2018. február 14., szerda

Michael L. Brown - Menj, és többé ne kövess el bűnt - Szentségre hívás 42.

Most nézzük meg a Prédikátor könyvét:

"Mert az embernek, a ki jó az ő szemei előtt, adott Isten bölcsességet és tudományt és örömöt; a bűnösnek pedig adott foglalatosságot az egybegyűjtésre és az egybehordásra, hogy adja annak, a ki jó az Isten előtt." (Préd. 2:27/a)

"És találtam egy dolgot, mely keservesebb a halálnál; tudniillik az olyan asszonyt, a kinek a szíve olyan, mint a tőr és a háló, kezei pedig olyanok, mint a kötelek. A ki Isten előtt kedves, megszabadul attól; a bűnös pedig megfogattatik attól." (Préd.7:26)

"Minden olyan, hogy mindenkit érhet, egyazon szerencséje van az igaznak és gonosznak, jónak vagy tisztának és tisztátalannak, mind annak, a ki áldozik, mind a ki nem áldozik, úgy a jónak, mint a bűnösnek, az esküvőnek úgy, mint a ki féli az esküvést." (Préd.9:4)

Figyeld meg az ellentét párt: az ember aki tetszik Istennek, ellentétben a bűnössel. Az előbbi megtartatik, a másik megítéltetik.

Az Ige két csoportot különböztet meg: jó, igaz, tiszta vagy gonosz, rossz és tisztátalan embereket. A második csoportba tartoznak a bűnösök. Kezded már látni, mennyire helytelen Isten megigazult, megváltott gyermekeinek, ha bűnösnek hívják magukat? A próféták ugyanilyen egyértelműek:

"Sion jogosság által váltatik meg, és megtérői igazság által; De elvesznek a bűnösök és gonoszok egyetemben, s megemésztetnek, a kik az Urat elhagyták." (Ésa 1:27-28)

"Ímé az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról." ( Ésa 13:9)

Sion bűnösei rettegést, remegést nyernek istentelenségük jutalmaként:

"Megrettentek a bűnösök Sionban, félelem fogja el a gazokat: ki lakhatik közülünk megemésztő tűzzel, ki lakhatik közülünk örök hőséggel?" (Ésa. 33:14)

"Fegyver által halnak meg az én népemnek minden bűnösei, a kik azt mondják: Nem ér el minket és nem jő reánk a veszedelem." (Ámos 3:10.)

Barátom, ha megtértél, nem vagy bűnös többé. Ha az Úrhoz tartozol, már nem vagy egy istentelen lázadó. Isten nem tönkretenni és elpusztítani akar téged. Meg akar szabadítani.

Az Új Szövetségben Jézus fogadta a bűnösöket és megtérésre hívta őket. (Máté 9.10-13,11:19) és azokat a bűnösöket, akik elfordultak a bűnöktől, megdicsérte. Ez Lukács evangéliumában jelenik meg leginkább: Luk. 7:37-50; 15:7, 10; 18:9-14; 19:1-10. Ebből is világosan megérthető, hogy Isten népe nem bűnös többé. Ezt a szót azokra használja az Ige, akik ellenségesek Istennel, (Máté 26:45) Jézus a bűnösök kezébe adatott. Az igazak pedig ezek ellentétei. (Luk. 6:32-34;[70] 7:39; 13:2). Jézus nem azért hívta magához a bűnösöket, hogy folytassák a bűnt, (emlékezz Zákeusra) hanem , hogy megváltozzanak. Azért jött, hogy meggyógyítsa a szellemüket és testüket, nem azért, hogy halottakkal és haldoklókkal vegye körül magát.

Ha megnézzük János evangéliumát, látjuk, hogy mivel a bűnös szót a törvényszegőre, vétkesre vagy Isten ellenségeire használták, Jézust bűnösnek hívták a vallási vezetők. (János 9:16). Jól mutatja ezt a jelenet, amely a vallási vezetők és a vak ember között zajlott le, akit Jézus meggyógyított. "Másodszor is szólíták azért az embert, a ki vak vala, és mondának néki: Adj dicsőséget az Istennek; mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felele azért az és monda: Ha bűnös-é, nem tudom: egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok." (János 9:24-25)

Erről egy mondás jut eszembe, amit sokszor hallottam Leonard Ravenhilltől: "Az az ember aki átélt valamit, sosem szorul arra aki csak érvel." A vallási vezetők semmilyen módon nem tudták többé a szavaikkal legyőzni a megtapasztalás erejét ennél az embernél és minél nagyobb nyomást helyeztek rá, annál bátrabbá vált: "Szidalmazák azért őt és mondának: Te vagy annak a tanítványa; mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten: erről pedig azt sem tudjuk, honnan való." (János 9:28-29)

Tényleg? Eljött az idő e képzetlen, korábban vak ember számára, hogy teológiai leckét adjon a vezetőknek:

Így válaszolt: "Felele az ember és monda nékik: Bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. . Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék." (János 9:30-33)

Igen, ez az ember, aki csodálatosan meggyógyult, tudta, hogy Jézus nem lehet bűnös mert Isten nem hallgat meg bűnös embereket. Olvassuk el megint: "Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg." Megkérdezlek hát: te egy bűnös vagy-e , vagy egy istenfélő nő vagy férfi, aki Isten akaratát cselekszi? Ha nem tudsz igent mondani az utóbbira, megkérdőjelezem az Istennel való kapcsolatodat. Ha azt tudod mondani: igen, ez vagyok én, akkor nincs okod, hogy kárhoztatást érezz. Kárhoztatás a bűnösök számára van!

Fordította: Korányi Tamás