2015. május 8., péntek

David Yonggi Cho - Az Úr imája - A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma 4.

3. Imádkozzunk a mindennapi szükségletekért

Milyen legyen a szívünk hozzáállása, amikor a mindennapi kenyérért imádkozunk?

Először is világosan határozzuk meg, hogy mit kell először, és mit kell utoljára kémünk. Az emberek időnként összekeverik a dolgok fontossági sorrendjét. Előbb kérik azt, amit később kellene, és később kérik azt, amit előbb kellett volna, s így a dolgok rosszul mennek. A Biblia szerint: „És megsanyargatott téged, és megéheztetett, azután pedig enned adta a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nemcsak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából számozik.“ (5.Móz 8:3)

Isten időnként megengedi, hogy átmenjünk a nehézségek és az éhség rögös útjain, mivel azt szeretné megtanítani nekünk, hogy nem csak kenyérrel élünk. Lelkünk és szellemünk szükségei elsőrendű fontosságúak. Amikor befogadjuk az Igét, és e szerint élünk, Isten felszabadítja mindazt, amit elkészített számunkra. Ezt így fejezi ki Jézus: „ Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.“ (Mát 6,33)

Isten szolgálata legyen a legfőbb tennivalónk. így, amikor a "főállásunk" virágzik, "mellékállásaink" is sikeresek. Ha mellékállásunkat a főállás elé helyezzük, Isten a büntetés ostorát alkalmazza azért, hogy visszatereljen minket a helyes útra. Ezért, amikor a mindennapi szükségleteinkért imádkozunk, állítsunk fel egy helyes sorrendet: legyenek az elsőrangú dolgok imánk elején, a sokad rangúak imánk végén.

Másodszor, legyünk bizonyosak abban, hogy a pénzt nem istenítjük. Hogyan bizonyíthatjuk be, hogy a pénz szeretete nem nagyobb Isten-szeretetünknél? Úgy, hogy engedelmeskedünk Isten parancsának a tizedre vonatkozóan.

„Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a Seregeknek Ura. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé lesztek ti, azt mondja a Seregeknek Ura.“ (Mal 3,19-12)

A tized nem a miénk, hanem Istené. Nem rendelkezhetünk vele belátásunk szerint. Malakiásnál azt olvassuk, hogy be kell hoznunk minden tizedet Isten tárházába. Sok ember nem teszi meg ezt, mert szemüket elvakította a fösvénység. Engedetlenségük elzárja Isten erejét, és így nem szabadulhatnak fel azok az ajándékok, amelyeket Isten készített el számukra. Ha a teljes tizedet behozzuk Isten tárházába, Isten megáldja csűreinket, és bőven megtölti őket.

Harmadszor, higgyük és valljuk meg azt, hogy Isten bőséggel fog adni. Dávid őszintén kifejezte abbeli hitét, hogy Isten gondoskodni fog róla: „Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem“ (Zsolt 23,1-2). Pálnál is megtaláljuk: „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.“ (Fil 4,19)
Számos hívő nem élvezi Isten bőségét, mivel nem mondják ki szóval az arra vonatkozó hitüket, hogy Isten bőven ad jó dolgokat gyermekeinek.

Végül, adjunk mindig hálát. „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.“ (Fil 4,6)

Adjunk hát hálát Istennek a napfényért, a levegőért, a vízért, az egészségért és az életért, vagyis mindenért, aminek örvendezünk. Hálaadásunk és dicséretünk édes illatáldozat Isten előtt. Megnyitja az utat az Ő ereje és a mi üdvösségünk előtt. Istenünk adja a napfényt, az esőt és az egész növényzetet. Számára természetes, hogy a tejjel és mézzel folyó Kánaán földjét azoknak adja, akik hitben engedelmeskednek Neki. Ezért bátran imádkozhatunk mindennapi kenyerünkért.

Isten szeretett népe! Isten, aki megváltott benneteket és kiárasztotta rátok a Szent Szellemet, megadja nektek a mindennapi kenyeret is. Ő már el is készítette ezt nekünk.
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát. Imádkozzatok mindennapi kenyeretekért Jézus nevében, mert akkor szükségeiteket éppúgy betölti, ahogy Izrael fiait ellátta mannával. Nem kell aggodalmaskodnotok.