2019. június 7., péntek

Bibliaiskola - Isten személye 3.

3. Isten egyedi lény

Senkihez nem hasonlító, hasonlítható. Minden más létezőtől különbözik.
Vannak élők, de nem személyek (állatok).
Vannak élő személyek (angyalok, démonok, emberek).
Van az ÉLŐ ISTEN.

Miben különbözik Isten a többi létezőtől?

Ézsaiás 46,5. "Kihez hasonlíttok engem, és kivel tesztek egyenlővé? És kivel vettek egybe, hogy hasonlók volnánk?"

Isten tökéletes, de legfőképpen:

- Mindentudó

Isten mindenhez hozzá tud szólni. Ismeri a múltat, a jelent, és a jövőt. Bizonyos dolgot eldöntött, de hagyott szabadságot az embereknek és az angyaloknak is. Ebből lett a lázadás.

A Szent Szellem mindenre megtanít. 
János 14,26. "Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek."

A Szellem mindeneket vizsgál. 
1 Korinthus 2:10. "Nekünk azonban az Isten kijelentette az õ Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is."

- Mindenható

Ábrahámnak mutatkozott be így az Úr.
1 Mózes 17,1. "Mikor Ábrám kilenczvenkilencz esztendõs vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én elõttem, és légy tökéletes."

Igyekeznünk kell a tökéletesre, ehhez Isten mindenhatóságából kell merítenünk.
- Mindenütt jelen lévő

Isten olyan különleges lény, aki előtt nincsenek korlátok, térbeli korlátok sem.

Zsolt 139,7-10. "Hová menjek a te lelked elõl és a te orczád elõl hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék: Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem."

Isten jelenléte mindenütt ott van, de nem mindenütt megnyilvánuló. Az ember csak a megnyilvánuló jelenlétet tudja észlelni. Neki nem kell külön odamennie hozzád, mert mindig ott van, mindenütt jelen van. Ha pedig a feltételek adottak, megnyilvánul a jelenléte. Ehhez az Ő akarata szükséges és a fogadó fél hite, fogadókészsége.