2018. szeptember 19., szerda

Németh Sándor - A történelmi és a végső Babilón 1.

A közel hat évezredes földi történelem során az ember és Isten között fennálló ellenséges viszony rendezése érdekében legtöbbször hamis és elégtelen, de közben azért igazi, isteni megoldások is születtek. Az Isten és ember közötti kapcsolatteremtés felé tett különféle történelmi és vallási lépések - Isten Beszéde alapján - két, egymással antagonisztikus ellentétben álló rendszer részeként valósultak meg. Isten Igéjének írott formája, a Szentírás az ember teremtésétől fogva folyamatosan bemutatja az ember földi otthonteremtésének, berendezkedésének motívumait, alapelveit, domináns irányvonalait valamint erőfeszítésének végső céljait. Változékony és törésvonalaktól felszabdalt földi civilizációnk két alapvető és meghatározó valóságának felismeréséhez a Szentírás tud elvezetni bennünket.

E két, egymásnak több évezred óta ellentmondó és egymás ellen harcoló történelmi és szellemi realitás: Babilón és az Isten városa. Más, újszövetségi névvel: a "parázna asszony" és "Krisztus menyasszonya". E két "város" Ádám teremtésétől fogva folyamatosan jelen van a világeseményekben, hogy a népek, országok, birodalmak sorsát sátáni, illetve isteni végcélok irányába terelje. Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy a Biblia az ember alapvető történelmi sorsfordulóiról is tudósít, és megvilágítja az egész emberiségre kiható szellemi, erkölcsi, világtörténelmi következményeket.

Természetesen a Könyvek Könyvében nem tudományos történetírással találkozunk, hanem elsősorban olyan prófétai történelemszemlé­lettel, amely előre hírül adja a történelem Urának az ember megváltására vonatkozó tervét, azt közvetíti, és annak történelmi beteljesedéséről hiteles bizonyságot ad. A Szentírásban található történeti leírások, látások másik aspektusa pedig az "evilág istenének", a Sátánnak a történelmi útjával, működésével, valamint az élő Isten ellen lázadó embertömeg sorsával és tragikus végső bukásával kapcsolatos.

A próféták üzenete a Szent Szellem kijelentéséből származott; konkrét történelmi tapasztalataik csupán a személyes sorsukra voltak befolyással. Az ószövetségi Izrael előtt nyilvánvaló volt, hogy a történelem s a teremtő, ítélő Isten egymástól elválaszthatatlanok, és világosan látta a zsidóság azt is, hogy a Mindenható végső célja a világtörténelemmel minden földi realitás bevonása az örökkévaló Isten jelenlétébe és uralma alá. Ezért Izraelben a prófétai intézmény mindaddig a teokratikus vezető réteghez tartozott, míg Izrael engedelmeskedett a sínai szövetség igéinek. A mózesi törvény fő célja az volt, hogy a Messiás eljövetelére és uralmára felkészítse Jákob fiait.

A bibliai próféciák helyes magyarázatának előfeltétele, hogy tisztában legyünk a prófétai látásmód szellemi törvényével: az örökkévalóság és az idő más dimenziójú valóságok. A Szent Szellem kenetében, a kijelentés vételekor a próféta átlép az időbeliségből az örökkévaló Isten jelenlétébe. Ebben a magasabb rendű dimenzióban, az örökkévaló Szellemben Isten embere az időt egészként szemlélheti és tekintheti át, mert az örökkévalóság - Isten létezési tere és tartozéka - oszthatatlan uralom alatt tartja az idő részeit, a múltat, a jelent és a jövőt. Ezért fordul elő, hogy a próféta a kinyilatkoztatás vételének időpontjától különböző időtávolságba eső történéseket szorosan egymáshoz kapcsol, egymás mellé helyez, és így a próféciában a távoli jövő közel kerül a jelenvaló és a múltbéli eseményekhez.

Gyakorta a kijelentés a „most" és a „lesz" közötti évezredes időtávolságokat átrepüli, sőt a Szentírásban a közeli és távoli jövő bekövetkezendő eseményeit egy képben tárja elénk a próféta. Például a Babilonra vonatkozó ószövetségi jövendölések „beteljesedési időintervalluma" három évezred, de a próféciák gyakran egyetlen fejezetbe vagy versbe vannak sűrítve. Ésaiás próféta kijelentései Júda Babilonból történő visszatérését szorosan összekapcsolják Babilonnak egy távolabbi időpontban bekövetkezendő végső bukásával.

Ha tüzetesebben tanulmányozzuk a Babilon bukásáról szóló prófétai előrejelzéseket, nyilvánvalóvá lesz előttünk, hogy a Szentírás különböző aspektusok szerint definiálja Babilont, és az eltérő tartalmú „Babilonok" bukásai nem azonos történelmi időpontokban következtek, illetve következnek be. Személy szerint az e témával foglalkozó próféciákat úgy értelmezem, hogy a történelmi, politikai Babilon bukását el kell választani a Jelenések könyve 18. részében leírt nagy Babilon végső bukásától.


Forrás: Új Exodus Magazin