2010. december 16., csütörtök

D.Prince: Róma levél 5. fejezet 3. rész

5: 15-17. - De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által; mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.

Itt három különbséget látunk Ádám és Jézus között. Pál azt mondja, van itt egy nagy különbség, mert Ádám egyetlen engedetlenségének következményei mindenkire elhatottak, de valamennyien hozzátettük a saját engedetlenségünket. Ezzel ellentétben Jézus az egyetlen engedelmességével megnyitotta a megigazulás lehetőségét és ehhez nekünk semmit sem kell hozzátennünk. Mindent Jézus intézett el.

Másodszor: Ádám egyetlen engedetlensége kárhoztatást hozott az egész fajra, de Jézus áldozata és igaz cselekedete lehetővé tette mindenki számára, hogy megigazuljon számtalan engedetlen cselekedetéből.

Harmadszor: Ádám egyetlen engedetlensége által, a halál az egész faj felett uralkodik, az emberiség a halál árnyékában ült, nem állt, nem mozgott, nem volt menekülési lehetőség. De mi Krisztus bőségét kapjuk. A bőség azt jelenti, hogy több mint elegendő. 3 szint létezik: a nélkülözés, az elégség és a bővölködés. A kegyelmet bőségesen kapjuk, többet mint amire valaha is szükségünk lehet. Emellett a megigazulás ajándékát is megkapjuk. Ez ajándék, kizárólag hit által kaphatjuk meg. Arra kaptunk elhívást, hogy uralkodjunk Krisztussal, míg a sátán az emberiség felett uralkodik zsarnokként.

Efézus 2: 4-6. - De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Messiással, (kegyelemből tartattatok meg!) És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.

Mindez múltidőben van, nem jövőidőben! A Jézussal való azonosulásunk miatt Isten életre keltett minket Vele együtt, feltámasztott Vele együtt és itt nem szabad megállni! A megállóhely a trón! Mindenben azonosultunk Jézussal! Isten megkért téged, hogy ülj Vele a trónra. Ez kegyelem.

5: 20-21. - A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik: Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Azért jött a törvény, hogy tisztában legyünk a bűnnel. Ahol sok a bűn, ott a kegyelem bőségesen folyik.

Kol. 1: 13-14. - Aki kiragadott bennünket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretete Fiának királyságába, akiben a megváltásunk van az Õ vére által, a bűnök bocsánata;

A megváltás kiemel minket a sötétség birodalmából, a sátán királyságából és áthelyez minket Isten királyságába és leültet a trónra az Úr Jézus Krisztussal együtt.