2019. július 17., szerda

Bibliaiskola - Jézus Krisztus isteni természete 4.

e). Mindenhatóság
A Fiú mindenható. Ő a teremtője és fenntartója az egész világmindenségnek.

Kol. 1: 16-17. "Mert Õ benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Õ általa és Õ reá nézve teremttettek; És Õ elõbb volt mindennél, és minden Õ benne áll fenn."

Ef. 3: 9; "És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképen rendelkezett Isten ama titok felõl, a mely elrejtetett vala örök idõktõl fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által;"

Héb. 1: 10; "És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek mûvei az egek."

Jel. 3: 14; "A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hû és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete."

Jn. ev. 1: 3, 10; "Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg õt."

I.Kor 8: 6. "Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitõl [van] a mindenség, mi is õ benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által [van] a mindenség, mi is õ általa."

1). Hatalma van a mennyben 
Máté ev. 28: 18. "És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön."

2). Minden hatalom az övé a földön 
János ev. 17: 2. "A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, a mit néki adtál."

3). Hatalma van az egész természet felett 
Máté ev. 8: 23-27. "És mikor a hajóra szállt vala, követék õt az õ tanítványai. És ímé nagy háborgás lõn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok; õ pedig aluszik vala. És az õ tanítványai hozzámenvén, felkölték õt, mondván: Uram, ments meg minket; mert elveszünk. És monda nékik: Mit féltek, óh kicsinyhitûek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lõn nagy csendesség. Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki."

4). Hatalma van a démoni seregek felett 
Lukács ev. 4: 35-41. "És megdorgálá õt Jézus, mondván: Némulj meg és menj ki ez emberbõl! És az ördög azt a középre vetvén, kiméne belõle, és nem árta néki semmit. És támada félelem mindenekben, és egymással szólnak és beszélnek vala, mondván: Mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek és kimennek? És elterjede a hír õ felõle a környék minden helyén. Azután a zsinagógából eltávozván, a Simon házába méne. A Simon napa pedig nagy hideglelésben feküdt, és könyörögtek neki érette. És [Jézus] mellé állván, megdorgálá a hideglelést, és az elhagyá õt; és õ azonnal felkelvén, szolgála nékik. A nap lementével pedig, mindenek, a kiknek különféle betegeik valának, õ hozzá vivék azokat; õ pedig mindegyikõjükre reávetvén kezeit, meggyógyítá õket. Sokakból pedig ördögök is mentek ki, kiáltozván és mondván: Te vagy ama Krisztus, az Isten Fia! De õ megdorgálván, nem engedé õket szólani, mivelhogy tudták, hogy õ a Krisztus."

5). Hatalma van az angyali seregek felett 
I.Péter 3: 22; "A ki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; a kinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erõk."

Efézus 1: 20-22. "A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Õt a halálból, és ültette Õt a maga jobbjára a mennyekben. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erõn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendõben is: És mindeneket vetett az Õ lábai alá, és Õt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,"

6). Hatalma van a mindenség felett 
Héb. 1: 3. "A ki az õ dicsõségének visszatükrözõdése, és az õ valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bûneinktõl megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban."

f). Mindentudás

A Fiú, istenségének köszönhetően, mindentudó. Semmi sincs rejtve előtte. 
János ev. 16: 30. "Most tudjuk, hogy te mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki téged megkérdezzen: errõl hiszszük, hogy az Istentõl jöttél ki."

Kol. 2: 3; "Akiben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve."

Héb. 4: 12-13; "Mert az Istennek beszéde élõ és ható, és élesebb minden kétélû fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velõknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, a mely nyilvánvaló nem volna elõtte, sõt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei elõtt, a kirõl mi beszélünk."

Jel 2: 23. "...és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója..."

Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine