánk uralma alatt vagyunk. Ez az a belső hely, ahol Isten uralkodik és kormányoz, ahol ott van Isten országa.

Új teremtmények vagyunk: „ Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme újjá lett minden." (2Kor 5,17)

Jézus sokszor hasonlította Isten országát a magvak növénnyé fejlődéséhez. Amikor a mennyek országa vagy más szóval Isten országa eljön a szívünkbe, gondolkodásunk által kezd el növekedni. Ezért hitünknek és gondolkodásunknak addig kell növekednie, amíg el nem érik Isten hitét és gondolkodását. Ennek a növekedésnek addig kell folytatódnia, ameddig meg nem látjuk Jézust szemtől szembe.

A Bibliában ez olvasható: „Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, mint kérjük vagy elgondoljuk, ami bennünk munkálkodó erő szerint.“ (Ef 3,20) Ha gondolataink elérik Isten gondolatait, akkor megláthatjuk Isten kezét, amint megvalósít dolgokat. Naponta győzelmes életet élhetünk, és lerombolhatjuk a Sátán munkáját. Isten ugyanis bennünk él és Ő nagyobb a Sátánnál, aki a levegőég felett gyakorolja hatalmát. (I.Ján 4,4).

Tehát Isten országa a szívünkben él Jézus és a Szent Szellem ereje által. S bár egy zűrzavarral, ürességgel és sötétséggel teljes világban élünk, szívünkben kicsírázott egy új világ. Egy új ország jött el. Ténylegesen életünk részévé váltak Isten országának jellemzői, amelyeket Jézus meghirdetett, és amelyért kereszthalált halt. Megkaptuk bűneink bocsánatát, meggyógyultunk, megszabadultunk a démonoktól, a szegénységtől és az átoktól, s örök életet kapunk hit által.
Amikor mindezek beteljesülnek életünkben, akkor megvan a bizonyosságunk arról, hogy Isten országa bennünk van. Ugyanis ilyen jelek követik azokat, akik hisznek Jézusban, és Úrnak vallják Őt.

Az azonban szánalmas dolog, hogy nagyon sok ember csak templomlátogató, nem ismeri vagy nem érti meg azt az új világot, amely a szívükben élhet, s nem is próbál hinni benne. Nem ismeri ezt a kegyelmet és kiváltságot, az új rendet, új erőt és az új világot, melyben akkor van részünk, ha Istent Atyának szólítjuk.

„Elvesz az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való...“ (Hós 4,6). Hóseásnak ez a kijelentése pont az ilyen esetre vonatkozik. Jézus azt mondta a zsidóknak, akik nem ismerték az igazságot: „És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.“ (Ján 8,32)

Amikor az emberek a templomba járást fontolgatják, sokan azért mennek el, hogy a vallással megismerkedjenek. Úgy gondolják, hogy a templom az a hely, ahol pallérozhatják erkölcseiket, előadást hallhatnak a múlt nagy embereiről, vagy etikai irányelveket találnak életük számára.
A Krisztusban való hitünk azonban nem egy vallás. Ez se nem kultúra, se nem erkölcs. Ez a Jézus Krisztussal való személyes találkozás tapasztalata! Valami olyan új dolog, amely a szívünkben történik. Az a legcsodálatosabb esemény, amikor Isten, a Menny és Föld teremtője megvásárol minket Jézus Krisztus bűntelen vérével, és így belénk ülteti az ő országát.

Ha Isten embereivé váltunk, többé már nem kell szenvednünk a bűnös lelkiismeret miatti kínoktól. Nem kell elviselnünk a Sátán elnyomását és kötelékeit. Mivel Isten országa a szívünkben van, jogunk van élvezni kiváltságait. A Biblia nyomatékosan figyelmeztet: „Azért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.“ (Gal 5,1) Többé nem köthetünk alkut a bűnnel.

Amikor azt imádkozod, hogy„Jöjjön el a Te országod", jusson eszedbe, hogy Isten birtokba veszi a szívedet Azt se feledd el, hogy ezzel az imával Istennek szánod oda egészen a szívedet. Ez az ima az Atyában való hited és a Neki való engedelmesség kifejezése.
Ezzel az imádsággal megbízást kapsz, hogy hirdesd Isten országát. E megbízatás betöltésének leghatékonyabb módja az, hogy élvezed Isten országának kiváltságait, és benne élsz mindennap.