2019. július 25., csütörtök

Bibliaiskola - Jézus Krisztus isteni természete 5.

g). Mindenütt jelenvaló

A Fiú mindig, mindenütt jelen van. E tulajdonság miatt képes népével együtt lenni bárhol, ahol az Ő nevében összegyűlnek. 
Máté ev. 18: 20, 28: 20; "Mert a hol ketten vagy hárman egybegyûlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!"

Ján ev. 3: 13; "És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, a ki a mennybõl szállott alá, az embernek Fia, a ki a mennyben van."

h). Változhatatlan

A Fiú változatlan és változhatatlan, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, mind jellemében, mind tulajdonságában. 

Héb. 1: 12, 13: 8; "És palástként összehajtod azokat és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy és a te esztendeid el nem fogynak.
Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz."

Zsoltárok 102: 27-29; "Azok elvesznek, de te megmaradsz; mindazok elavulnak, mint a ruha; mint az öltözetet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak.

28 De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak.29 A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az õ magvok erõsen megáll elõtted."

Malakiás 3: 6. "Mert én, az Úr, meg nem változom, ti pedig, Jákóbnak fiai, nem emésztettek meg!"

i). Tévedhetetlen

A Fiú tévedhetetlen. Képtelen tévedni vagy hibázni. Csak Isten tévedhetetlen. Egy ember sem téved hetetlen. Jézus sosem mondott egy rossz vagy téves szót sem, mert szavai az Atya szavai voltak. 
Ján. ev. 12: 44-50; 14: 6. "Jézus pedig kiálta és monda: A ki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, a ki elküldött engem. 45 És a ki engem lát, azt látja, a ki küldött engem. 46 Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz. 47 És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. 48 A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki õt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon. 49 Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, a ki küldött engem, õ parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. 50 És tudom, hogy az õ parancsolata örök élet. A miket azért én beszélek, úgy beszélem, a mint az Atya mondotta vala nékem."

Ő az Igazság.

J). Uralkodó

Minden térd meghajol Isten Fia előtt, tehát Istennek vallja Őt, mivel Ő a királyok királya és az Uraknak Ura. 

Fil. 2: 9-11; "Annakokáért az Isten is felmagasztalá õt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; 10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsõségére."

Ésa. 9: 6; "Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az õ vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erõs Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!"

Jel. 19: 16; "És az õ ruháján és tomporán oda vala írva az õ neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura."

Mt. ev. 25: 31-34. "Mikor pedig eljõ az embernek Fia az õ dicsõségében, és õ vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az õ dicsõségének királyiszékébe. 32 És elébe gyûjtetnek mind a népek, és elválasztja õket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktõl. 33 És a juhokat jobb keze felõl, a kecskéket pedig bal keze felõl állítja. 34 Akkor ezt mondja a király a jobb keze felõl állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta."


Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine