2019. július 1., hétfő

Bibliaiskola - Jézus Krisztus isteni természete 3.

c). Önmagában való létezés

A Fiú az Atyával és a Szent Szellemmel együtt létezett. A Fiú az élet kútfeje és hatalma van, hogy örök életet adjon mindazoknak, akik hisznek. Egy vég nélküli élet hatalmában él. Ez a kifejezésmód csak istenre utalhat, az önmagában létező Istenre.

János ev. 1: 4; 5: 21-26. "Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága.
Mert a mint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is a kiket akar, megelevenít. Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta; Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte õt. Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.
 Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljõ az idõ, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, élnek. Mert a miként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában.

I.János 5: 11-12. "És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az õ Fiában van. A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban."

d). Isteni mivolta

Az Ige bizonyságot tesz Krisztus isteni mivoltáról.

1). Krisztus kezdetben mint az Ige, mint Isten létezett.
Jn ev. 1: 1; "Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge."

I.Móz. 1: 1; "Kezdetben teremté Isten az eget és a földet."

Fil 2: 5-6. "Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy [õ] az Istennel egyenlõ."

2). Istennel, az Atyával volt (János ev. 1: 1)

3). Ő Isten volt, a Fiú. (Jn ev. 1: 1) 
Róm 9: 5; "A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus, a ki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen."

Zsid 1: 8, 10; "Ámde a Fiúról [így]: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.
És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek mûvei az egek."

Tit. 2: 13. "Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsõsége megjelenését."

4). Ő a testben megjelent Isten. 
Jn. ev. 20: 28; "És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!"

I.Tim. 3: 16; "És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsõségbe."

Kol. 1: 19, 2: 9; "És Õ a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsõszülött a halottak közül; hogy mindenekben Õ legyen az elsõ.
Mert Õ benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg."

Ap.Csel. 20: 28. "Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett."

5). Ő az erős Isten.
Ésa 9: 6. "Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az õ vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erõs Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!"

Zsoltárok 45: 7. "Trónod oh Isten örökkévaló; igazságnak pálczája a te királyságodnak pálczája."

6). Ő Immánuel, az Isten, aki velünk van.
Ésa 7: 14. "Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szûz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek."

Mt ev. 1: 23. "Ímé a szûz fogan méhében és szûl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten."

7). Ő a testé lett ige.
János ev. 1: 14-18. "És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett õ róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kirõl mondám: A ki utánam jõ, elõttem lett, mert elõbb volt nálamnál. És az õ teljességébõl vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem [pedig] és az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki [õt.]" 

8). Ő Az igaz Isten. 
I.János 5: 20. " De tudjuk [azt is,] hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és [hogy] mi az igazban, az õ Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet."

Titusz 2: 13. "Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsõsége megjelenését;"

Róma 9: 5. "A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus, a ki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen."

9). Ő a nagy Isten (Titusz 2: 13)

10). Ő a mi Istenünk és megtartónk.
II.Péter 1: 1. "Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, a kik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában."

11). Megtestesülése előtt Isten formájában volt és Istennel, az Atyával volt egyenlő.
Fil. 2: 5-6. "Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy [õ] az Istennel egyenlő."

Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine