2021. március 2., kedd

A Szent Szellem szimbólumai 2.

 2.       Szél

Ez elválaszthatatlan a tűztől.

Máté 3,11-12 Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. A kinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.

Itt Jézus Krisztust ábrázolja Keresztelő János. A Szent Szellem két jelképpel van jelölve:

Szél:ezt az aratómunkát szél nélkül nem lehet elvégezni. A másik jelképe pedig a tűz. Ez a két jelkép két olyan munkáját fejezi ki a Szent Szellemnek, mely kettő szorosan összekapcsolódik a mi életünkben. Itt Jézus egy aratómunkásként jelenik meg, két eszközre van szüksége: a szélre és a tűzre ahhoz, hogy be tudja takarítania a csűrbe a gabonáját.

Amikor a learatott gabonát kicsépelték (ökrökkel tapostatták, vagy más technológiával), szétvált a gabona hártyája (pelyva, polyva), és a gabonamag, de össze volt még keverve. Úgy oldották meg a szétválasztást, hogy este kimentek a szérűre egy lapáttal (egy nagyméretű lapát volt, ún. szórólapát). A naplementével egy időben feltámadt egy olyan speciális szél, mely tartós ideig egy irányba fújt, közepes erősséggel. Ez a szél alkalmas volt arra, hogy mikor az aratómunkás feldobta és rázogatta a gabonaszemeket, a szél ki tudta fújni a szemek közé keveredett hártyákat, pelyvákat és a gabonaszem nem sodródott ki a lapátról, hanem visszahullott rá. A pelyva kikerült a gabonaszemek közül. Jeremiás két szelet különböztetett meg (Jer 4), van a szárító szél, és a szóráshoz és a tisztításhoz való szél. Kifejezetten naplementekor támadt fel a szóráshoz és tisztításhoz való szél.

Amikor az igében a Szent Szellem szélként szerepel, olyan tevékenységét fejezi ki, mikor az ember életében szétválasztja a hitvány és gyalázatos illetve értékes dolgokat. Mikor ez zajlik, utána jöhet a Szent Szellem másik munkája, melyet tűzként ír le a Biblia, mely a megszentelés, a hitvány dolgok megemésztése, és megégetése. Addig nem tud tűzként munkálkodni az életünkben, amíg előtte a rossz nincs a jótól elválasztva. A szélként leírt munka az a munka, mikor bűnismeretre és bűngyűlöletre jutsz. Addig nem szabadul meg az ember egy rossz dologtól, míg nem tartja rossznak, és nem kezdi el magát attól elkülöníteni. 

Szél: a Szent Szellem olyan benned zajló munkája, mikor a Szent Szellem bűnismeretre akar juttatni téged, és elválasztja benned a rosszat a jótól.

Fil 1,9-10 És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben; Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára;

Ha képes vagy a rosszat a jótól elválasztani, az már a Szent Szellem munkája benned! Ha van benned olyan, amit előtte nem tartottál rossznak, de már annak tartod, az a Szent Szellem munkája, döbbenj rá. A rossz nem erkölcsi dolog hanem metafizikai kategória, ahhoz természetfeletti erő kell. A héber nyelvben a könnyű és a gyalázatos/hitvány szó egymásból származik (Kal és Kalún).

A fajsúlyos dolgok a dicsőséges dolgok: súly: kavéd; dicsőség: kavód.

Az ige tud olyan súlyos személyiséggé tenni, ami dicsőséget épít ki a személyiséged körül. Erre az elválasztásra egyikünk sem volt képes a maga erejéből. Ha bármivel kapcsolatban eljutottál arra a világosságra, hogy valamit rossznak mondasz, az mutatja a Szent Szellem munkáját, a szél munkáját benned.

A Szent Szellem nagyon ismert jelképe a tűz. Azt a munkáját fejezi ki bennünk, mikor a már elkülönített rosszat, a pelyvát megtisztítja bennünk. Ez a Szent Szellem megszentelő munkája, a tűz munkája. A már tőled elkülönített rosszat elkezdi megégetni és megsemmisíteni. Sok ember úgy gondolja, hogy a rossz az kizárólag erkölcsi kérdés (pl. a bűn). Ez nem így van. A rossz a Biblia szerint nem elsősorban erkölcsi kategória. Ha így lenne akaraterővel lehetne ellene harcolni. De nem lehet. Mert ha valaki bűnt követ el, a szellemvilágban létrejön egy seb. A bűnnek a szellemvilágban van nyoma. Minden egyes káromkodás, paráznaság egy sebet, nyomot hagy az ember személyiségén, amit akaraterővel nem lehet leküzdeni. Csak úgy lehet megsemmisíteni, hogy az ember találkozik a Szent Szellemmel mint tűzzel, (lehet hogy fizikailag nem érzed!) és a láthatatlan részedben a Szent Szellem megéget és megsemmisít ilyen szellemi sebeket, amiket a bűn hozott létre az életedben. Ez olyan valóságos megsemmisítés, mint ahogy a fa ég a kandallóban. A bűnvallás, és olyan imák, amelykor átéled, hogy a Szent Szellem feléget tűzzel bűnöket az életedben az nem két ember között történik, hanem Isten és a bűnös ember között. Ez nem gyónás. A szolgálótestvér a kegyelemközvetítésben, kenet közvetítésben segít, hogy megjelenjen a Szent Szellem tűzként a bűnvalló életében. A megszentelődés nem erkölcsi kérdés, és nem lehetséges csak akaraterővel. Az akaratra nagy szükség van, de a sorrend az az, hogy ha a Szent Szellem megszentel és tűzként megjelenik az életemben, ehhez párosítom az akaratomat.

