2012. július 15., vasárnap

Kenneth Hagin - Bibliai hit - Hogyan töltheted ki a csekked Istennél? 6.


Évekkel ezelőtt, 1952 májusában az otthonomhoz közel prédikáltam egy sáto­ros összejövetelen. Feleségem és gyermekeim is velem jöttek. Anyám megkér­dezte, hova megyek, és amikor válaszoltam, felszólított, legyek nagyon óvatos az úton, mert arra nagyon sok a baleset és a sérülés. Azt is elmondta, hogy amikor én utazom, ó egész éjszaka ébren van és imádkozik értem. Mindig vár­ja, hogy megszólal a telefon: baleset történt.
így szólt: „Fiam, tudom, hogy van hited, nekem soha nem volt túl sok.” Ő is az „Isten Gyülekezete” egyház tagja, de beszédeivel lerombolja Isten áldásait.
Amikor a család összejön, mindannyian megegyeznek abban, hogy én egy két lábon járó csoda vagyok. Anyám úgy gondolta, hogy én az úton minden perc­ben imádkozom. De megmondtam neki, hogy soha nem kérem, hogy az Úr le­gyen velem.
·     Most miért mondod ezt, mi ütött beléd? - kérdezte.
·     Semmi, csak az Ige - válaszoltam, amelyben ez áll: „El nem hagylak téged, sem el nem maradok mellőled.” Ő azt akarta, hogy állandóan imádkozzam, hogy Isten velem legyen. De felvilágosítottam, hogy nem úgy utazom, hogy közben üvöltök, kiabálok és rimánkodom Jézusnak, hogy ne hagyjon el. Mi­előtt útnak indulok, mindig megvallom: „Mennyei Atyám, nagyon hálás va­gyok a te Igédért, és nagyon boldog vagyok, hogy Jézus velem van.” Elmond­tam anyámnak, hogy az angyalok mindig velem vannak: „Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket” -jelenti a 34. Zsoltár. Jézus, Isten és a Szent Szellem bennem vannak, ezért énekelve, örvendezve utazom, hiszen az Úr már kijelentette, hogy a gonosz nem lesz felettem úr. Egy svéd fordításban a 91. Zsoltár 10. verse így szól: „Egy baleset sem fog téged elérni.” („Nem illet téged veszedelem.”)
Tehát amikor elmondtam anyámnak, hová is készülök legközelebb, így szólt: „Fiam, ne vidd oda a feleségedet és a gyermekeket. Azt hallottam a rádióban, hogy feketehimlő- járvány van abban a városban. És ha rosszabbodik, bezárják a színházakat, uszodákat is.” De én megmondtam neki, hogy az összejövetelt már megterveztük és megyünk, és azt is, hogy a gyermekeim közül egyiknek sem lesz soha himlője. Erre kiugrott a székből, szívéhez kapott és közölte, hogy nagyon megbántottam, amiért így beszéltem, és tényleg nem érti, mi ütött belém, mi van velem. Fel kellett világosítanom, hogy a 91. Zsoltárral már ak­kor beoltottam őket himlő ellen, amikor megszülettek.
Hálás vagyok Istennek a vakcinákért, de azok soha nem adnak 100%-os vé­delmet, én viszont tudok valamit, ami 100%-os védelmet ad: a 91. Zsoltár 10. verse: „Nem illet téged a veszedelem és csapás nem közelget a te sátorodhoz.” A feketehimlő csapás, tehát a gyermekeim soha nem kaphatják meg. Anyám erre azt felelte, hogy ismer egy nagyszerű prédikátort, akinek a fia megkapta. Azt feleltem erre, hogy nekem a Bibliában kell hinnem, nem a tapasz­talatokban, és az is lehet, hogy az az ember nem ismerte a Biblia tanítását er­ről, és így nem tudta elsajátítani Isten ígéretét. Megmondtam neki, hogy egyik gyermekem sem lesz beteg. Hála Istennek nem is kapták meg, és nem is fogják megkapni.
Összes orvosi kiadásunk 37 dollár 50 cent volt: amikor a fiam megszületett, az orvos 25 dollárt kért, lányom születésekor pedig 12,50-et. A lányok fele annyit érnek, mint a fiúk. (De ez csak vicc: más orvost hívtam, aki nem volt olyan drága.)