2012. október 14., vasárnap

Simon Wiesenthal - A Sacher-hadművelet 3.


Maier (akivel időközben meleg, baráti viszonyba kerültem) felhívta figyelmem a különös kávéházra. Többször is órákig elüldögéltem ott, de semmi rendkívülit nem fedeztem fel.
  A linzi rendőrség azonban eredményesebb volt. Egy este a rendőrök röviddel záróra előtt megrohanják a helyiséget, leözönlenek egy lépcsőn, feltörnek egy zárt ajtót, és a pincében tökéletesen felszerelt nyomdára bukkannak. Frissen gyártott személyi okmányokon kívül megtalálják a korábban Bécsből ellopott személyazonossági igazolványok egy részét, valamint különféle rendőrhatóságok és körzeti elöljáróságok szolgálati bélyegzőit. Rendőrkézre kerül a nyomda vezetője: bizonyos dr. Hugo Rössner, majd rövidesen letartóztatják Theodor Souceket is.
  
További letartóztatások sorozata következik; lakat alá kerül két „ismerősöm”, Viktor Nageler és Josef Urban is. Nageler a csoport „ideológusai” közé tartozott, és fedőnévként a fellengzős „Trenck pandúr”-t használta. Elítélik, ám nemsokára sikerül Nyugat-Németországba szöknie, ahol minden bizonnyal hív barátokra lel. Kényesebb volt Urban esete. Kiderítettem, hogy Budapesten az SS hírszerző szolgálat VI. ügyosztályán tevékenykedett, amin különösebben még nem csodálkoztam volna. Ám annál inkább meghökkentett, hogy a jelek szerint újabban éppilyen jó kapcsolatok fűzték az amerikai titkosszolgálathoz. Ámbár, szerintem, igazából mindvégig csak régi bajtársait szolgálta.
  Ruppertsberger miniszteri tanácsos meghívott, legyek jelen Urban kihallgatásán. Ez láthatóan arra sarkallta Urbant, hogy megkísérelje értékesíteni ismereteit. – Én mindig rendes voltam a zsidókkal – közölte. – Megkérdezheti Kastner Rezsőt is – ő volt az összekötőm.
  Kastner akkoriban magas állású kormánytisztviselő volt Izraelben, és Urban nyilvánvalóan úgy gondolta, közlései kínosak lennének számomra. Valóban kénytelen voltam levelet írni Kastnernek, hogy megtudakoljam, ismeri-e egyáltalán Urbant. (A biztonság kedvéért mellékeltem a fényképét is.) Kastner nem válaszolt… Két évvel később zajlott le Izraelben a „Kastner-per”. Egy Grünwald nevű ember azt állította, hogy a háború alatt Kastner együttműködött a nácikkal, mire Kastner beperelte, és a bíróságra várt az igazság felderítése. Elmondtam a bírónak, amit Urban mesélt, a bíróság pedig megkérdezte Kastnertől, miért nem válaszolt a levelemre. Ő azt állította, nem jutott rá ideje. Grünwald elvesztette a pert, de sokatmondó tény: mindössze egy izraeli font összegű, jelképes pénzbírságra ítélték. Néhány évvel később Kastner ellen sikeres merényletet követett el egy izraeli földalatti csoport egyik tagja.
  
Mindamellett ez volt az Urban-ügy legegyértelműbb folyománya; hogy igazából milyen szerepet játszott az egykori és újabb osztrák nácik színpadán, azt nem sikerült felderíteni. Úgy tetszik, az amerikaiak mindvégig nem vették le róla oltalmazó kezüket. A jelek szerint különös előszeretettel viseltettek az egykori VI. ügyosztály alkalmazottai iránt; így tettek szert például Wilhelm Höttl SS-Obersturmführerre is, aki mindmáig Bad Ausseeben élvezi iskolaigazgatói nyugdíját. Ő is, Urban is elhitették az amerikaiakkal, hogy most is megvannak még régi balkáni ügynökeik, akikkel még az SS hírszerző szolgálatánál dolgoztak – ami aztán később óriási blöffnek bizonyult, de a negyvenes évek végén az állítás roppant haszonnal kecsegtetett; mint ahogy valóban hasznos is volt – Urban és Höttl számára.
  Theodor Soucek környezetéből akkoriban nem kevesebb, mint kétszáz személyt tartóztattak le, köztük olyan, egymástól jócskán különböző embereket, mint Eduard Roschmannt, a rigai gettó második parancsnokát, aki kereken 35 ezer zsidó haláláért volt felelős (külön fejezet foglalkozik vele ebben a könyvben), vagy Otto Röscht, az Osztrák Szocialista Párt későbbi belügyminiszterét. Rösch, a náci párt tagja s a traiskircheni Napola* egykori oktatója, Grazban, a hazatérők segélyszolgálatánál dolgozott. Letartóztatásakor lezárt bőröndöt találtak lakásán. Amikor kinyitották, személyazonossági igazolványok és különféle listák kerültek elő. Rösch tagadta, hogy a bőrönd tartalmáról tudomása lett volna – egy ismeretlentől kapta, megőrzésre. Nyolchavi vizsgálati fogság után bizonyítékok hiányában felmentik.
  
Rosa Jochmann osztrák antifasiszta, a ravensbrücki koncentrációs tábor egykori lakója határozottan síkraszállt érte. Mint mondotta, a szociáldemokrata családból származó Rösch Helmernek, az akkori belügyminiszternek az utasítására kapcsolódott be az új náci mozgalomba, hogy ott egy később alapítandó negyedik párt számára toborozzon tagokat. Ilyen kísérletre valóban sor került. Okai a háború utáni korszak politikai helyzetében keresendők; az egykori nácik szavazataiért vívott versenyben ugyanis a szociáldemokraták érzékelhetően lemaradtak a konzervatívok mögött. A szociáldemokratákban még frissen élt a háború és a koncentrációs táborok emléke, és ezért kiadták a jelszót: „Szibériába a nácikkal!” Igaz, a nyilvántartott náciknak akkoriban még nem volt választójoguk, voltak viszont családtagjaik – testvérek, szülők, feleségek –, azok pedig a szociáldemokraták ellen, vagyis a konzervatívokra voksoltak.
  A szocialista párt később jóvátette ezt a taktikai hibát: különös energiával szállt síkra azért, hogy a hajdani párttársak visszakapják választójogukat, ugyanakkor pedig az államosított iparban jól fizetett menedzseri állásokat kínált nekik, mivel e területen kevés volt a megfelelően képzett saját embere. Ám az Osztrák Néppártban gyülekező konzervatívok még mindig megőriztek valamelyes szavazati előnyt. Ekkor támadt Oskar Helmer akkori szocialista belügyminiszternek az az ötlete, hogy a szocialista párt számára közvetlenül meg nem nyerhető régi nácikat saját párt megalapítására ösztönözze; ily módon a néppárt elveszítené a maga nácijait, és az új párt esetleg az egész polgári tábort is megosztaná, miáltal az Osztrák Szocialista Párt egyértelműen az ország legerősebb pártjává válnék. E stratégiának természetesen csak akkor lett volna értelme, ha a kibontakozó negyedik erő jó viszonyban áll a szocialista párttal, és koalíciós partnerként is számításba jöhet. E koncepció megvalósításának előmozdítására szemelték ki Otto Röscht.
  
Később többször is beszélgettem vele az akkori eseményekről és elképzelésekről, és hajlok rá, hogy elhiggyem neki: valóban csak e cél érdekében csempészték be Soucek szervezetébe, amely igazából semmi hasznát nem vette. Ám minisztersége idején mégis némiképp kényes helyzet állt elő: belügyminiszterként fölöttese lett azoknak a rendőröknek is, akik 1948-ban letartóztatták. Egyebekben azonban illendő hangsúlyozni, hogy Rösch kiemelkedő szakminiszter volt, hozzáértés és energia dolgában jócskán túlszárnyalta elődeit, és az újnáci irányzatok ellen különös szigorral járt el.
  Amikor 1947-ben felléptünk Soucek és társai ellen, gyakran felmerült bennünk a kérdés: tudják-e ezek az emberek egyáltalán, micsoda veszélyes játékba bocsátkoztak? Soucek szervezete ugyanis nemcsak bajba jutott SS-ek számára gyártott papírokat, hanem arra is vállalkozott, hogy az egykori Vlaszov-hadsereg tagjait is ellássa hamis személyi okmányokkal. Mint ismeretes, a Vlaszov-hadsereg olyan oroszokból állt, akik a németekben eredetileg a kommunizmus igája alóli felszabadítóikat látták, és ezért csatlakoztak a német hadsereghez. Egy részük a családját is magával vitte, majd sokan a szövetségesek fogságába estek, és most egy brit-szovjet megegyezés alapján kiadták őket a Szovjetuniónak, ahol mindenfajta per, tárgyalás nélkül azonnali kivégzés várt rájuk. A karintiai brit hadifogolytáborokban jó néhány vlaszovista inkább a halált választotta, a Dráva jéghideg vizében.
  Amikor ez a helyzet ismertté vált, és szaporodtak a tiltakozások a brit eljárás ellen, a megmaradt vlaszovistákat számos nácival egyetemben a wolfsbergi internálótáborba gyűjtötték. Soucek szervezetének sikerült kijuttatnia a táborból ezeket az oroszokat, aztán menekültnek nyilváníttatták és Németországba csempészték tovább őket.
  
Mindez persze nem sokáig maradt rejtve a szovjetek badeni főhadiszállása előtt, hiszen a szovjet ügynökhálózat már régóta behatolt az angol, francia és amerikai zónába is. Tudomást szereztek arról is, hogy ott nagyszabású földalatti náci szervezet van születőben, ám eszük ágában sem volt, hogy ismereteiket megosszák az osztrák hatóságokkal vagy a szövetségesekkel, hiszen el sem tudtak képzelni örvendetesebb fejleményt, mint a „revansista és újnáci sejtek” keletkezését. Sőt tőlük telhetőén még támogatták is ezeket a sejteket: a szovjet titkosszolgálatnak sikerült az orosz hadifogolytáborokban szervezett, úgynevezett „antifa-tanfolyamokon” átnevelni egész sor hajdani Wehrmacht-katonát, akik hívő náciból egykettőre hívő kommunistává váltak. Ezek az emberek az egyik vallásból úgyszólván egy másikba léptek át, és most eszményi szovjet ügynökökként épültek be Theodor Soucek szervezetébe. Lelkesen segédkeztek a náci sejtek építésében, hogy ily módon segítsék végső győzelemre a kommunizmust. Ismét ütőképes náci szervezetet akartak, hogy aztán a demokratikus Ausztriát pellengérre állíthassák. Ezt a stratégiát hiúsította meg a Sacher-hadművelet.
  Theodor Souceket, Amon Göthöt és Hugo Rössnert a nemzetiszocialista tevékenység felélesztését megtiltó törvény értelmében halálra ítélték. Később a halálbüntetést életfogytiglani börtönre változtatták, amiből pontosan három év lett – utána mindhármuknak megkegyelmeztek. A szervezetet az államrendőrség mindenestől szétverte. Ez volt az egyetlen és legsúlyosabb csapás a menekülők amaz első számú nemzetközi segítő szervezetére, amelynek nevét csak később tudtam meg. A név így hangzott: ODESSA.

* Nationalpolitische Erziehungsanstalt: nemzetiszocialista elit középiskola, a majdani vezetők képzésére.