2018. április 17., kedd

David Yonggi Cho - Legyél egészséges! 18.

Legyen hited!

A gyógyuláshoz szükséges negyedik feltétel a hit. "És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki." (Jakab 5,15)

A hit imádsága nem a jó szerencse vagy a vaksors dolga. Ez egy alkotó kinyilvánítás; látni és tapasztalni azt, ami még nincsen jelen, mintha már meglenne. "A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” (Zsidók 11,1)

A „valóság” görög szava a „hypostasis” utal a kötvényre, vagyonra, földtulajdoni lapra. Amikor imádkozunk a gyógyulásunkért, ugyanolyan bizalommal és hittel imádkozhatunk, mintha kezünkben tartanánk földünk tulajdoni lapját. Úgy kell igénybe vennünk egészségünket, mint ahogy valaki tulajdonosi jogát érvényesíti a földtulajdoni lapja alapján. “Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik" (Zsidók 11,6) “De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél bajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember." (Jakab 1,6-8)

Kétféle hit van. Az egyik az emberi hit, amely a természeti törvényben és a társadalmi intézményekben bízik, s az emberi értelemre támaszkodik. Mivel van ilyen hitünk, bízunk a bankban és betesszük pénzünket. A sofőrben bízva felszállunk a buszra. Hisszük, hogy a mát követi a holnap, és hogy a tél helyét felváltja a tavasz. Ez a hit nagyon természetes és közös vonás az emberben.

A Szent Szellem által szívünkben élő hit természetfölötti hit. Ez csodákat művel. Könnyen hisszük és elfogadjuk azt a tényt, hogy a föld mozog, de ha nem lenne segítségünkre a Szent Szellem, nehéz volna elhinni az embereknek a biblia feljegyzéseit, például hogy Jézus az Isten Fia, és hogy engesztelésével megváltott minket. A másik hit az, hogy a szívünkben a Szent Szellem által hiszünk Istenben, ennek a hitnek eredménye révén megtapasztalatlanunk természetfölötti csodákat. Földünk a saját tengelye körül forog. Ezt a tényt a tudomány révén könnyebb elhinnünk és befogadnunk, mint azt, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, akinek a halála által üdvösséget kaptunk, és ez meg is van írva a Bibliában. De még az Ő létezésében sem tudunk hinni a Szent Szellem segítsége nélkül. Hit nélkül nem láthatjuk meg Isten csodáit sem. Álljunk rá szilárdan Isten Igéjére. Kérjük és fogadjuk a Szent Szellemet, aki megteremti szívünkben az üdvösségre vezető hitet.

Van-e hát különbség az üdvösségre vezető hit és a csodák megtapasztalását segítő hit között? A megtért ember esetében szüksége van-e valamilyen sajátos hithez, hogy megtapasztalja a jeleket és csodákat? Ha gondosan olvassuk Jézus szavait Márk evangéliumában, rögtön kitetszik, hogy az üdvösségre vezető hit azonos a jeleket és csodákat munkáló hittel: "Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik az én...“ (Márk 16,16-17)

A fenti szakaszban a hitre használt görög szavak ugyanabból a gyökből származnak: piszteüszasz és piszteüszaszi. Az előbbi az üdvösséghez szükséges hitre vonatkozik, az utóbbi pedig a csodákhoz szükséges hitre. Mindkettő ugyanaz a hit. Nagyon fontos az a tény, hogy Urunk összekapcsolta az üdvösségre vezető hitet a csodák megtapasztalásához szükséges hittel. Ez azt jelenti, hogy a csodák kegyelme és az isteni gyógyítás együtt jár az üdvösség kegyelmével, minden nemzedékben jelen van.

Ha jelek és csodák, a csodatevő erő, és a gyógyítás ajándékai csak az első egyházban léteztek volna, és ma nem kellene a megnyilvánulásuk, akkor az üdvösség kegyelmének is meg kellett volna szűnnie az apostoli kor lezárásával. Ha tehát az üdvösség kegyelme folyamatosan működik a ma egyházában, a csodáknak és a gyógyulásoknak is éppúgy meg kell történniük napjainkban, ahogy az történt egykor az apostoli korban.

Urunk utolsó szavai ezek voltak: "Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik" Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én...” (Márk 16,16-17)

Ma mi vagyunk azok az emberek, akik elfogadtuk Jézus Krisztust Megváltónknak. Hit által Isten igaznak lát bennünket, és elpecsételi bennünk az üdvösséget. Amikor elismerjük ezt a tényt, és egy szemernyit sem kételkedünk benne, beteg testünk is meggyógyul. A bővölködés lesz a mi részünk is. Az üdvösségre segítő hit elvezet a jelekhez és a csodákhoz is.