Az utolsó időkben az Úr visszajövetele előtt a Szent Szellemnek nagyon fel fog erősödni ez a kétféle munkája az Egyházban. A próféciákban az a megdöbbentő, hogy olyan folyamatok bontakoznak ki, hogy emberek elkezdenek összenőni vagy a rosszal vagy a jóval. Nem olyan emberek lesznek, akik bonyolultak, mert van benne jó is meg rossz is. Bizonyos emberek egyre jobbak lesznek, és eggyé válnak a jóval ami az Isten, más emberek egyre jobban elhagyják magukat, és egyre jobban azonosulnak a rosszal ami mögött a Sátán áll. Amikor a Szent Szellem kijön az utolsó időkben szétválasztani a jót a rossztól, embereket választ szét, hogy rossz-vagy jó e, és így jön létre az emberek között egy nagy szakadás, az aposztázia. Ez elállást, elpártolást jelent. Az aposztázia egy szövetségi viszonyból való kilépést jelent. Korrupt keresztények rúgják fel a szövetségi viszonyt. A Szent Szellem elkezd leszállni a világra tűzként és szélként, és elkezdi ezt a munkáját.

2 Thes 2,3 itt a szakadás az aposztázia.

Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,

Legtöbb keresztény tudja azt, hogy az Úr visszajövetelének két nagy eljövetele van: Izrael helyreállása, a nemzetek evangelizálása, de a harmadikról elfelejtkeznek, de a harmadik nagyobb hangsúlyt kap az egész Újszövetségben mint az előző kettő. Az aposztázia szétválasztja a megalkuvó korrupt keresztényeket az elkötelezett keresztényektől. Kicsépelés történik az egyházban a korszak szellemi terhe miatt. A bűnökkel már nem csupán játszadozó, azokkal azonosuló, összefonódó keresztényeket kicsépeli az egyházból. Legyen ugyanolyan életed otthon, mint a gyülekezetben. Rombold le a rossz természetedet, mert ha nem küzdesz, a Szent Szellem egy idő után az illetőre hagyja. Ha valakin elkezd fogyni a kegyelem, kierősödik benne a rossz. Jel, hogy az igazi egyházat megrázza Isten, korábban ez nem történt meg. Elindul az igazi egyház megrostálása és kicsépelése. Amíg ez meg nem valósul, lehetetlen hogy visszajöjjön az Úr és eljöjjön az Antikrisztus.

Jel 22,10-12 Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van. A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is. És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz.

Az idő közel van: itt a kijelölt idő.

„és nálam van a bér, hogy kiadjam kinek-kinek aszerint, amilyen az a munkája.”

Itt fokozatosságról van szó, fokozatos kierősödés a rosszban-jóban egyaránt, aki igazságtalan, az legyen még igazságtalanabb, aki igaz, legyen igazabb ezután, és aki szent az legyen még szentebb ezután. Akik megtartották magukban a rosszat, azok egyszer csak azonosulnak azzal, és már nem fogják tudni titkolni, és a nyilvánosság előtt meg fog látszani. Aki pedig választotta a még nagyobb elkötelezettséget, és hoz olyan döntéseket, hogy olyan mélyre ás, hogy minden homok kimenjen a lába alól, hogy csak a kősziklán álljon, és tesz elkötelezettségeket, az életén egyre jobban kierősödik a szentség és az igazság. Láthatóvá válik a sorsában és személyiségében egy fejlődés az igazságban. Ez a szétválás közvetlenül az Úr visszajövetele előtti egyházkorszakban lesz, ami MOST VAN.

Hozzunk olyan döntéseket, amiket a Szent Szellem levesz, elhatározásokat tenni, még ha nem is sikerül elsőre, de kötelezd el magadat, hogy a Szent Szellem adjon kegyelmet! Az igazi Egyház része az elragadtatás lesz.

