2018. július 3., kedd

Ruff Tibor - A kézműves 1. részlet

Pld. 8, 12-32 „Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz utat, és az álnok szájat gyűlölöm. Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő. Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot. Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden bírái. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság. Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél. Az igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén. Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét. Mikor készítette az eget, ott voltam; mikor felvetette a mélységek színén a kerekséget; Mikor megerősítette a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai; Mikor felvetette a tengernek határait, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapította e földnek fundamentumait: Mellette voltam, mint kézműves, és gyönyörűsége voltam mindennap, játszva ő előtte minden időben. Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én útjaimat megtartják.” 

Közismert Bibliai részlet, amely a megtestesülés előtti Messiásnak a „létezési módját”, születését, és tevékenységét írja le, - itt a földi megtestesülése előtti (földi foganása előtti) bölcsesség nyilatkoztatja ki önmagát. Tulajdonképpen ugyanazt mondja el, mint a János 1. fejezete: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige volt az Istennél, és Isten volt az Ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.”

Logosz jelentése: bölcsesség, tudomány, tanítás.

Kezdetben volt a Logosz, és ez Istennél volt. Isten volt a logosz, az Ige. Mindent az Ő bölcsessége és teremtő szava hozott létre. Ez a Logosz egy személy, - nem egy személytelen tudomány, vagy beszéd vagy értelem, vagy bölcsesség-, aki maga a Messiás, maga az élő Isten Fia. Ő lett testté. „Az Ige testté lett és lakozott miköztünk.” (Ján. 1,14) – Ő maga a Názáreti Jézus Krisztus.

Az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen. – itt kijelenti önmagáról a bölcsesség, hogy Isten Őt a teremtés előtt létrehozta, minden teremtett dolog előtt Ő már volt. Ő volt a teremtés kezdete.

Jel 3,14 Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete: Minden Ő általa, Ő reá nézve Ő érte lett teremtve!
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. – azt is kinyilatkoztatja magáról, hogy Ő már jó előre egy Felkent, egy Messiás, Ő az egész világmindenség fölötti király, főpap és próféta! Ő az egész világmindenség feletti Felkent! A felkenetése is még a teremtés előtt történt meg!

Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.” – kétszer is mondja, hogy "születtem"  - nem teremtett lényről, hanem született lényről van szó! Ő Istennek nem alkotása, hanem a gyermeke,a Fia – aki a teremtés előtt megszületett és felkenetett.

Mikor még nem csinálta a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét. – A világ „pora” megegyezik azzal, amit mi ma anyagnak nevezünk. Ő a világ alapanyagának létrehozása előtt megszületett.

Mikor készítette az eget, ott voltam; mikor felvetette a mélységek színén a kerekséget. – „kerekség”, - ez a tér, illetve az idő lehet, de leginkább a tér, a kiterjedés, ahogyan a világmindenségnek Isten helyet csinált.

Jel 20,11 akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték. – nemcsak ez az ég és föld fog megsemmisülni az újjá teremtés előtt, hanem még a tér idő is megszűnik, a helyük is megszűnik, és újra alkotja Isten, és az új világot is Jézus Krisztusban teremti.

Istennek egyetlen egy „eredeti” Felkent Fia van. Mi is gyermekei vagyunk, de csak Ő benne, és Ő általa, nem pedig függetlenül!


Istentiszteleten elhangzott prédikáció részlete (2016)