2019. június 4., kedd

Bibliaiskola - Isten személye 1.

Istennel személyes kapcsolatban kell élnünk. E nélkül nincs kereszténység. Az életem lényege, hogy Istent megismerjem. Keresni kell Őt, és megtaláljuk. Isten a személyiségét, szívét kitárta előttünk. Akkor érdekes az ima, ha tudom, hogy egy Személlyel beszélgetek.

Alapállítások Isten Személyéről

1. Isten létezik

Zsidó 11,6. "Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy õ létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik."

Hinnünk kell Isten létezésében. Lehet úgy vallásosnak lenni, hogy valaki nem is hiszi Isten létezését. Istennek az 50-50%-os (vagy van vagy nincs) istenhit nem tetszik.

Isten rejtőzködő Isten lett a bűnbeesés óta. Közvetlenül nem lehet tapasztalatot szerezni Róla.

Róma 1,18-21. "Mert nyilván van az Istennek haragja mennybõl, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert a mi az Isten felõl tudható nyilván van õ bennök; mert az Isten megjelentette nékik: Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az õ örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétõl fogva az õ alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy õk menthetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsõítették õt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az õ okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az õ balgatag szívök megsötétedett."

Ádám, Noé korában ismerték Istent. Izrael a Sinain szintén bizonyságot nyert, mégis ezt az ismeretet elvesztették. A bűn és a halál miatt lelki szinten ragadt meg az Isten ismerete. A lelket viszont az ördög befolyásolja.

Isten mégis ad természetfeletti módon magáról kijelentést az ember szellemében, szívében. Ezt nevezzük Isten megismerésének, ez egy folyamat, több ilyen kijelentés láncolata. Rendelkeznünk kell saját természetfeletti kijelentéssel. Természetfeletti felismerés kell Tőle. Az ismerkedést csak Isten tudja kezdeményezni. Ha megjelenik a szívedben a kijelentés, az megnyit egy utat. Mindig a kapott kijelentésen keresztül kell Hozzá menni. Abból tudsz hálát adni, ami már adott, abból tudsz továbbiakat kérni.

Ami a kijelentésre épül, az tetszik Istennek. Az az ima, ami a kijelentésre épül, tetszik Istennek. Már Kain és Ábel életében meglátszik a különbség. Káin istentiszteletét teljesen elutasította az Úr. Lázadás volt amit tett, magaválasztotta istentisztelet (Kol 2,23).

Ez az istentisztelet az ego felmagasztalása és Isten lealacsonyítása. Ha Istennek akarunk tetszeni, a kulcsszó az engedelmesség. Engedelmesség a bibliai kijelentésnek.

A jegyzet a Hit Gyülekezete nyilvános hanganyagaiból készült.