Mt 13,36-43 Ekkor elbocsátván a sokaságot, beméne Jézus a házba. És az ő tanítványai hozzámenének, mondván: Magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról való példázatot. Ő pedig felelvén monda nékik: A ki a jó magot veti, az az embernek Fia; A szántóföld pedig a világ; a jó mag az Isten országának fiai; a konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, a ki a konkolyt vetette, az ördög; az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig az angyalok. A miképen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik: akképen lesz a világnak végén. Az embernek Fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, a kik gonoszságot cselekesznek, És bevetik őket a tüzes kemenczébe: ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő Atyjoknak országában. A kinek van füle a hallásra, hallja.

Ez nem általános erkölcsi üzenet, hanem konkrét prófécia az Úr visszajövetele előtti generációnak. Mérgező vadóc kontra búza. 40.vsz: A konkolyt nem a világból szedik ki, hanem Isten országából. A szétválasztás helye Isten országa, az élő gyülekezetek, onnan szedeti ki az Úr a megbotránkoztató életű embereket angyalok által. A titkolt életű emberek pontosan az angyalokat botránkoztatják meg.

Máté 24,9-13. 13: aki mindvégig kibírja, az megmenekül.

Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.

Ez a kicsépelődés belső pszichológiai folyamata. Amikor egy embert elkezd kicsépelni szél az igazi egyházból, akkor nem úgy csépelődik ki, hogy tisztában van azzal, hanem fel nem fogja, azt hiszi, hogy az neki az jó, hogy elment. (gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincsen semmire szükségem: laodiczeai gyülekezet) Megengedi Isten azt, hogy valamin az ember megsértődjön vagy kiakadjon. Nem érti, hogy azért sértődött meg és idegenedik el, mert lement róla a kegyelem, és Isten megengedte, hogy beleakadjon egy tüske. Amikor megbotránkozik, elárulja a testvéreit azaz elmegy. Amikor megtörténik az árulás, a lélek kitermeli a gyűlöletet, és hamis próféták lesznek, megideologizálják, hogy miért van nekik teljesen igazuk.

A 10 szűz és a tálentumok lényege, hogy nagy lesz a rosta az igazi egyházban. Sokan úgy idegenednek el, hogy azt hiszik, semmire sincs szükségük. Amikor Jézus a két példázatban nem azonos arányról beszél (50% ill. 33%), ebből meg lehet érteni, hogy Istennél nincs lezárva ennek a kárnak a mértéke. A felelősség rajtunk van. Elkezd fújni a Szent Szellem szele, de hogy mekkora lesz a kicsépelés mértéke, nincs eldöntve, ezért nekünk, akik ezt halljuk és tudjuk, és elhatározások szülessenek bennünk, eldöntjük a prófécia végét.

Amikor tűzként megégeti a Szent Szellem az életünkben, akkor tudunk buzgók és forrók lenni. Nem tud az első szeretetben buzgó lenni az az ember, akiben keveredés van. A Szent Szellem tüze a buzgóságot is jelképezi, de ez már következménye, hogy a tűz megsemmisítette a rosszat egy ember életében.

Róma 12. legyetek tüzesek a szellemben, az Úrban szolgálatkészek.

Ez bugyborékolást is jelent, szülessen benned az igéből elhatározás. 


Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine

Megjelent! Kenneth E. Hagin - Klasszikus prédikációk

https://faithline.hu/kenneth-e-hagin-klasszikus-predikaciok/

A könyvbe pedig itt lehet beleolvasni, a tartalmat átnézni:
2021. február 24., szerda

Ruff Tibor - Az imádkozásról 2.

Jákob összeveszett Ézsaúval, ellopta az áldást, az elsőszülöttséget, Jákob elmenekült, és valami 20 év múlva visszajött. A legutolsó információja az volt, hogy Ézsaú meg akarta ölni.

1Mózes 32:6 És megtérének Jákóbhoz a követek, mondván: Elmentünk vala a te atyádfiához Ézsaúhoz, és már jön is elődbe, és négyszáz férfi van vele.
1Móz 32:7 Igen megijede Jákób és féltében a népet, mely vele vala, a juhokat, a barmokat és a tevéket két seregre osztá.
1Móz 32:8 És monda: Ha eljön Ézsaú az egyik seregre, és azt levágja, a hátramaradt sereg megszabadul.
1Móz 32:9 És monda Jákób: Óh én atyámnak Ábrahámnak Istene, és én atyámnak Izsáknak Istene, Jehova! ki azt mondád nekem: Térj vissza hazádba, a te rokonságod közé, s jól teszek veled:
1Móz 32:10 Kisebb vagyok minden te jótéteményednél és minden te hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél; mert csak pálcámmal mentem vala által ezen a Jordánon, most pedig két sereggé lettem.
1Móz 32:11 Szabadíts meg, kérlek, engem az én bátyám kezéből, Ézsaú kezéből; mert félek ő tőle, hogy rajtam üt és levág engem, az anyát a fiakkal egybe.
1Móz 32:12 Te pedig azt mondottad: Jól tévén jól teszek te veled, és a te magodat olyanná teszem mint a tenger fövénye, mely meg nem számláltathatik sokasága miatt.

