2017. április 25., kedd

David Yonggi Cho - Dániel könyve 46.

A háború folytatódik

"20 És monda: Tudod-é, miért jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek a persa fejedelem ellen; és ha én kimegyek, ímé Görögország fejedelme jõ elõ! 21 De megjelentem néked, a mi fel van jegyezve az igazság írásában; és senki sincsen, a ki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály a ti fejedelmetek." (10, 20-21)

Isten angyala megküzdött Perzsia fejedelmével, de a harc itt nem ért véget. Meg kellett küzdenie Görögország fejedelmével is, és harca Sátán királysága és annak erői ellen a világ végeztéig fog tartani. Ezért kell szüntelenül imádkoznunk, hogy segítsük az angyalokat a szellemi háborúban való győzelemre.

Ha csak egy ember imádkozik is, a siker nem kevésbé biztos, mintha egy család, vagy egy egész nemzet. De ha egy nemzet csak a fizikális világban küzd, annak vége biztos bukás.

Nem véletlenül van Koreában 10 millió keresztény. Hiszek abban, hogy Isten használni akarja a koreai egyházat, hogy minden nemzethez és néphez misszionáriusokat küldjön, akik az evangéliumot hirdetik, hogy az emberek megtérjenek és üdvösséget nyerjenek. Ehhez azonban a koreai egyháznak abba kell hagynia a felekezeti versengéseket, melyek kimondottan romboló hatásúak. Ehelyett inkább az imára kéne koncentrálni az erőket, hogy a nemzet még bővölködőbb kegyelemben részesülhessen, és betöltekezzen a Szent Szellemmel, és hogy az ébredés tüze még inkább növekedjen. Imádkoznunk kell azért is, hogy a Koreai Egyház egységessé váljon.

Mindez éppen így érvényes a világon bárhol élő keresztényekre. Mindnyájan tábornokai vagyunk ennek a szellemi háborúnak, és Mihály, az Isten seregének főparancsnoka mellettünk áll!

Perzsia és Görögország (11,1-4)

"Én is a méd Dárius elsõ esztendejében mellette állék, hogy õt támogassam és segítségére legyek. 2 És most igazságot jelentek néked: Ímé, még három király támad Persiában, és a negyedik meggazdagul nagy gazdagsággal mindenki felett, és mikor hatalomhoz jut az õ gazdagsága által, mindent megmozdít Görögország ellen." (11,1-2)

A 11. fejezet az angyal érdekes kijelentésével kezdődik. Nem mást mond itt, mint hogy ő támogatta és szilárdította meg a méd Dárius pozícióját királyságának első évében. Gondolkozzunk csak el a vers jelentésén!

Mikor a médek és a perzsák meghódították Babilont és felállították saját uralmukat, a démonok hatalmukba kerítették ezt a birodalmat is. Abban az irányban manipulálták, hogy üldözze és elpusztítsa a határain belül élő zsidó foglyokat. Első próbálkozásként elindították a birodalom igazgatóit és tiszttartóit, hogy bevádolják Dánielt Dárius király előtt. Az ő halála után valószínűleg széles körű irtóhadjárat vette volna kezdetét a zsidók ellen. De hála Dániel imáinak, az angyalok legyőzték a birodalmat manipuláló démonokat, s így egy angyal el tudott jutni az oroszlánok verméhez, hogy azok száját befogja.

Az eset olyan hatással volt Dáriusra, hogy ettől kezdve zsidóbarát politikát kezdett folytatni. Megparancsolta, hogy azokat a tisztviselőket, akik Dánielt feljelentették, családostul az oroszlánok vermébe vessék. Majd kiadott egy kiáltványt, hogy birodalmának minden alattvalója Dániel Istenét köteles imádni. Ily módon jó napok köszöntöttek a zsidókra még a száműzetés közepette is, mert egy angyal állt Dárius mögött támogatva és megerősítve őt

Perzsía további királyai

Figyeljünk most magára a próféciára! Először azokról a királyokról olvasunk, akik Perzsia eljövendő uralkodói lesznek. A történelem igazolta ezt a próféciát.

Az első király Cambyses volt (i.e. 529-522), a máso­dik Pseudo-Smerdis (i.e. 522-521), a harmadik pedig I. Darius Hystaspes (i.e. 521-486). A negyedik király I. Xerxes volt, aki i.e. 486-465-ig uralkodott. Az ő uralkodása alatt érte el Perzsia dicsősége tetőfokát. Xerxes más néven Ahasvérusként is ismert, ő az Eszter könyvében szereplő király.

A negyedik király idejében a Méd-Perzsa Birodalom - mely időközben rendkívül meggazdagodott - nagyszabású tervet készített Görögország elfoglalására. Négyéves felkészülési időszak után a birodalom egymilliós sereget mozgósított. A hadsereg i.e. 480-ban kezdte meg a támadást, és megszégyenítő vereséget szenvedett Görögországtól. Ennek eredményeképpen I. Xerxes után Perzsia hanyatlani kezdett, s végül a görögök elfoglalták.

A hatalmas király, aki eljövendő

"3 És támad egy erõs király és uralkodik nagy hatalommal és tetszése szerint cselekszik. 4 De alighogy támadt, megrontatik az õ országa és elosztatik az égnek négy tája szerint, de nem [száll] az õ maradékira, és nem az õ hatalma szerint, a melylyel õ uralkodott, mert szétszaggattatik az õ birodalma, és másoknak [adatik] ezeken kivül." (11,3-4)

Az itt ábrázolt király az, aki Xerxest is legyőzte. Nagy Sándor a neve, és egy korábbi fejezetben már foglalkoztunk vele. Röviden összefoglalva: ez a prófécia az utolsó részletig beteljesedett a történelemben. Hatalmának csúcsán Nagy Sándor birodalma „megrontatott”, ős négy tábornoka osztozott azon. A királyság nem Nagy Sándor utódaira szállt, őket bérgyilkosok eltették láb alól. Dániel próféciája tehát olyan történelmi eseményeket jelez pontosan előre, melyek kétszáz-négyszáz évvel későbbi időszakban következtek be.