2018. május 14., hétfő

Németh Sándor - Értéket képviselő cselekedetek 4.

6. Egyház szolgálata, védelme, építése

1Péter 5:2 Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal;
1Pét 5:3 Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak.
1Péter 5:4 És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját.

Máté 24:45 Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?
Máté 24:46 Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál.
Máté 24:47 Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.
Máté 24:48 Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt;
Máté 24:49 És az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene:
Máté 24:50 Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja,
Máté 24:51 És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

7. Istentől kapott talentumok használata

Tedd oda Isten asztalára a természetes tehetségedet! Isten országát így tudod növelni! Nyelvtudás, tudományokban való jártasság, foci, zenei talentum stb. vizsgáld meg, hogy mi adatott neked: ami nem, azt ne is használd! Azt használd, amid van!!!

8. Jézus Krisztus testvéreivel való szolidaritás

Máté 25:34 Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
Máté 25:35 Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
Máté 25:36 Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.

Máté 10:40 A ki titeket befogad, engem fogad be; és a ki engem befogad, azt fogadja be, a ki engem küldött.
Máté 10:41 A ki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és a ki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;
Máté 10:42 És a ki inni ád egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát.

9. Jézus Krisztus követése

Máté 19:27 Akkor felelvén Péter, monda néki: Ímé, mi elhagytunk mindent és követtünk téged: mink lesz hát minékünk?
Máté 19:28 Jézus pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, a kik követtetek engem, az újjá születéskor, a mikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét.
Máté 19:29 És a ki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mindaz száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet.
Máté 19:30 Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők.


Istentiszteleten elhangzott prédikáció jegyzete