Jákob hivatkozott Isten igazságosságára és kegyelmére. Hálát is adott neki, hogy az elmúlt időszakokban megáldotta őt.

1Mózes 32:13 És ott hála azon éjjel: és választa abból, ami kezénél vala, ajándékot Ézsaúnak az ő bátyjának:
1Móz 32:14 Kétszáz kecskét, és húsz bakot; kétszáz juhot, és húsz kost;
1Móz 32:20 Ezt is mondjátok: Íme Jákób a te szolgád utánunk [jő]; mert így gondolkodik vala:

Megengesztelem őt az ajándékkal, mely előttem megy, és azután leszek szembe vele, talán kedves lesz személyem előtte.

1Móz 32:21 Elölméne tehát az ajándék; ő pedig azon éjjel a seregnél hála.

Jákob nem csak imádkozott, hanem cselekedett is! De előtte imádkozott! Aztán eszesen cselekedett. Aztán folytatta az imát:

1Mózes 32:24 Jákób pedig egyedül marada és tusakodik vala ő vele egy férfiú, egész a hajnal feljöveteléig.
1Móz 32:25 Aki mikor látá, hogy nem vehet rajta erőt, megilleté csípőjének forgócsontját, és kiméne helyéből Jákób csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben.
1Móz 32:26 És monda: Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És monda [Jákób]: Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet.
1Móz 32:27 És monda neki: Mi a te neved? És ő monda: Jákób.
1Móz 32:28 Amaz pedig monda: Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.
1Móz 32:29 És megkérdé Jákób, és monda: Mondd meg, kérlek, a te nevedet. Az pedig monda: Ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldá őt ott.
1Móz 32:30 Nevezé azért Jákób annak a helynek nevét Peniélnek: mert látám az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem.

Színről színre = arcról arcra, szemtől szembe

1Móz 32:31 És a nap felkél vala rajta, amint elméne Peniél mellett, ő pedig sántít vala csípőjére.
1Móz 32:32 Azért nem eszik Izrael fiai a csípő forgócsontjának inahúsát mind e mai napig, mivelhogy illetve vala Jákób csípője forgócsontjának inahúsa.

Kiderül, hogy Jákob az Úrral verekedett egész éjszaka. Kölcsönösen nem tudták egymást legyőzni. Amikor látta az Úr, hogy nem tudja legyőzni Jákobot, akkor megérintette Istenként, és kiugrott a forgócsontja. Akkor hirtelen rájött Jákob, hogy Istennel verekszik, nem esett kárhoztatás alá, hogy jaj Istennel verekszik, hanem rájött, hogy megfogta az Isten lábát ☺, és nem akarta elengedni áldás nélkül. Bizonyos értelemben le kell tudni Istent győzni! Tudsz-e neki olyat mondani, ami miatt nem tud mást lépni, mint a kérésed felé mozdul el! Csak akkor tudod kimondani a hiteles mondatokat, ha hiteles személy vagy. Akkor vagy hiteles személy, ha nem vagy elidegenedve magadtól!

Jézus az embert először mindig saját magához vezeti vissza. Amikor az ember már önmaga, akkor Jézus kéri, hogy adja át magát Neki. Ha előbb kérné, akkor nem önmagát adná az ember, hanem valami mást. Isten nem hallgat meg addig, amíg nem tudsz szívből beszélni! Amikor az ember megtörik, harcképtelenné válik, járó-képtelenné, akkor megfogja Istent, és kéri, hogy áldja meg, szabadítsa meg. Nincs sallang, nincs hazugság. A szívéből beszél az ember. Jákobot visszavezette Isten önmagához. Ezután Isten meghallgatta.

Peniél = Isten arca

Akkor szabadul meg a lelked, amikor szoros küzdelembe kerülsz Istennel. Még a verekedés is jobb, mint a semmilyen kapcsolat! Lehet, hogy először ellenáll Isten. Jákobbal is Isten kezdeményezte a bunyót, nem Jákob. Barátságos mérkőzés volt. Nem vesztek utána össze. Jákob egész éjszaka érintkezett Istennel!
Az ima személyes kommunikációs küzdelem! Istennek fölszalad a szemöldöke, és azt mondja: Most jót mondtál! Igazad van! ☺ 

Zsolt 3:1 Dávid zsoltára; fia, Absolon elől való futásakor. 

