2015. február 25., szerda

Rodney H. Browne - MIVEL FIZESSEK AZ ÚRNAK MINDEN HOZZÁM VALÓ JÓTÉTEMÉNYÉÉRT?

Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért? Zsoltár 116:12

Az Úr kegyelmes és igaz, és a mi Istenünk irgalmas. 6 Az Úr megőrzi az alázatosokat; én ügyefogyott voltam, és megszabadított engem. 7 Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jól tett teveled. Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könyhullatástól, és lábamat az eleséstől. Zsoltár 116:5-8

Isten oly jó mindannyiunkhoz, akár elismerjük ezt, akár nem. Isten jó, és csak jó! Mivel fizethetjük meg az Úrnak az összes irántunk való jótéteményét? Hogy fizethetnénk Őt vissza minden bőséges áldásáért? Hogy fizethetném vissza az Úrnak az Ő minden jótéteményét és bőséges áldását irántam?

A következőképpen tudok az Úrnak fizetni:

Szeretem az Urat:

Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Zsoltár 116:1

Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38 Ez az első és nagy parancsolat. Máté 22:37-38

Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságot az örök életre. Júdás 21

Isten szereti, ha megmutatom Neki iránta való szeretetemet - nemcsak üres fecsegés által -, hanem szívvel és cselekedetekkel.

Segítségül hívom az Ő nevét egész életemben:

Mert az Ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom Őt egész életemben. Zsoltár 116:2

Közel van az Úr minden Őt hívóhoz; mindenkihez, aki hűséggel hívja Őt. Zsoltár 145:18

Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az ura mindeneknek, Aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik Őt segítségül hívják. Róma 10:12

Hívd segítségül az Atya nevét. Minden szükségedre Tőle várd a megoldást. Mindannak, amire valaha szükséged van, Ő a forrása és előteremtője. Szükségedben csak hozzá fordulj. Ne dicsőíts és ne szeress semmilyen más istent vagy bálványt. Őt hívd segítségül! Az Úr bőségesen megsegíti azokat, akik Hozzá kiáltanak!

Az Úr orcája előtt járok az élők földjén:

Az Úr orcája előtt fogok járni az élőknek földén. Zsoltár 116:9

Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős volt, megjelenék az Úr Ábrámnak és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj Énelőttem, és légy tökéletes. I. Mózes 17:1

Szolgáld Istent a szíveddel itt a földön. Ne várj arra, hogy ha majd meghalsz, akkor fogod szolgálni Őt - lehet, hogy az túl késő lesz -, lehet, hogy be sem fogsz jutni a mennybe, ha nem szolgálod Őt. Élj az Úrnak teljes szíveddel, amíg teheted.

A szabadulás poharát felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül:

A szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül. Zsoltár 116:13

Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új testamentum az Én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az Én emlékezetemre. 26 Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. 1 Korinthus 11:25-26

Csak egyféleképpen lehet üdvözülni - egyféleképpen lehet a mennybe eljutni. Ki kell innod az Ő üdvösségének poharát. Higyj Jézusban és MINDABBAN, amit Ő tett érted - az Ő halálában, eltemettetésében és feltámadásában!

Az Úr iránt való fogadásaimat megtartom a nyilvánosság előtt:

Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az Ő egész népe előtt. Zsoltár 116:14,18

Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a Felségesnek fogadásaidat! 15 És hívj segítségül Engem a nyomorúság idején, Én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz Engem. Zsoltár 50:14-15

Légy hűséges a pénzeden. Szolgáld és imádd Istent vele. Az Urat tedd az első helyre, ami a pénzedet illeti. Akié a pénzed, azt a személyt vagy dolgot fogod imádni. Imádd Istent, ne pedig a mammont és a bálványokat.

Hálaadásnak áldozatával áldozom az Úrnak:

Néked áldozom hálaadásnak áldozatával, és az Úr nevét hívom segítségül. Zsoltár 116:7

És áldozzanak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az Ő cselekedeteit örvendezéssel! Zsoltár 107:22

Mindig Istennek add a dicséretet. Hozz Neki hálaadásnak áldozatait azért, amit tett, amit tesz, és amit ezután fog tenni. Folyamatosan hálát kell adnunk, ahogy azt is várjuk, hogy Ő folyamatosan vigyázzon ránk és gondoskodjon rólunk.

Segítségül hívom az Úr nevét:

Mózes és Áron az Ő papjaival, és Sámuel az Ő nevét segítségül hívókkal egybe, segítségül hívták az Urat, és meghallgatá őket. Zsoltár 99:6

Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az Ő nevét, hirdessétek a népek között az Ő cselekedeteit! 2 Énekeljetek Néki, zengedezzetek Néki, beszéljétek el minden Ő csodatételét. Zsoltár 105:1-2

És így szólotok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak, megasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ő neve. Ézsaiás 12:4

És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Apostolok Cselekedetei 2:21

Hívd segítségül az Ő nevét. Magasztald az Ő nevét az emberek előtt. Mindig, egész örökkévalóságon át minden dicséretet, tisztességet és dicsőséget az Úrnak adj! Soha ne légy csendben, ha Istenről kell beszélni, és tudasd mindenkivel, hogy milyen nagyszerű, hatalmas és elképesztő az Úr!