2010. március 30., kedd

Rodney H. Browne - Mennyei Atyám Igéje és útjai

János 1:1-4 - Kezdetben volt az Ige, és az Ige volt az Istennél, és Isten volt az Ige. 2 Ez kezdetben az Istennél volt. 3. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. 4 Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága.
Isten gondolatait és útjait az Ő Igéjén keresztül ismerjük.
 • Sokan vannak olyanok, akiknek kevés ismeretük van az Atyáról.
 • János 14:9 - Monda néki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? Aki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?
 • Hetven százalékban Jézus szolgálata abból állt, hogy betegeket gyógyított és démonokat űzött.
 • Dániel 11:23 - És akik gonoszul cselekszenek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hizelkedésekkel; ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik.
 • Márk 16:15-18 - És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. 16 Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. 17 Azokat pedig, akik hisznek ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. 18 Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.
 • Két ember ugyanabba a gyülekezetbe jár és ugyanazt a Bibliát olvassa. Az egyik megérti azt, a másik nem.
 • Istent nem lehet természetes értelemmel megérteni; a szívvel kell befogadnod Őt.
 • János 4:23-24 - De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. 24 Az Isten Szellem: és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.
 • Istennek kell a legfőbb tekintélynek lennie az életünkben: Isten IGÉJÉNEK kell a legfőbb tekintélynek lennie az életünkben. Ézsaiás 40:8 - Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!
 • A pelyvát, a vallást és a tradíciót a tűz felemészti. (Jeremiás 23:29 - Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly?)
 • Keresd Őt azáltal, hogy tanulmányozod az Ő Igéjét és követed az Ő sugallatait; a Szent Szellem sugallatait - légy odaszánt és engedelmes. (Ézsaiás 1:19 - Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek.)
 • Idézet Smith Wigglesworth "Isten Igéjének ereje" c. prédikációjából:
 • "A hívők csak annyira erősek, amennyire Isten Igéje lakozik bennük. Isten Igéje szellem és élet azoknak, akik egyszerű hittel befogadják azt, és felülvizsgálója mindazoknak, akik birtokolják az Ő hatalmát.
 • Ismerd meg a Könyvedet, éld meg azt, hidd el, ami benne van és engedelmeskedj annak. Rejtsd el Isten Igéjét a szívedben. Az Ige megmenti a lelkedet, megeleveníti a testedet, megvilágosítja az elmédet. Isten Igéje teljes és befejezett, tévedhetetlen, megbízható, naprakész, és a megkérdőjelezhetetlen engedelmesség magatartásával kell viseltetnünk iránta.
 • Ha valami benne van a Bibliában, akkor az úgy van; akkor nem is kell azért imádkozni; úgy kell elfogadni és megcselekedni. A tétlen hit meglop bennünket, megfoszt minket az áldástól. A növekedés cselekedet által történik, hogy használjuk azt, amit birtokolunk és amit tudunk. Az életednek hitből hitbe kell szárnyalnia."
 • "A nagy hit a nagy csaták eredménye."
 • "Nagy bizonyságtételek nagy próbákból lesznek."
 • "Nagy győzelmek csak nagy megpróbáltatások árán születnek."
 • Zsoltár 18:31-33 - Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; pajzsuk ő mindazoknak, akik bíznak benne. 32 Mert kicsoda Isten az Úron kívül? És kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül? 33 Az Isten, aki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi utamat.
 • Az érzéki emberek útjait és Isten útjait egy világ választja el egymástól. Isten mennyei helyekre akar felemelni bennünket.
 • Márk 7:13 - Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, amelyet rendeltetek; és sok effélét is cselekesztek.
 • Hóseás 4:6 - Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról.
 • Imádság: Ne a vallás és a tradíció szemüvegén keresztül mutasd meg nekem az útjaidat. Mutasd meg a velem való tervedet és szándékaidat. Megcselekszem a Te szándékaidat. Megcselekszem a Te tervedet. Hiszem, hogy ezt fogom hallani: "Jól vagyon, jó és hű szolgám..."
 • Jeremiás 29:11-13 - Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek. 12 Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. 13 És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.