Amikor Dávid Absolon elől menekült, akkor ez már nem a fiatalkori üldöztetései voltak, hanem az idősebb kori. Ezek között különbség van: A fiatalkorinál semmilyen bűnt nem követett el. Sault a sátán indította fel, hogy pusztítsa el őt. Absolonnál azonban már Dávid bűne volt az ok: Betsabéval házasságot tört, majd megölette a férjét, Hitteus Uriást. A kapcsolatból fogant gyermek meghalt. Aztán Amnon megerőszakolta Támárt, Absolon megölte Amnont, aztán Absolon elfutott. Aztán az egész nép mellé állt Absolonnak. Dávid tudta, hogy miért kell menekülnie, miért fordult mindenki ellen. Akhitófel is Absolonhoz csatlakozott.

2Sámuel 15:31 Megizenék azonközben Dávidnak, hogy Akhitófel is a pártosok között van Absolonnal, és monda Dávid: Kérlek, óh Uram, hiúsítsd meg az Akhitófel tanácsát.

Ez az egyszerű, pontos, lényegre törő kérés eltalálta Isten szívét! Sokszor az emberek körbeírják, hogy mit szeretnének, képekben beszélnek, 100 igét elmondanak, de azt nem mondják ki, hogy mit szeretnének. Isten meg arra vár, hogy mit is szeretnél? Dávid röviden közölte, hogy mit szeretne.

2Sámuel 15:32 És amint feljuta Dávid a [hegy] tetejére, hogy ott imádkozzék az Istennek, íme eleibe jöve az Árkeából való Khúsai, ki ruháját megszaggatá és földet hinte fejére.
2Sám 15:33 És monda neki Dávid: Ha eljössz velem, terhemre leszel nekem;
2Sám 15:34 De ha a városba visszatérsz, és ezt mondod Absolonnak: Te szolgád vagyok, óh király; ennek előtte a te atyád szolgája voltam, most immár a te szolgád leszek, megronthatod Akhitófelnek ellenem való tanácsát.
2Sám 15:35 És íme veled lesznek [ott] Sádók és Abjátár papok; azért minden dolgot, amit hallándasz a király házából, mondj meg a papoknak, Sádóknak és Abjátárnak.
2Sám 15:36 Íme ott van velük az ő két fiuk is, Akhimás, a Sádók [fia], és Jonathán, az Abjátár [fia], kik által nekem mindjárt megizenhetitek, valamit hallotok.

Zsoltár 3:1 Dávid zsoltára; fia, Absolon elől való futásakor.
Zsolt 3:2 Uram! mennyire megsokasodtak ellenségeim! sokan vannak a reám támadók!
Zsolt 3:3 Sokan mondják az én lelkem felől: Nincs számára segítség Istennél, Szela.

Az emberek tudták, hogy ez a dolog a házasságtörés és a gyilkosság miatt éri Dávidot. Úgy gondolkodtak, hogy Dávidnak vége van. Úgy gondolták, hogy nincs számára segítség. Ez mekkora kárhoztatás! Leírták Dávidot! Istenhívő emberek írták őt le. A bűnére hivatkoztak, és ez igaz is volt, és Dávid ezt értette. De! 

Zsolt 3:4 De te, oh Uram! pajzsom vagy nekem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet.
Zsolt 3:5 Fennszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet, az ő szentsége hegyéről. Szela. (Fennszóval kiáltok az Úrhoz és ő már meg is hallgatott engem…. - héberben)

Zsolt 3:6 Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem.
Zsolt 3:7 Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös-körül felállott ellenem.
Zsolt 3:8 Kelj fel Uram, tarts meg engem Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet; a gonoszok fogait összetörted.
Zsolt 3:9 Az Úré a szabadítás; [legyen] a te népeden a te áldásod. Szela.

Dávid ebben a helyzetben is teljesen ráhagyatkozott Isten kegyelmére. Az 51.zsoltárban már elrendezte a dolgait Istennel, ezért nem engedi, hogy újra kárhoztatás alá kerüljön amiatt, amit már egyszer elrendezett. A Zsoltárok nagyon hiteles imákat tartalmaznak!

2Sámuel 19:8 Felkele azért a király és leüle a kapuban, és hírül adták az egész népnek, mondván: Íme a király a kapuban ül. Akkor mind az egész nép eleibe jöve a királynak. Izrael pedig elmenekült, ki-ki az ő sátorába.
2Sám 19:9 Mind az egész nép között pedig nagy veszekedés vala Izraelnek mindenik nemzetségében, kik ezt mondják vala: A király szabadított meg minket a mi ellenségeinknek kezéből, a filiszteusok kezéből is ő szabadított meg; és most Absolon elől elmenekült az országból.
2Sám 19:10 Absolon pedig, kit felkentünk vala, meghalt a hadban. Mit késtek azért hazahozni a királyt?
2Sám 19:11 Dávid király pedig elkülde Sádók és Abjátár papokhoz, mondván: Szóljatok a júdabeli véneknek, ezt mondván: Mi az oka, hogy utolsók akartok lenni a királynak hazahozásában? Mert az egész Izraelnek szava eljutott a királynak házába.

