2019. március 18., hétfő

Smith Wigglesworth - A hit ereje (részlet)

Lángra gyúlt szívek

"Bizony, leheletet bocsátok belétek, és élni fogtok."
[King James fordítás alapján] Ezékiel 37:5.

Napi szakasz: Ezékiel 37.

Miközben Szellem által szólunk, érezzük, hogy a mi szívünkben is ott ég a tűz, ami az Emmausz felé tartó két férfi szívében égett, amikor Jézussal találkoztak (Lukács 24:13–32). Annak bizonyosan be kell következnie, hogy égjen a szívünk, mikor Ővele járunk – ugyanis a Szent Szellemnek ugyanaz az ereje ma is jelen van, hogy megtegye ezt. Emmausz felé haladva a két férfi nem értette, mi történik velük az úton, ám néhány órával később látták, ahogy Jézus megtöri a kenyeret, és fölnyílt a szemük.

Csakhogy, szeretteim, a szívünknek mindig tűzben kell égnie. Létezik egy hely, ahol kenet alatt élhetünk, Szent Szellembe öltözve, ahol a szavaink is erőt hordoznak. „Meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van; hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel!” (Efézus 5:18) Csodálatos kiváltság tele lenni Szent Szellemmel. Jánosnak Szellemben kellett ott lennie Patmosz szigetén, hogy a kijelentést világossá tehessék számára (Jelenések 1:9,10). S vajon a mi nemzedékünk számára mit jelent, hogy megtartatunk a Szellemben?

A Szellemben járó élet erejéhez semmiféle emberi érvelés és ismeret nem hasonlítható. Szent Szellemben hatalmunk van oldani és kötni (Máté 16:19). Létezik egy pont, ahol a Szent Szellem oda helyezhet bennünket, ahol csak Szellemben lehetünk, sehogy másként – ám ez csak Őáltala történhet.

A Máté 16:19-ben Jézus lényegében ezt mondja: „Neked adom a mennyek országának kulcsait; amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lesz.” Olyan erő ez, melyre sokan közülünk még nem tartottak igényt, és képtelenek is lennénk igényt tartani a Szent Szellemnek erre a megnyilvánulására, hacsak nem élünk Szellemben. Mikor teheted meg, hogy oldasz és kötsz? Csakis Szellemben. Emberi erővel vagy természetes észjárással nem kötheted meg a dolgokat. Jézusból sohasem hiányzott ez az erő, azonban úgy érzem, a legtöbbünkből nagyon is hiányzik. Isten segítsen rajtunk! „Az Úrnak Szelleme van Énrajtam” (Lukács 4:18). Szeretteim, egy hatalmas cél állt amögött, hogy Jézuson ott volt ez a szellemi Lény, és különleges célja van a te Szent Szellem-keresztségednek is. Nem szabad elfelejtenünk: mi az Ő testének tagjai vagyunk, és ennek a keresztségnek a csodálatos ereje által részesei lettünk az Ő isteni természetének (2Péter 1:4).

Így kaptam a kijelentést: láttam a Kertből kiűzött Ádámot és Évát, és mindkét oldalon egy lángoló pallost, hogy elzárja útjukat a Kertbe. Azt is láttam, hogy egy lángoló kard teljesen körülvett engem, hogy megőrizzen a gonosztól, és úgy tűnt, ez igaz is lehet, ha igényt tartanék rá, tehát ezt mondtam: „Akarom ezt, Uram!” A villogó pallos ott volt körülöttem, és megszabadított a pokol erejétől. Így őriztetünk meg a gonosztól – Isten mintegy tűzfalat alkot körülöttünk (Zakariás 2:5). Miért kellene hát félnünk? Milyen csodálatos Szabadító Ő!

Figyeld meg az Ezékiel 37-et! Ezékielnek csak arra volt szüksége, hogy Szellemben legyen, és míg Szellemben volt, utasítást kapott, hogy prófétáljon a száraz csontoknak, és ezt mondja nekik: „Ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét!” (4. vers). És amint prófétált az Úr parancsa szerint, maga körül egy „felette igen nagy sereget” látott (10. vers) fölkelni. A próféta engedelmeskedett Isten parancsának, és nekünk is csupán ennyit kell tennünk, pontosan ezt: engedelmeskedni Istennek. Ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges (Lukács 18:27).

Imádkozom Istenhez, hogy őrizze meg szentségben a szellemedet, lelkedet és testedet (1Thesszalonika 5:23), és mindig tűzben égj, és a rajtad levő kenettel mindig készenlétben! Ha nem így lenne, kiestünk az isteni rendből, és Őhozzá kell kiáltanunk, míg vissza nem tér ránk a dicsőség.

Mai gondolat: Ha belélegezzük a Szent Szellem gondolatait, hogy a mi gondolatainkká legyenek, és az Ő kenetében élünk, amint Jézus abban élt; akkor meglátszanak majd a bizonyítékok, hogy Szent Szellemben vagyunk, és Jézus tetteit fogjuk véghezvinni.