2015. június 24., szerda

Rodney H. Browne - SZÖVETSÉGI ÍGÉRETÜNK EREJE ÉS AJÁNDÉKAI

Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős volt, megjelenék az Úr Ábrámnak és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj Énelőttem és légy tökéletes. 2 És megkötöm az Én szövetségemet Énközöttem és teközötted: és felette igen megsokasítlak téged. 3 És arcára borula Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, mondván: 4 Ami Engem illet, imhol az Én szövetségem teveled, hogy népek sokaságának atyjává leszel. 5 És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged. 6 És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled. 7 És megállapítom az Én szövetségemet Énközöttem és teközötted, és teutánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legek tenéked Istened, és a te magodnak teutánad. 8 És adom tenéked és a te magodnak teutánad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét örök birtokul; és Istenük leszek nékik. 9 Annakfelette monda Isten Ábrahámnak: Te pedig az Én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod teutánad az ő nemzedékei szerint. 10 Ez pedig az Én szövetségem, melyet meg kell tartanotok Énközöttem és tiközöttetek, és a teutánad való magod között: minden férfi körülmetéltessék nálatok. I. Mózes 17:1-10

1. Isten szövetségteremtő és szövetségmegtartó Isten.
Ótestamentum: szövetség (héber szó: Beriyth)
- jelentése: kötni
- a vér kiontására utal
- megegyezés

Jézus Isten Báránya megsebesíttetett és megrontatott a kereszten, és vérét ontotta értünk.

Újszövetség: szövetség (héber szó: diatheke)
- Egy Felsőbbrendő, Aki Isten végakaratának áthelyezése egy alsóbbrendűre, ami az ember.

Szövetség: El lehet fogadni vagy el lehet utasítani, azonban MEGVÁLTOZTATNI nem lehet. Minden esetben Isten diktálja a feltételeket.

Amint kilépünk a sötétség birodalmából Isten VILÁGOSSÁGÁNAK országába, átalakulás történik.

2. Miután Jézus szabaddá tesz bennünket, Isten országának törvényei szerint élünk.

Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős volt, megjelenék az Úr Ábrámnak és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj Énelőttem és légy tökéletes. I. Mózes 17:1

A) Törvény nélkül nincs szabadság
El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útaidon, és akkor boldogulsz. Józsué 1:8

Ha rosszúl mennek a dolgok, nézd meg, hogy milyen törvény szerint élsz.
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint. Róma 8:1

A Szellem törvénye
A bűn és a halál törvénye

B) A szövetségben - Az ÉLET FORRÁSÁHOZ vagyok kapcsolódva
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki Énbennem marad, Én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. 6 Ha valaki nem marad Énennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybegyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. 7 Ha Énbennem maradtok, és az Én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. János 15:5-7

Nincs szövetség - nincs válasz az imákra
Nincs szövetség - nincs gyümölcs
Nincs szövetség - nincs siker

Ha szövetségben vagy Istennel. I. Mózes 17:1-10
Isten válasza - Sikeressé teszlek
- Megáldalak
- Megsokasítlak
- Megszaporítalak
- Soha nem hagylak el, sem el nem távozom tőled
- Megváltoztatom a nevedet
- Megváltoztatom a természetedet
- Gyümölcsözővé teszlek
- Megnyitom feleséged méhét, és áldott nemzetség fog származni tőled.

2. a) A szövetségben, ha a dolgok összekuszálódnak: itt az ideje AZ ÚR ELÉ ÁLLNI.

És elfordulának onnan a férfiak, és menének Sodomába: Ábrahám pedig még az Úr előtt állt. I. Mózes 18:22

b) A szövetség ereje felruház azzal a joggal, hogy emlékeztesd Istent az Ő ígéretére.

És Hozzájárula Ábrahám és monda: Avagy elveszted-é az igazat is a gonosszal egybe? I. Mózes 18:23

c) Ha szövetségben állsz, érzed, hogy egyre előbbre jutsz a hitben.

És hozzájárula Ábrahám és monda: Avagy elveszted-é az igazat is a gonosszal egybe? 24 Talán van ötven igaz abban a városban, avagy elveszted-é, és nem kedvezel-é a helynek az ötben igazért, akik abban vannak? 25 távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz: Távol legyen tőled! Avagy az egész föld Bírája nem szolgáltatna-é igazságot? 26 És monda az Úr: Ha találok Sodomában a városon belül ötven igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek azokért. 27 És felele Ábrahám, és monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak, noha én por és hamu vagyok. 28 Ha az ötven igaznak talán öt híja lesz, elveszted-é az öt miatt az egész várost? És monda: Nem vesztem el, ha találok ott negyvenötöt. 29 És ismét szóla Hozzá és monda: Hátha találtatnak ott negyvenen? És monda Ő: Nem teszem meg a negyvenért. 30 Mégis monda: Kérlek, ne haragudjék meg az én Uram ha szólok: Hátha találtatnak ott harmincan? És Ő felele: Nem teszem meg, ha találok ott harmincat. 31 és ő monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak: Hátha találtatnak ott huszan? Felele: Nem vesztem el a húszért. 32 És monda: Ne haragudjék kérlek az én Uram, ha szólok még ez egyszer: Hátha találtatnak ott tizen? És Ő monda: Nem vesztem el a tízért. 33 És elméne az Úr, minekutána elvégezte Ábrahámmal való beszélgetését; Ábrahám pedig megtére az ő helyére. I. Mózes 18:23-33

A partnerkapcsolat előnyei
1. Az Úr bennem él, és én Őbenne

Mert Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az Ő nemzetsége is vagyunk. Apostolok Cselekedetei 17:28

2. Megértem és felfogom Isten dolgait

De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az Igazat, és hogy mi az Igazban, az Ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. 1 János 5:20

3. Az Úrban Élettel rendelkezem

Mert noha megfeszíttetett erőtelenségből, mindazáltal él Istennek hatalmából. És noha mi erőtelenek vagyunk Benne, de Vele együtt élünk majd Isten erejéből tinálatok. 2 Korinthus 13:4

4. Meggyökereztem az Úrban

Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok Őbenne. Kolossé 2:6