Isten kegyelmében bízva imádkozott Dávid, Isten pedig visszahelyezte őt a királyságba! A kegyeiért versenyeztek azok, akik előtte azt mondták, hogy nincs számára szabadulás.

2011.02.

2021. február 22., hétfő

Ruff Tibor - Az imádkozásról 1.

Az ima az egy világ, egy egész univerzum, egy gazdag tudomány. A cél, hogy ennek a mai beszédnek eredménye is legyen: mindenki megújuljon az imádkozásban! Ha nem, akkor az olyan, mintha nem is hallottunk volna semmit abból, amit elmondok.

Egy materialista világban élünk, ahol az emberek úgy gondolják, hogy az ima felesleges időpocsékolás. Nem tudják, hogy imával mindent meg lehet oldani!

Márk 13:33 Vigyázzatok, maradjatok ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el a kijelölt idő!
Márk 13:34 Mint az az ember, aki idegenbe készült, s mielőtt elhagyta házát, átadta szolgáinak a hatalmat, s megszabta mindegyiknek a maga feladatát; a kapusnak azt parancsolta, hogy maradjon ébren.
Márk 13:35 Maradjatok ébren tehát, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura; este-e, avagy éjfélkor, kakasszóra-e, avagy kora reggel?
Márk 13:36 Amikor hirtelen megjön, nehogy alva találjon titeket!
Márk 13:37 Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: maradjatok ébren!

Szellemi ébrenlétről beszél itt az Ige! Nem tudjuk, hogy mikor lesz az elragadtatás, ezért különösen fontos, hogy éberek legyünk! Nem tudjuk, hogy este, éjszaka, hajnal előtt vagy után. Az egész éjszaka folyamán lehet számolni a visszajövetelére. Nem gondolkodnak jól azok, akik úgy gondolják, hogy még nincs itt az ideje az elragadtatásnak. Bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Nem készülni kell, hanem készen kell lenni! Készülni pár másodperc alatt lehet, de nem készülni kell, mert akkor nem lesz pár másodperc, hanem készen kell lenni!

A szellem akkor éber, amikor imádkozunk! Jézus elmondja a 10 szűz példázatát. Egyik része szunnyad, a másik elalszik. A szunnyadó az küzd az álmosság ellen, az elalvó nem küzd. Különböző módokon föl kell ébreszteni magunkat, hogy ne hagyjuk abba az imádkozást!

Vannak, akik huzamosabb időre is elhagyják az imádkozást. Újuljunk meg az imádkozásban! Nagyon materialista társadalomban élünk. Az európain belül a kelet-európai a legmaterialistább, elnyomja a keresztényeket az imádkozástól. Van elméleti és gyakorlati materializmus. A gyakorlatiban az ember érzéketlen a szellemi dolgokra, nem teszi az imádkozást, elidegenedik tőle. Nem mozog együtt a szellemvilággal, nem él benne. Az elméleti emberek mindig mondják, hogy: Hát Isten mindent tud, minek kérjek? Látja, és megadja. De ez nem igaz! Kérni kell, mert az van az Igében, hogy mielőtt kérnénk, Ő meghallgat. Kérni kell, mert különben nincs „mielőtt”. A nem materialista társadalmakban ilyeneket nem gondolnak. Tudják, hogy imádkozni kell az áttörésekhez! Tudják, hogy Istennel kapcsolatba kell lépni.

Jézus a megvallásunk Főpapja.

Hóseás 14:3 … és ajkaink tulkaival áldozunk neked.

Dániel 6:10 Dániel pedig, amint megtudta, hogy megíratott az írás, beméne az ő házába; és az ő felső termének ablakai nyitva valának Jeruzsálem felé; és háromszor napjában térdeire esék, könyörge és dicséretet tőn az ő Istene előtt, amiként azelőtt cselekszik vala.
Dán 6:13 … hanem háromszor napjában elkönyörgi könyörgését.

Amikor nincs áldozat, akkor az ajkainkkal kell áldozni Istennek!

Zsoltár 50:14 Hálával áldozzál az Istennek... 

Nem a főpap finanszírozza az áldozatokat, hanem az ember, aki vitte, és a papok Isten elé vitték azt. Nekünk kell az imánkkal a mennyhez fordulni, és Jézus azért jár közben, amiben megvalljuk Őt! A beszédeink szerint jár közben! Ha te azt mondod, hogy hiszed, hogy Jézus téged meggyógyít, akkor ezt Jézus lerakja az Atya elé. Ha nem mondod, akkor Ő sem mondja. Abban vall meg téged az Atya előtt, amiben te is megvallod Őt az emberek előtt! 

