2015. június 16., kedd

Rodney H. Browne - JÓZSEF: A VEREMBŐL, A BÖRTÖNÖN ÁT, A PALOTÁBA

Irígykedtek azért reá az ő bátyjai; az ő atyja pedig elméjében tartotta e dolgot. 12 Mikor pedig az ő bátyjai elmenének Sikhembe, hogy az ő atyjuk juhait őrizzék; 13 Monda Izráel Józsefnek: A te bátyáid avagy nem Sikhemben legeltetnek-é? Jöszte, és én hozzájuk küldelek téged. Ő pedig monda: Imhol vagyok. 14 És monda néki: Menj el, nézd meg, hogy s mint vannak a te bátyáid és a juhok, s hozz hírt nékem. Elküldé tehát őt Hebron völgyéből, és méne Sikhembe. I. Mózes 37:11-14

József csak 17 éves volt; testvérei gyűlölték, mert apja kivételezett vele.

Most hát jertek öljük meg őt, és vessük őt valamelyik kútba; és azt mondjuk, hogy fenevad ette meg, és meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból. I. Mózes 37:20

Ne engedd senkinek, hogy megakadályozzon az álmodozásban. Itt az ideje újra álmodni.

És lőn, amint odaére József az ő bátyjaihoz, letépték Józsefről az ő felső ruháját, a cifra ruhát, mely rajta volt. I. Mózes 37:23

József pedig aláviteték Égyiptomba és megvevé őt az Ismáelitáktól, kik őt odavitték, egy égyiptomi ember Potifár, a Fáraó főembere, a testőrök főhadnagya. 2 És az Úr Józseffel volt, és szerencsés ember volt és az ő égyiptomi urának házában volt. 3 Látá pedig az ő ura, hogy az Úr van ővele, és hogy valamit cselekszik, az Úr mindent szerencséssé tesz az ő kezében: 4 Kedvessé lett azért József az ő ura előtt, és szolgált néki; és háza felvigyázójává tevé, és mindenét, amije volt, kezére bízá. 5 És lőn az időtől fogva, hogy házának és amije volt, mindenének gondviselőjévé tevé, megáldá az Úr az égyiptomi embernek házát Józsefért; és az Úr áldása volt mindenen, amije csak volt a házban és a mezőn. 6 Mindent azért valamije volt József kezére bíza; és semmire sem volt gondja mellette, hanem ha az ételre, melyet megevett. József pedig szép termetű és szép arcú volt. 7 És lett ezek után, hogy az ő ruának felesége Józsefre veté szemeit, és monda: Hálj velem. 8 Ő azonban vonakodék s monda az ő ura feleségének: Ímé az én uramnak énmellettem semmi gondja nincs az ő háza dolgaira, és amije van, mindenét az én kezemre bízá. I. Mózes 39:1-8

Potifár felesége hazudott, és azt mondta, hogy József megpróbált házasságot törni vele.

Vevé azért Józsefet az ő ura és veté őt a tömlöcbe, melyben a király foglyai voltak fogva, és ott volt a tömlöcben. 21 De az Úr Józseffel volt, és kiterjeszté reá az Ő kegyelmességét és kedvessé tevé őt a tömlöctartó előtt. 22 És a tömlöctartó mindazokat a foglyokat, kik a tömlöcben voltak, József kezébe adá, úgyhogy ami ott történt, minden őáltala történék. 23 És semmi gondja nem volt a tömlöctartónak azokra, amelyek keze alatt voltak, mivelhogy az Úr volt Józseffel, és valamit cselekedett, az Úr szerencséssé tette. I. Mózes 39:20-23

Azt, hogy eljutsz-e a palotáig az határozza meg, hogy miként viselkedsz a veremben és a börtönben. A fáraó pohárnoka és sütőmestere börtönbe került. József megfejtette az álmaikat, hogy 3 nap múlva a pohárnokot visszahelyezik állásába, a sütőmestert pedig felkötik

Lőn pedig két esztendő múlván, hogy a Fáraó álmot látott, s ímé állt a folyóvíz mellett. I. Mózes 41:1

Reggelre kelvén, nyugtalankodék szellemében, elkülde azért és egybehívatá Égyiptom minden jövendőmondóját, és minden bölcsét és elbeszélé nékik a Fáraó az ő álmát, de senki sem volt, aki azokat megmagyarázta volna a Fáraónak. I. Mózes 41:8

Elkülde azért a Fáraó és hívatá Józsefet, és hamarsággal kihozák őt a tömlöcből, és megborotválkozék, ruhát válta és a Fáraóhoz méne. 15 És monda a Fáraó Józsefnek: Álmot láttam és nincs aki megmagyarázza azt: Én pedig azt hallottam rólad beszélni, hogy ha meghallod az álmot, meg is magyarázod azt. 16 És felele József a Fáraónak, mondván: Nem én, Isten jelenti meg, ami a Fáraónak javára van. I. Mózes 41:14-16

József megfejti a fáraó álmát, hogy 7 bőséges, és 7 szűk esztendő várható, majd elmondta a fáraónak azt a stratégiát, illetve tervezetet, amellyel végső soron megmentheti, nemcsak Egyiptomot, hanem minden országot.

És monda a Fáraó Józsefnek: Mivelhogy Isten mindezeket néked jelentette meg, nincs hozzád fogható értelmes és bölcs ember. 40 Te légy az én házamon főgondviselő, és minden népem a te szavadra hallgasson, csak a királyiszék tesz engem nálad nagyobbá. 41 Monda továbbá a Fáraó Józsefnek: Ímé fejedelemmé tettelek az egész Égyiptom földén. 42 És levevé a Fáraó a maga gyűrűjét kezéről, és adá azt József kezére; és felöltözteté őt drága gyolcs ruhába, és aranylánczot tett ez ő nyakába. 43 És meghordoztatá őt az ő másdodik szekerén, és kiáltották őelőtte: Térdet hajtsatok! Így tevé őt fejedelemmé az egész Égyiptom földén 44 És monda a Fáraó Józsefnek: Én vagyok a Fáraó; de tenálad nélkül senki se kezét, se lábát fel ne emelhesse egész Égyiptom földén. I. Mózes 41:39-44

És mind az egész föld Égyiptomba ment Józsefhez gabonát venni; mert nagy volt az éhség az egész földön. I. Mózes 41:57

Mert az Úr, a te Istened megáld téged, amiképpen megmondotta néked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és terajtad nem uralkodnak. V. Mózes 15:6

Isten adta Józsefnek a pozíciót és a támogatást. József olyan isteni bölcsességgel és értelemmel rendelkezett, hogy amikor az egész világ éhínségben szenvedett, minden ország Józsefhez jött élelmet vásárolni. Józsefnél volt a megoldás.
A világ gazdagsága Egyiptomhoz jött.
A világ gazdagsága nem változtatta meg Józsefet.
Isten "Józsefeket" támaszt.
József a megfelelő helyen volt, amikor a veremben, a börtönben és a palotában volt.
Bocsáss meg mindenkinek, aki valaha bántott. Ne engedd, hogy a sérelmek megakadályozzanak előrehaladásodban.
Itt az ideje újra álmodni.