2015. május 21., csütörtök

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Bocsásd meg a mi vétkeinket 2.

2. Isten válasza: Jézus Krisztus

Isten elrendelte, hogy bűntelen Fia, Jézus Krisztus, emberi testet öltsön magára, és meghaljon az ember helyett. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.“ (Ján 3,16)

Isten akarata szerint Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, megszületett szűz Máriától a betlehemi istállóban 2000 évvel ezelőtt. A Biblia azt mondja, hogy az asszony magja összezúzza a kígyó magját. (l.Móz 3,15). Jézus asszonytól született, de emberi apa nélkül. A Szent Szellem általi fogantatása révén Jézus nem volt emberi utód, ezért lehetett bűntelen.
Jézus azért öltött testet, hogy engesztelő áldozat legyen az emberiség bűnéért. Ezért kiáltott így Keresztelő János a Jordán folyónál: „Íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!“ (Ján 1,29). Róma 4,25-ben azt olvassuk, hogy Jézus „...a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.“

Jézus magára vette a világ minden bűnét, gonoszságát, átkát és reménytelenségét érettünk és helyettünk. Ott függött ég és föld között, kezét és lábát odaszegezték a keresztre. Fejét töviskorona sebezte, oldalába pedig lándzsát döftek. Szenvedéseivel Jézus eltörölte minden bűnünket.
Isten megválaszolta kívánságunkat, elküldte Fiát és elkészítette az utat a bűnből és halálból való szabaduláshoz.
A mi dolgunk csak annyi, hogy elfogadjuk a megváltást, amiről Isten gondoskodott, és Jézus Krisztust, az Élő Isten Fiát személyes megváltónknak. Bár Isten odaadta értünk Fiát, mégsem kényszerít bennünket arra, hogy elfogadjuk Őt megváltónknak. Mindenkinek magának kell döntenie, és hangosan megvallani ezt, ahogyan az megtörtént az Éden kertjében is. Aki hisz, és megváltja hitét, megszabadul a halál hatalmából; aki ezt nem teszi, az továbbra is a halál uralma alatt marad.

A bűnnel kapcsolatos problémánk megoldódott, amikor Isten megbocsátotta bűneinket Jézus Krisztus által. Ha mégis pokolra jutunk, az csak azért lesz, mert nem fogadtuk el a megbocsátást, amit Isten felkínált nekünk.

Andrew Jackson elnöksége alatt egy George Wilson nevű ember tetten ért egy tolvajt, aki éppen ellopott valamit egy postahivatalból. Wilson lelőtte a tolvajt, erre letartóztatták, bűnösnek találták, és halálra ítélték. Azonban Jackson elnök rendkívüli kegyelmet adott neki, amely felmentette és szabadlábra helyezte Wilsont, tekintetbe véve a gyilkosság körülményeit. Ezután a történet szokatlan fordulatot vett. Wilson elutasította a kegyelmet, ami jogi dilemmát idézett elő. Az eset fellebbezéssel került a Legfelsőbb Bíróság elé, ahol John Marshall, a bíróság elnöke meghozta híres döntését: „A kegyelemlevél csak egy darab papír, de megvan az a hatalma, hogy megkegyelmezzen annak, akire vonatkozik, feltéve, ha ez a személy elfogadja a kegyelmet. Ha viszont elutasítja a kegyelmet, már nem menthető fel. Ezért a Wilsonra kiszabott halálbüntetés végrehajtandó"
George Wilsonnak megkegyelmeztek, mégis kivégezték, mert elutasította ezt a kegyelmet.

A mi helyzetünk is pontosan ez. Isten megbocsátotta az emberiség bűneit. Ma Isten Szent Szelleme az, aki mindenki számára kijelenti: „Bűneid megbocsáttattak, de Jézushoz kell jönnöd, és el kell fogadnod a kegyelmet". Az isteni kegyelem megadatott, de számos ember nem fogadja el. Nem segíthetünk azokon, akik elutasítják a kegyelmet: a kivégzéssel néznek szembe, és magukon kívül senkit sem hibáztathatnak.

Amikor Jézus megkegyelmezett, Ő nem csak a múlt vagy a jelen bűneit bocsátotta meg: Ő egyszer s mindenkorra engesztelést szerzett életünk minden bűnéért, beleértve a jövő bűneit is.
A Zsidók 10,14-18-nak megfelelően: „Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Bizonyságot tesz pedig erről mi nékünk a Szent Szellem is, mert minekutána előre mondotta: Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat, azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Ahol pedig bűnök bocsánata van, ott nincs többé bűnért való áldozat."

Urunk egyszeri és tökéletes áldozata miatt nem kell többé áldozatot bemutatni saját bűneinkért. Bűneink eltöröltettek: adósságunkat kifizették, és így felmentést nyertünk. Ha hiszel Jézusban mint megváltóban, és elfogadod Isten bocsánatát, megigazultál Isten előtt. Olyan személyként ismernek el, aki sohasem vétkezett, és abban a kiváltságban van részed, hogy megállj Isten előtt. A Sátán nem vádolhat többé Isten trónja előtt, mert a bűneidet Jézus vére eltörölte.