2012. szeptember 23., vasárnap

Kenneth Hagin - Bibliai hit - Hogyan eddzük az emberi szellemet? 5.


Azonnal engedelmeskedünk szellemünk hangjának
Az emberi szellemnek van egy hangja, amelyet lelkiismeretnek vagy intuíció­nak is neveznek, belső hangnak vagy vezetésnek is mondanak. A világ előér-zetként említi leggyakrabban. Ilyenkor valójában a szellemünk beszél hozzánk. (Minden ember szellemének van hangja, legyen hívő vagy hitetlen.)
Az újjászületés az emberi szellem újjászületése. Ha megadjuk a szellemünk­nek azt a kiváltságot, hogy az Igén elmélkedünk, ebből a forrásból szellemünk információt nyer. Tanulj meg engedelmeskedni a szellemednek!
Újjászületés után a te szellemedben Isten természete és élete van, mert a Szent Szellem lakozik benned. Az ördög - mivel nincs benned, hanem kívül - nem adhat neked információt. Isten a szellemed által kommunikál veled, mert ettől fogva Ő ott lakik (és nem a fejedben). Szellemed Őáltala nyer információkat, tanulj hát meg engedelmeskedni a szellemednek.
Néhány ember azt állítja, hogy a lelkiismeret nem biztos vezető. De újjászüle­tett, hívő keresztényben a lelkiismeret biztos vezető. Lelkiismereted, az újjá­született szellemed hangja, amelyen keresztül Isten szól hozzád. „Az emberi szellem az Úr szövétneke.” Isten használni fogja szellemedet arra, hogy vezes­sen, megvilágítson téged. Ha a szellemednek megadod a lehetőséget, hogy az Igével „táplálkozzék”, és elmélkedsz az Igén, meglátod, hogy egyre biztosabb és biztosabb vezetővé válik. Ugyanis szellemedet az Ige fejleszti, edzi. Pál azt mondja, hogy ő engedelmes volt a lelkiismeretének.
A Szent Szellem némelyikünknek - akiknek bizonyos szolgálataink vannak -olykor másképpen szól. A hívők életében a belső hang legtöbbször a saját szel­lemük hangja, nem a Szent Szellemé. Jóllehet gyakran hallom, hogy maga a Szent Szellem szól nekem, de sohasem saját magammal kapcsolatosan. A saját vezetésemre nekem is a belső hangomat kell használnom.
A prófétai szolgálat mások érdekében adatik. Saját magammal kapcsolatosan - mint említettem -, nekem is a belső hangomat kell figyelnem. Ha nem a szel­lemre hallgatunk - tévedünk. Sokszor „kitesszük a gyapjút”, és azt mondjuk Istennek: „Ezt vagy azt tedd, ha azt akarod, hogy én is ezt vagy azt megte­gyem.” Ilyenkor tulajdonképpen arra kérjük Istent, hogy jöjjön le az érzéki sík­ra. Gedeon persze kitette a gyapjút, mert benne nem volt Isten Szelleme. (Bí­rák 6,36-40) A Szent Szellem csak néhány emberben működött az Ószövetség idején. Akkor az ún. laikusokban nem lakozott a Szent Szellem. Istennek Ge­deont tehát az érzéki síkon kellett eligazítania.
Isten ezt megteheti ma is, de azért kényszerül erre, mert sajnos szellemileg tompák vagyunk. Az Újszövetségben Jézus megmondta, hogy más Vigasztalót kapunk. Gedeon nem ismerhette a Szent Szellemet, de te ismered Őt. Isten ve­lünk, emberekkel, a szellemünkön keresztül érintkezik a Szent Szellem által. Ő elküldte a Szent Szellemet, hogy bennünk lakjék, és O, Jézus szavaival, elvezet bennünket minden igazságra. Az érzéki világ istene a Sátán - és nem az egy élő Isten.
Egy üzletember mesélte el, hogyan vesztett 10000 dollárt, mert egy vállalko­zással kapcsolatban „gyapjút tett ki”, azaz érzéki jelet kért. A kapott jelből úgy látszott, hogy a dolgot meg kell tennie, bár a belső hangja egész idő alatt azt sugallta, ne tegye. Rossz módszert követett és elvesztette a 10000 dollárt. Sok évig, a történet után szerette volna megtudni, hol tévedett Isten akaratát illető­en? Össze volt zavarodva, mindaddig, amíg helyes útra nem vezethettem. Visszaemlékezett akkor, hogy a belső hang azt ismételgette, ne tegye!
Jómagam soha nem hallottam a gyapjúról a baptista egyházban, de amikor a pünkösdi egyházba kerültem, mindig erről beszéltek. Évekkel ezelőtt pásztor voltam egy gyülekezetben, és úgy éreztem, hogy változtatnom kell az élete­men, így „kitettem én is a gyapjút”. Ez volt az egyetlen ilyen próbálkozás az életemben. Majd kértem az Urat: „Ha az a te akaratod, hogy egy bizonyos dol­got elvállaljak, akkor kérlek ezt és ezt engedd megtörténni!” „A gyapjúm” azt jelezte, hogy tegyem, és Isten is rám hagyta... Meg is tanultam a leckét! Többet sohasem tévesztettem el Isten vezetését. És nem tettem magam bolonddá holmi „gyapjúval”. Istennek van jobb útja, mint ez a célbalövő módszer. Ismered már: tanulj meg engedelmeskedni a szellemednek! Nem fog azonnal menni, de egy idő múlva eléred, hogy tudni fogod a szellemedben, mit kell tenned. Meg­kapod az igent vagy a nemet.
Sokan kérdezik, hogy miért nem gyógyultak meg?
Válaszom: azért, mert kijelentették, hogy nem tudnak meggyógyulni. Szavaik akadályozzák meg őket a gyógyulásban…
Higgy a szíveddel és mond ki a száddal ! Ez a hit alapelve!...
A millióhoz esélyem se volt, hogy életben maradjak …
Az orvostudomány akkori állása szerint az én állapotomban senki sem élhette volna túl a 16. életévét…
Amikor kételkedsz, akkor is hiszel valamiben! Mindig azt kapod, vagy az jelenik meg az életedben, amit hiszel és amit kimondasz…
Fel kell fedeznünk magunkat az Atya gondolataiban, ahogyan Ő lát minket…
Megdöbbentő, hogy mennyire egyházakban gondolkodunk Biblia helyett és mennyire felekezetiek vagyunk, ahelyett, hogy keresztények lennénk.