Az történik, amit mi mondunk, és ne azt várd, hogy mindent Jézus imádkozzon meg a Mennyben és Isten mindent csináljon meg! Isten nem fogja megcsinálni azt, amit nem kérsz el, amiért nem imádkozol, mert nem akarja. Elmondta, hogy mi az imádkozás törvénye, és nekünk ehhez kell tartani magunkat. Tudja, hogy mi van a szívünkben, de azt is tudja, hogy van szánk Az milyen lenne, ha gyerek létedre soha nem beszélnél apáddal, soha nem köszönnél meg semmit, soha nem is kérnél semmit. Mint amikor megkérdezik a gyerektől, hogy: Mi volt ma az iskolában? Válasz: Semmi. Ezt a választ senki nem szereti. Ha valaki a barátod, akkor nem szereted, ha nem szól hozzád.

Zsoltár 115:16 Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta.

Az emberek a beszédükkel adnak hatalmat a sátánnak. Akik Istenhez imádkoznak, azok Istent hívják segítségül a földre. Isten semmit nem akar csinálni a földön, amit az emberek nem kérnek. Teszteli, hogy kinek van joga kérni valamit és kinek nincs. Sokszor azt is nézi Isten, hogy hányan kérnek egy dolgot. Pl.: Izrael fiai kértek sokan királyt. Isten megadta nekik. Nem lett jó, de megadta.

Az emberek döntik el, hogy a Földön mi van. Amikor mondják, hogy Isten miért engedi meg, ezt a sok rosszat a Földön, akkor Isten azt mondja erre, hogy: Ti miért engeditek meg?? Az emberé a Föld.

Jézus egyértelműen elmondta, hogy Istennél zörgetni kell, keresni kell, kopogni kell, amíg Isten tudomásul nem veszi, hogy hiteles az a kérés: a szív kéréseit hallgatja meg Isten! Nem ugrik minden szóra! Meg kell győzni, hogy most meg kell mozdulnia, csinálnia kell valamit! Úgy meg kell szólítani, hogy eltalálod a szívét. Nagyon súlyos, nagy személyiség Isten. Nem ugrik csak úgy.

„Ha esetleg eszedbe jutnék a színed előtt!” Anna kérése a legjobban így adható vissza! Tudta, hogy a világmindenség Urához beszél, aki egy nagyon igaz személy, és csak az igazságra mozdul rá! Teszteli az embert, hogy mi az, ami a szívében van.

„Állandóan velünk van az az ember (mi magunk), aki a legtöbbet hazudik nekünk!” Ha az ember öncsalásban van, akkor önmagától is el van idegenedve. Ilyenkor az imájában mindig van egy fals hang, és addig Isten nem mozdul, amíg ez benne van.

2011.02.

2021. január 26., kedd

Flaisz Endre - Az imádkozásról 2.

Ezékiás imájából 3 dolgot szeretnénk kiemelni:

1. Nem egy formális imát mondott, ahol a szavak sokaságától várta volna a szabadulást. Nem váltak a szavai önjáróvá, nem szakadt el a szája a valós helyzetétől, hanem őszintén elmondta Istennek és a prófétának a helyzetet. A szíve mélyéből fakadt az imája.

A szívünk úgy működik, mint a repülőben a fekete doboz: minden oda fut be, ami az életünkben történik. A terheknek ugyanolyan súlya van a szellemünk, lelkünk számára, mint a fizikai testünknek a súlyok. A jó ima az mindig a szív mélyéből fakad. Mindig az ember sorsát, valós helyzetét értelmezi, és tárja fel őszintén Isten előtt. Ezért emeli ki Annával kapcsolatban a Biblia, hogy:

1Sámuel 1:13 És mivel Anna szívében könyörgött….

Nagyon őszintén imádkozott Anna. Amikor Jézus tanította imádkozni a tanítványait a Hegyi beszédben, akkor kérte, hogy ne pogányosan imádkozzanak.

Máté 6:5 Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók: ők szeretnek a zsinagógákban és a széles útkereszteződésekben állva imádkozni, hogy feltűnjenek az embereknek. Úgy van, ahogy mondom nektek: ezzel meg is kapják fizetségüket!

Az imádkozás egy intim ügy! Csak te vagy és Isten! Nem arról szól, hogy mások lássák, hogy milyen szellemi életet élünk.

