2015. május 12., kedd

Rodney H. Browne - JELEK, CSODÁK ÉS CSODATEVŐ ERŐK

Jelek, csodák és csodatevő erők fémjelezték a korai Egyházat az Apostolok Cselekedetei könyvében. Mi is az Apostolok Cselekedeteinek könyvében vagyunk. Az utolsó fejezetet még nem fejezték be. Akik be vannak töltekezve a Szent Szellem erejével, azok hatalmas dolgokat cselekszenek Jézus nevében. Íme néhány jel, csoda és csodatevő erők megnyilvánulása az Apostolok Cselekedetei könyvében.

A Pünkösd csodái:

És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk. Apostolok Cselekedetei 2:4

Az apostolok csodái:

Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tettek. 44 Mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Apostolok Cselekedetei 2:43-44

Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lett a nép között; és egy akarattal mindnyájan a Salamon tornácában voltak. Apostolok Cselekedetei 5:12

A béna meggyógyult:

És őt jobbkezénél fogva felemelé, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái. 8 És felszökvén, megálla és járt és bement ővelük a templomba, járkálva és szökdellve és dícsérve az Istent. 9 És látá őt az egész nép, hogy jár és dícséri az Istent. Apostolok Cselekedetei 3:7-9

Anániás és Saphira halála:

Hallván pedig Anániás e szavakat, lerogyott és meghala; és mindenekben nagy félelem támada, akik ezeket hallották. Apostolok Cselekedetei 5:5

És azonnal összerogyott lábainál és meghala; bemenvén pedig az ifjak, halva találák őt, és kivivén eltemeték férje mellé. Apostolok Cselekedetei: 5:10

Sok beteg meggyógyult:

Úgyannyira, hogy az utcákra hozák ki a betegeket, és letevék ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arramenő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülük, 16 És a szomszéd városok szokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket és tisztátalan szellemektől gyötrettekt: kik mind meggyógyultak.Apostolok Cselekedetei: 5:15-16

Az apostolok megszabadultak a börtönből:

Hanem az Úrnak angyala éjszaka megnyitá a tömlőc ajtaját, és kihozván őket monda: 20 Menjetek el, és felállván hirdessétek a templomban a népnek ez életnek minden beszédét! Apostolok Cselekedetei 5:19-20

István csodái:

István pedig teljes lévén hittel és erővel nagy csodákat és jeleket cselekedett a nép között. Apostolok Cselekedetei 6:8

Filep csodái:

És Filep lemenvén Samária városába, prédikálta nékik a Krisztust. 6 A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmez azokra, amiket Filep mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék. 7 Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula. 8 És lán nagy öröm abban a városban. Apostolok Cselekedetei 8:5-8

És Simon maga is hitt és megkeresztelkedvén Fileppel tarta; és látván, hogy jelek és nagy erők lesznek, álmélkodott. Apostolok Cselekedetei 8:13

Éneás egészséges lett:

És monda néki Péter: Éneás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus: kelj föl, vesd meg magad az ágyadat! És azonnal felkele. Apostolok Cselekedetei 9:34

Dorkas feltámadt:

Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozék; és a holttesthez fordulván monda: Tábitha, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit; és meglátván Péter, felüle. 41 és az kezét nyújtva néki, felemelé őt; és beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyokat, eleikbe állatá őt elevenen. Apostolok Cselekedetei 9:40-41

Péter megszabadult a börtönből (lásd még Apostolok Cselekedetei 12:6-10):

És Péter magához térve monda: Most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az Ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből és a zsidók népének egész várakozásától. Apostolok Cselekedetei 12:11

Elimás vak lett:

Most azért ímé az Úrnak keze van ellened, és vak leszel és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség szálla reá; és kerengve keresett vezetőket. Apostolok Cselekedetei 13:11

Pál és Barnabás csodái:

Azért sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, Aki bizonyságot tett az Ő kegyelmének beszéde mellett, és adta, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által. Apostolok Cselekedetei 14:3

A béna meggyógyult:

Ez hallá Pált beszélni: aki szemeit reáfüggesztvén, és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul, 10 Monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött és járt. Apostolok Cselekedetei 14:9-10

A tisztátalan szellemek kiűzettek:

Ezt pedig több napon át művelte. Pál azonban megbosszankodván és hátrafordulván monda a szellemnek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki előle. És kiméne abban az órában. Apostolok Cselekedetei 16:18

Pál és Silás kiszabadult:

Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. 26 És hirtelen nagy fölindulás lett, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlőc fundamentumai; és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódtak. Apostolok Cselekedetei 16:25-26

Különleges csodák:

És nem közönséges csodákat cselekedett az Isten Pál keze által: 12 Annyira, hogy a betegekhez is elvivék az ő testéről a keszkenőket vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemem kimenének belőlük. Apostolok Cselekedetei 19:11-12

Eutichus feltámadt (lásd még Apostolok Cselekedetei 20:10-12):

Pál pedig alámenvén, reáborula és magához ölelve monda: Ne háborogjatok; mert a szelleme benne van. Apostolok Cselekedetei 20:10

A mérges kígyó marása ártalmatlanná vált:

De néki, minekutána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lett. Apostolok Cselekedetei 28:5

Publius apja és még sokan mások meggyógyultak:

Lőn pedig, hogy a Publius atyja hideglelésben és vérhasban betegen feküvék. Kihez Pál beméne, és minekutána könyörgött, kezeit reávetve meggyógyítá őt. 9 Minekutána azért ez megtörtént, egybek is, kik betegek voltak a szigeten, őhozzá jövének és meggyógyulának. Apostolok Cselekedetei 28:8-9