2010. október 27., szerda

D.Prince: Róma levél 3. fejezet 3. rész

4. Izraelt egy kiváltképpen való néppé tegye, amelyhez a Messiás eljöhet. Hogy elzárva, elkülönítve tartsa őket.

Gal. 3: 23. - Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.

IV. Mózes 23: 9. - Mert sziklák tetejéről nézem őt, és halmokról tekintem őt; íme oly nép, amely maga fog lakni, és nem számláltatik a nemzetek közé.

A zsidók még ma is elkülönülten élnek. A szombat megtartása mindig elkülönítette a zsidókat más népektől. Istennek szüksége volt egy népre, akik között a Messiás megjelenhetett.

5. Gondoskodni kellett egy mintáról az emberiség számára, egy olyan népről, amelyet igaz törvények irányítanak. A zsidó népet igaz törvények irányítottak.

Nehémiás 9: 13-14. - És a Sinai hegyre leszálltál, s szóltál velük az égből, s adtál nékik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. A te szent szombatodat is megjelentetted nékik, és parancsolatokat, rendeléseket és törvényt parancsoltál nékik szolgád, Mózes által.

6. Kimeríthetetlen anyagot biztosítson a szellemi elmélkedéshez.

Zsoltár 1: 1-3. - Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége és az ő törvényéről gondolkodik éjjel nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lesz.

A sikeres ember a törvényről elmélkedik éjjel és nappal.

3: 20-22. - Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták; Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség.

Innentől kezdődik a megoldás. Kizárólag hit által lehet megigazulni, nincs más lehetőség! A Messiásba vetett hit üdvözít minket. MINDENKI megigazulhat! A bűnösség szempontjából nincs különbség, hogy zsidó-e vagy pogány.

3: 23. - Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.

Mindenki vétkezett. A bűnre használt 2 leggyakoribb szó jelentése: célt téveszteni, illetve törvényszegés, egy határvonal átlépése. Létezésünk célja, hogy az Ő dicsőségének éljünk. Van még egy szó, amit gonoszságnak szoktak fordítani, de jobb a lázadás szó rá. A lázadás ott van mindenkinek a szívében, de a lázadás alapvetően egy hozzáállás, nem cselekvés.

3: 24. - Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.

Csak akkor igazulunk meg, ha válaszolunk Istennek. A megigazulás azt jelenti, hogy fel vagyok mentve az isteni ítélet alól. A Menny azt mondja, hogy nem vagyok bűnös. Azt is jelenti, hogy igaznak tekintenek, mert Isten igazságot tulajdonít neked a tetteid alapján. Azt is jelenti, hogy valakit igazzá tesznek, valami történik benned. Olyan jelentése is van, hogy olyan, mintha soha nem is vétkeztem volna, Isten ajándékaként.