2014. november 14., péntek

Rodney H. Browne - AZ ÜDVÖSSÉGGEL HAPCSOLATOS HÉT ELVÁRÁS

Az emberiség bűnös természete miatt az emberek mindig alkalmat keresnek arra, hogy hogyan "úszhatnák meg" a bűnt. A saját elképzeléseiket akarják megvalósítani, és azt akarják, hogy bűneik elfogadásra találjanak Isten előtt. A probléma azonban az, hogy bármennyire is szeretnénk bizonyos dolgokat, Isten előtt továbbra is elszámolással tartozunk, és az Ő ítélete érvényes. Az egyetlen módja annak, hogy Isten elfogadjon bennünket az az, hogy azt tesszük, amit Ő mond. Isten ígéretei feltételekhez kötöttek, amelyeknek meg kell felelnünk. Íme néhány elvárás, amelyeket Isten kijelölt a számunkra. Ha mindezeknek nem teszünk eleget, nem várhatjuk el az Úr áldását. Az alábbiakban felsorolunk hét elvárást, amelyeknek meg kell felelnünk.

1. Ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek:

Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, akik Néki hírt mondának a Galileabeliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegytette. 2 és felelvén Jézus, monda nékik: Gondoljátok-é, hogy ezek a Galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi Galileabelinél, mivelhogy ezeket szenvedték? 3 Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. 4 Vagy az a tizennyolc, akire rászakadt a torony Siloámban és megölte őket, gondoljátok-é, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? 5 Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Lukács 13:1-5

Isten csak azt a bűnt tudja megbocsátani, amit megbántál. A megbánatlan bűnt nem tudja megbocsátani.

2. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába:

És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3

3. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát:

Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. János 3:3

Ha tudjátok, hogy Ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind Tőle született. 1 János 2:29

Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. 1 János 5:1

És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az Ő Fiában van. 12 Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban. 13 Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében. 1 János 5:11-13

A jó cselekedetekkel nem lehet az üdvösséget kiérdemelni - hit által kell újjászületned.

4. Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába:

Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába. 6 Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, szellem az. 7 Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. János 3:5-7

"A víztől való születés" a természetes születésre utal, valamint az Ige és Isten Szellemének megtisztítását és megújítását is jelenti. "A Szellemtől való születés" akkor történik meg, amikor befogadod Jézust, és újjászületsz.

5. Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az Ő vérét, nincs élet bennetek:

Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az Ő vérét, nincs élet bennetek. 54 Aki eszi az Én testemet és issza az Én véremet, örök élete van annak, és Én feltámasztom azt az utolsó napon. János 6:53-54

Enni Krisztus testét és inni az Ő vérét a következőt jelképezi: elfogadni Jézust Urunknak és Megváltónknak; egyesülni Vele azáltal, hogy hiszünk Benne, és abban, amit tett, Őérte élni, odaszántan és engedelmesen. Azt jelenti, hogy Jézus élete a miénk lett.

6. Ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába:

Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Máté 5:20

Az igazságot Jézus, és a Neki való engedelmesség által kaphatjuk meg, nem pedig vallásos cselekedetek által.

7. Ha valaki nem marad Énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybegyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek:

Maradjatok Énbennem, és Én is tibennetek. Amiképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanemha Énbennem maradtok. 5 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki Énbennem marad, Én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. 6 Ha valaki nem marad Énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybegyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. János 15:4-6

Amikor befogadod Jézust és újjászületsz, attól kezdve Ővele kell járnod és Őt kell szolgálnod. Úgy szolgálod Jézust, hogy továbbra is igazságban jársz, amelyet Ő megvett a számodra - nem pedig úgy, hogy visszamész a bűnhöz, amelyből megváltott. Továbbra is Jézusban lakozzál.