2017. április 7., péntek

David Yonggi Cho - Dániel könyve 45.

A szellemi világban folyó háború (10,10-21)

"És ímé, egy kéz illete engem, és felsegített térdeim­re és tenyereimre; és monda nékem: Dániel, kedves férfiú! Értsd meg a beszédeket, a melyeket én szólok néked, és állj helyedre, mert most te hozzád küldet­tem! És mikor e szót szólá velem, felállók reszketve." 
(10, 10-11)

Az angyal visszaadta Dániel erejét, és talpraállította, hogy világosan hallhassa az angyal részletes beszámolóját a szellemi világban zajló harcról. Erről a harcról csak egyetlen más helyen olvashatunk a Bibliában:

"Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói (világméretű erői) ellen, a gonoszság szellemi (szellemi erői) ellen, melyek a magasságban vannak." (Ef 6, 12)

Hitünk csak akkor lehet sikeres, ha teljes mértékben megragadjuk a szellemi világnak ezt a titkát.

12 És monda nékem: Ne félj Dániel: mert az elsõ naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened elõtt, meghallgattattak a te beszédid, és én a te beszédeid miatt jöttem. 13 De Persiának fejedelme ellenem állott huszonegy napig, és ímé Mihály, egyike az elõkelõ fejedelmeknek, eljöve segítségemre, és én ott maradék a persa királyoknál; 14 Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, a mi a te népedre az utolsó idõkben következik: mert a látomás azokra a napokra [szól.] 15 És mikor ilyen szavakkal szóla velem, orczámmal a földre esém és megnémulék. 16 És ímé, olyan valaki, mint egy ember-fia, megilleté ajkaimat és megnyitám a számat és szólék és mondám annak, a ki elõttem álla: Uram, a látomás miatt reám fordulának az én fájdalmaim, annyira, hogy semmi erõm nincsen. 17 És mi módon szólhat ezzel az én Urammal ennek az én Uramnak szolgája? Hiszen bennem attól fogva nem álla meg az erõ, és lélekzet sem marada bennem. 18 És ismét illete engem az emberhez hasonló, és megerõsíte engem.19 És monda: Ne félj, te kedves férfiú; békesség néked, légy erõs és bizony erõs! És mikor szóla velem, megerõsödém, és mondék: Szóljon az én Uram, mert megerõsítél engemet. (10,12-19) 

Fontos észrevennünk, hogy rögtön az első naptól fogva, ahogy Dániel odaszánta magát a megértésre és az Isten előtt való megalázkodásra, szavai meghallgatást nyertek, és az angyal azokra való reagálásként jött el. Ha megtérünk bűneinkből, beismerjük, hogy Isten ítélete rajtunk jogos, és alázattal kérjük Isten kegyelmét, Ő nagyon gyorsan elküldi a választ imánkra.

Ennek ellenére az angyalnak huszonegy napba telt, míg elért Dánielhez. Arról olvasunk itt, hogy a Perzsa Birodalom fejedelme ellenállt az angyalnak huszonegy napig, ily módon hátráltatva őt. Perzsia királya egy közönséges földi halandó volt. Hogyan lehetséges hát, hogy egy ember feltartóztasson egy mennyből kiküldött angyalt?

Itt van a szellemi világ egyik mély titka! Rá kell jön­nünk, hogy Perzsia földi királya mögött ott állt egy démoni hatalom, melynek neve szintén Perzsia királya. A démo­nok a levegőben a királyi trón fölött táboroztak, hatalmuk­ba kerítették Perzsia királyát és népét, s erős befolyást gyakoroltak fölöttük.

Már az első napon, melyen Dániel elkezdte három hétig tartó, részleges böjttel megerősített imáját, az ima felhatolt a mennybe, és Isten elküldött egy angyalt az imára való válasszal. Az ördög azonban teljes erejével elállta az angyal útját, attól félve, hogy Isten országának előrehaladásával elveszti befolyását.

Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a földi, emberi hatalmak mögött mindig egy harc zajlik a démonok és Isten angyalai között. Ezért nekünk, keresztényeknek a szellemi valóság fényében kell tekintenünk az olyan uralkodókra, mint Kim Il-sung, a jelenlegi Észak-Korea bábkormányának vezetője. Kim még a kommunista blokkon belül is hírhedt, notóriusan kegyetlen és gonosz, és egyáltalán nem meglepő, hogy mögötte országának levegőbeli fejedelemsége áll. Végső fokon magát az ördögöt találjuk Kim ll-sung mögött, aki manipulálja őt.

Ebből fakadóan Kim ll-sung kommunista rezsimjének megdöntését elsősorban azzal érhetjük el, ha böjt és ima által támogatjuk Isten angyalát, hogy az isteni választ hoz­zánk elhozhassa. Ez hatékonyabb a katonai megoldásnál. Szellemi harcunk célpontja az ördög, aki Kim ll-sungot manipulálja. Ha imáink feljutnak a mennybe, és Isten an­gyala lejön, hogy imáink hatására foglyul ejtse a kommu­nista rendszerek ördögi fejedelmét, a kommunizmus ho­mokvárként fog összedőlni.

Ez a szellemi hadviselés már folyik. A Kim ll-sung rezsim árgus szemekkel lesi, hogy mikor tudná lerohanni a Koreai Köztársaságot, de a Koreai Háború óta eltelt harmincnyolc év alatt sosem járt sikerrel - mivel mindig a saját csapdájába esett. A hűséges keresztények imái, me­lyeket éjjel-nappal mondanak hegyeken és mezőkön, ima­kamrákban és a gyülekezetben, sikeresen megkötözték a valódi ellenséget, az ördögöt, aki Kim ll-sung mögött áll. Ez is mutatja, hogy imáink hatására a Kim ll-sungot mani­puláló ördögöt is le fogja győzni az Isten angyala. Akármi­lyen stratégiához nyúl is Kim ll-sung a jövőben, mindaddig tehetetlen lesz, míg mi folytatjuk az imádkozást, hiszen a Kim ll-sungot mozgató fejedelemség már vereséget szen­vedett az Isten angyalától.

Bár az angyalt huszonegy napig feltartóztatta Perzsia fejedelme, Dániel szüntelen imája lehetővé tette, hogy Mi­hály - az Isten seregeinek főparancsnoka - eljöhessen. Az ő segítségével az angyal már képes volt legyőzni Per­zsia fejedelmét és három hét után végre eljutni Dánielhez.

Ezek ismeretében azt kell mondanunk, hogy minden időben azok az igazi hazafiak, akik országukért és népükért imádkoznak; az ima emberei, akik teljes tűzzel odaszánják magukat virrasztásra, imára és böjtre. Éjjel-nappal imádkozzunk az ország vezetőiért! Ahhoz pedig, hogy Észak-Koreában szenvedő húszmillió honfitársunkat megsza­badíthassuk, nekünk, Dél-Koreában élő keresztényeknek elsősorban azért kell imádkoznunk, hogy Isten angyalai az égben legyőzzék az Észak-Korea mögött álló démoni sereget, s megnyerjék a csatát a szellemi szférában.

Hasonló módon, ha családtagjaink megtéréséért imádkozunk, szintén a szellemi világban kell először megnyernünk a csatát. A világi bölcsességgel való győzködés, erőltetés nem fog gyümölcsöt teremni. Például, a lázadás és engedetlenség szelleme a gyermekekben még nagyobb ellenállást vált ki a tekintéllyel szemben, ha a szülők fegyelmezni próbálják őket.

Ilyenkor a szülőknek inkább imádkozniuk kell, hogy a gyermekeiket irányító démonok elmenjenek. Ha a démonok kimennek és Isten szelleme belép, az illető személy teljesen megváltozik. A Biblia leírja, hogy mikor Filep Samária egyik városában az evangéliumot hirdette, a gonosz szellemek sokakból nagy kiáltással kijöttek, és sok béna és nyomorék pedig meggyógyult (Csel 8, 5-8). Így van ez a szellemileg bénák és nyomorékok esetében is: először a gonosz szellemet kell kiűzni, hogy ezek meggyógyuljanak és Isten gyermekeivé válhassanak.

Ahhoz, hogy egy nemzet talpra állhasson, a nemzet mögött álló gonosz fejedelemséget ima által el kell űzni. Az embereket, családokat kifosztani, elpusztítani akaró démonokat úgyszintén ima által kell megkötözni. Egy démonizált fiú meggyógyítása után Jézus azt mondta: „Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanem könyörgés és böjtölés által.” (Mt 17, 21) Nekünk keresztényeknek mindig azzal kell kezdenünk, hogy imában megtörjük a démonok erősségeit. Akkor az Úr Szelleme eljön és lakozást vesz bennünk, és az Isten angyalai fognak látogatni minket. Ha megszerezzük a győzelmet ebben a szellemi küzdelemben, és annak a személynek, akiért imádkozunk, sikerül ily módon a belső emberét megváltoztatnunk, ez az ember jó keresztény lesz, és szeretni fogja Istent. A gyermek szeretni fogja szüleit, a házastárs pedig a család többi tagját, sőt a szomszédokat is.

Pál apostol tanít minket, hogyan érjünk el biztos győzelmet az ilyen csatában: „Minden imádsággal és könyör­géssel imádkozván (imádkozzatok) minden időben a Szellem által, és ugyanezen dologban (mindezt szem előtt tartva) vigyázván (vigyázzatok) minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.” (Ef 6, 18) Aki győz ebben a szellemi világban folyó ima-harcban, az győz a fizikai világban is. Aki viszont az ima harcában veszít, a fizikai világban is vesztes lesz.