2012. július 10., kedd

Rodney H. Browne - Isten erejének jellemzői


Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reátok: és lesztek Nékem tanuim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig. Apostolok Cselekedetei 1:8

Az itt használt "erő" szó a görög "dunamis" vagy "dynamis", amely szóból a dinamit szavunk ered. A szó robbanó erőre utal! Nemcsak erőt takar, hanem magát a képességet is, és a King James Bibliában többféleképpen fordították: hatalom, hatalmas munkálkodás, erő, csoda, hatalmasság, erény, erős.

Átformáló erő:

A Szent Szellem rendelkezik életet átformáló erővel! Sőt, mindenki, akit igazán megérint Isten ereje, átformálódik - egyrészt azonnal, másrészt egy bizonyos idő alatt, ha a hívő folyamatosan átada magát a Szent Szellem erejének.

Péter megtapasztalta a Szent Szellem átformáló erejét. Mielőtt megváltozott volna, a dolgok egészen másképp álltak. A Máté 26:69-74-ben Péter - félelemből és önvédelemből - háromszor megtagadta, hogy Jézus tanítványa lett volna. Még káromkodott is, és azt is letagadta, hogy valaha ismerte Őt. De mindössze 50 nap elteltével betöltekezett Szent Szellemmel, felruháztatott tüzes erővel, más nyelveken szólt, és bátran prédikált az utcán. Egy egészen más Péter jelenik meg a szemünk előtt! Pétert a Szent Szellem azzal ruházta fel, hogy az Úr Jézus Krisztus bátor tanuja legyen!

Ahogy azt az Apostolok Cselekedetei 2. fejezetében látjuk, miközben az emberek kigúnyolták kicsúfolták a 120 tanítványt, azzal vádolva őket, hogy részegek, Péter a tömeg előtt felállt és egy bátor prédikációt mondott el - hirdetve az Úr Jézust -, Akit nem is olyan régen ugyanezek az emberek keresztrefeszítettek. A hallgatóságot szíventalálta Péter erőteljes és a Szent Szellem által felkent prédikálása, és megkérdezték tőle, hogy mit cselekedjenek, hogy megmeneküljenek. Azon a napon 3000-en fogadták el Jézust Uruknak és Megváltójuknak.

Pál is megtapasztalta a Szent Szellem átformáló erejét. Mielőtt Jézussal találkozott volna és erőteljes átélese lett volna a Szent Szellemmel, Pál buzgó és halálos veszedelmet jelentő üldözője volt a korai Egyháznak. Férfiakat, asszonyokat és gyerekeket tartóztatott le, börtönzött be, és végignézte István utolsó és legynagyszerűbb prédikációja után való megkövezését. Lehet, hogy Pál egy követ sem dobott Istvánra, de végignézte és hozzájárulását adta; a követ hányók ruhái a lábainál hevertek (Apostolok Cselekedetei 7:58, 22:20).

Lőn pedig, hogy amint menék és közelgeték Damaskushoz, déltájban nagy hirtelenséggel az égből nagy világosság sugárzott körűl engem. 7 És leesém a földre és hallék szót, mely monda nékem: Saul, Saul, mit kergetsz Engem? 9 Én pedig felelék. Kicsoda vagy, Uram? És monda nékem: Én vagyok a názáreti Jézus, Akit te kergetsz. Apostolok Cselekedetei 22:6-8

Ő pedig monda: A mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az Ő akaratát és meglásd amaz Igazat, és szót hallj az Ő szájából. 15 Mert leszel Néki tanúbizonysága minden embernél azok felől, amiket láttál és hallottál. Apostolok Cselekedetei 22:14-15

Lőn pedig, hogy mikor Jeruzsálembe megtértem és imádkozám a templomban, elragadtatván szellememben, És látám Őt, ki ezt mondá nékem: Siess és menj ki hamar Jeruzsálemből: mert nem veszik be a te tanúbizonyságtételedet Én felőlem. Apostolok Cselekedetei 22:17-21

Annak ellenére, hogy Pál szörnyű dolgokat cselekedett az Egyház és Jézus ellen, Jézus megbocsátott neki, átformálta, és egész Ázsiában hatalmas módon felhasználta az evangélium hirdetésére. Még akkor is, amikor Pál emlékeztetni próbálta Jézust, hogy mit tett Istvánnal, Jézus mindössze ennyit mondott: "Menj a pogányokhoz!" Pál múltja eltöröltetett, ő pedig örökre megváltozott. A nagy üldöztetés ellenére bátran tovább hirdette és tanította Isten Igéjét, és hatalmas csodákat cselekedett. Az Apostolok Cselekedetei 19:11-12-ben a következőt olvassuk:"És nem közönséges csodákat cselekedett az Isten Pál keze által: 12 Annyira, hogy a betegekhez is elvivék az ő testéről a keszkenőket vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimenének belőlük."

Az Úr hasonló módon a te életedet is meg tudja változtatni, és ugyanúgy tud használni, ahogy Pétert és Pált használta!

Gyógyító erő:

Az Úr nagy csodatevésekere, a betegek gyógyítására és a halottak feltámasztására átlagembereket használ, akik teljesen alárendelik magukat Neki.

"Ha e mai napon mi egy nyavalyás emberrel való jótétemény felől hallgattatunk ki, mi által gyógyult meg ez: 10 Legyen tudtotokra mindnyájatoknak és az Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, Akit ti megfeszítettetek, Kit Isten feltámasztott halottaiból, Az által áll ez ti előttetek épségben. Apostolok Cselekedetei 4:9-10

Mikor pedig állátk Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoztak; meg is ismerék őket, hogy a Jézussal voltak. Apostolok Cselekedetei 4:13

Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lett a nép között; és egyakarattal mindnyájan a Salamon tornácában voltak. 13 Egyebek közűl pedig senki sem mert közéjük elegyedni: hanem a nép magasztalá őket; 14 Hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak sokasága. Úgyannyira, hogy az utcákra hozák ki a betegeket és letevék ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közűlük. 16 És a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket és tisztátalan szellemektől gyötretteket: kik mind meggyógyulának. Apostolok Cselekedetei 5:12-16

Péter és János nem voltak tanúlt emberek, de mégis gyógyulás-csodák történtek általuk. Az apostolok keze által sok jel és csoda történt az emberek között. Mindezt nem saját erejükből, ill. képességükből tették, hanem a Szent Szellem erejéből és hatalmából. Ez az erő számunkra is elérhető - ha elhisszük és engedelmeskedünk a Márk 16:15-18-ban leírt nagy parancsolatnak, hogy vessük betegekre a kezünket -, akkor mi is MEG FOGJUK tapasztalni a gyógyulás hatalmas csodáit!