2012. augusztus 4., szombat

Kenneth Hagin - Bibliai hit - A kételkedés Isten áldásainak a legnagyobb tolvaja 5.


Évekig hallottam teljesevangéliumi hívőktől, hogy több erőre van szükségük. De nem erről van szó, rosszul fogták fel az egész dolgot. Ha benned van a Szent Szellem, akkor már megvan az erőd is. Azt gondolták, több erővel auto­matikusan menne. De nem erővel, hit által működik. Az embereket nem az erő, hanem a hit hiánya, a kételkedés fosztja ki Istenből. Jézus nem azt felelte, hogy azért nem tudtátok kiűzni a démont, mert nem volt elég erőtök, hanem azt mondta: „a ti hitetlenségetek miatt.”
Bármit kaptál már Istentől, mind hit által realizálódott. Az üdvösség a legna­gyobb ajándék, az újjászületés a leghatalmasabb dolog, amit ember kaphat. Ha már újjászülettél, hitre van szükséged ahhoz, hogy élvezd az üdvösség áldásait. Az áldások nem úgy potyognak rád, mint érett gyümölcs a fáról. A 2 Korinfhus 5,7 azt mondja: „Mert hitben járunk, nem látásban.”
A Szent Szellem-keresztség hatalmas ajándék, amelyet Isten adott az ő gyer­mekeinek. De pusztán attól, hogy betöltekeztél Szent Szellemmel, még nem váltál feltétlenül sikeres kereszténnyé. Vannak körülötted Szellemmel betöltött keresztények, akik nem sikeresek, bár szólnak nyelveken. Az erőt a hit hozza mozgásba. Ha a hit hiányzik, nem éred el az erő tárházát, forrását a bensődben. Néhány embert annyira leköt a természetes élet, hogy azt hiszik, a baj a termé­szetes dolgokkal van. De a baj oka valójában a szellemi síkon keresendő.
A gyógyítás hatalmas ajándékát Isten adta nekünk. Többen állítják, hogy nem Isten akarata, hogy mindenki meggyógyuljon. De én előbb káromkodnék, minthogy ilyet kiejtsek a számon, mert ez Jézus megsértése volna. A Máté 8,17-ben ez áll: „Ő vette el a mi erőtlenségünket, és Ő hordozta a mi betegsé­günket.” A gyógyulást hit által lehet elfogadni, és hitre van szükség ahhoz is, hogy fenntartsuk az egészségünket.
A legtöbb ember a sátáni ellentámadás során veszíti el a gyógyulását. Az ör­dög visszatér, hogy elhitesse veled, nem is gyógyultál meg. De ha ebben a helyzetben is megállsz Isten Igéjébe vetett hittel, és kitartóan megvallod: „Meggyógyultam”, akkor elfut tőled, mert a Bibliában az áll, hogy álljunk ellen az ördögnek és az elfut tőlünk. Bármi, amit Istentől nyersz, hit által kezd működni az életedben.
Az Apostolok cselekedetei 6,1-5-ben ezt olvassuk: „Azokban a napokban pe­dig, mikor a tanítványok szaporodtak, támadt a görög zsidók között panaszol-kodás a héberek ellen, hogy az ő közülök való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban. Annakokáért a tizenkettő egybegyűjtvén a tanítvá­nyok sokaságát, mondta: Nem helyes, hogy mi az Isten Igéjét elhagyjuk és asz­talok körül szolgáljunk. Válasszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik Szent Szellemmel és bölcsességgel teljesek, ki­ket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosak maradunk a kö­nyörgésben és az igehirdetés szolgálatában. És tetszett e beszéd az egész soka­ságnak: és kiválasztották Istvánt, ki hittel és Szent Szellemmel teljes férfiú volt, Fiiepet, Prokhórust, Nikánórt, Timónt, Párménást és Nikolaust, ki Anthiókiából való prozelitus volt.”
Szeretném most csak Istvánt kiemelni. Hét embert választottak ki, mindegyi­kük teljes volt Szent Szellemmel. De István nemcsak hogy tele volt Szent Szel­lemmel, hanem hittel is telve volt. Tele lehetsz Szent Szellemmel úgy, hogy a világon semmire nem vagy képes, mert nincs hited. Sok ilyen embert isme­rünk. A 8. vers azt mondja: „István pedig teljes lévén hittel és erővel, nagy csodákat és jeleket cselekedett a nép között.” Nem olvassuk, hogy a többiek­nek lett volna ilyen hite. Az Apostolok cselekedetei 8. fejezetében hallunk még Filepről, hogy ő is nagy dolgokat cselekedett, de a többi ötről többé nem esik szó. Ők is tele voltak Szent Szellemmel, de nem volt megfelelő hitük, amely az erőt munkába állította volna. A kételkedés megrabolja a Szent Szellemben ke­resztelt hívőket is a jótól, amit Isten szánt nekik. Van erejük, de nem használ­ják.