Máté 6:6 Úgyhogy te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót magad után, és a rejtekben imádkozz Atyádhoz; és Atyád, aki lát a rejtekben, nyilvánosan fogja megadni fizetséged.
Máté 6:7 És amikor imádkoztok, ne fecsegjetek összevissza, mint a nemzetekhez tartozók: mert ők azt gondolják, hogy bőbeszédűségük miatt hallgattatnak meg.
Máté 6:8 Ne legyetek tehát olyanok, mint ők, hiszen a ti Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle.

Jézus azt mondja a pogányos imáról, hogy sokbeszédű ima. Nem arról van szó, hogy ne lehetne hosszan, sokáig imádkozni, hiszen a Róma levélben az van, hogy hosszan tartózkodjunk benne az imádkozásban, meg a Kolossé levélben, hogy az imádkozásban állhatatosan legyünk. Sokszor kell, hogy többször, folyamatosan vigyünk dolgokat az Úr elé, egészen az áttörésig! Az nem hitetlenség, ha valaki többször imádkozik valamiért. Az özvegyasszony jó példa erre a hamis bíróval kapcsolatba. Arról van szó, amikor valakinek a beszéde elszakad a szívétől, az állapotától, azt gondolja, hogy elmond sokszor formulákat, mantrákat, és akkor jobban meghallgatja Isten. A vallásos háttérből származó emberek tudják, hogy mi ez. Néhány kör után a szavak már nem jelentenek semmit, a szöveg tartalmának nincs köze a sorsukhoz, a nyelvük elszakadt a sorsuktól. Nagyon fontos, hogy ne pogányosan imádkozzunk!!!!

Ezékiástól azt lehet megtanulni, hogy odament Isten elé, és olyan őszintén beszélt, mint egy jó házasságban a 2 házastárs. A szíve mélyéből osztotta meg Istennel a beszédét. A Baál papok formuláira egyáltalán nem jött semmilyen válasz Istentől. 


2. Többféle módon lehet imádkozni. Ez függ a helyzetünktől, mondanivalónktól.

Adja meg az Úr, hogy a különféle imafajtákban megújítson bennünket a Szent Szellem!

1Timótheus 2:1 Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért,
1Tim 2:2 Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
1Tim 2:3 Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt,

4 imafajtát sorol fel Pál.

1. könyörgés: olyan kérés, amikor valaki úgy megy kérni valamit, hogy semmilyen saját érdemére nem tud vagy nem akar hivatkozni. Kifejezetten arra apellál, hogy a segítséget nyújtó személy könyörüljön rajta. A másik fél irgalmára épít. Az ókori görög tragédiákban úgy szerepelt ez a kifejezés, hogy: oltalomkeresés. Leborultak, átölelték a térdét annak, akitől kegyelmet vártak.
Olyan ima ez, mint a vámszedőé a jeruzsálemi templomban.

2. imádság: olyan kérés, amikor érvelésen alapul. A szükségben lévő személy a másik igazságérzetére, ítélőképességére akar támaszkodni. Ügyvédhez hasonló módon elé tárja a helyzetét. A görög világban ez védőbeszédet is jelentett. A másik felet megszólítja, igazságérzetére épít, ezért azonnal belevonja a saját szituációjába. Ilyen ima volt Mózes imája, amelyet elmondott, amikor Izrael fiai megcsinálták az aranyborjút. Mózes érvelt Istennek, hogy mit fognak szólni a népek, ha elpusztítja Izrael fiait.

3. esedezés: közbenjárás; kérvény benyújtása

4. hálaadás

Ilyen fajta imákat nem csak a magánéletünkkel kapcsolatban fontos imádkozni, hanem az országunkért, a politikai dolgokért.

Vannak más alapvető imaformák is:
- bűnbánó ima: erre annak van szüksége, akinek az Úrral való közössége megtört a bűn miatt. Ilyenkor nem dicséretre van szükség, hanem arra, hogy megalázkodj, és bűnbánó ima által újra bekerülj Isten jelenlétébe.
- megvallás: az a célja, hogy felemelkedj Isten hullámhosszára, úgy beszélj a helyzetedről, ahogyan Isten.
- dicséret: Istennek az erejét, nagyságát, csodáit sorolod föl
- nyelveken szólás: a Szent Szellem által mondasz el imát, amit a lelked nem tud felfogni, csak a szellemed, és azt feltöltöd ez által erővel. Pl.: vezetés közben tudsz nyelveken imádkozni!
- szellemi harc: gonosz szellemek, sátáni erők ellen irányul, és azok elhárítása a cél
- egyéni és közös ima: mindkettőben fontos részt venni! Legyen intim beszélgetésed is Istennel, és közösen is imádkozzál másokkal, még akkor is, ha félős vagy. Az is egy közös imaalkalom, ha a házastársak együtt imádkoznak, vagy a családtagok.

A szabadulás imán keresztül történik! Így vállalja át Isten a terheket. Ezékiás Isten igazságosságát vette alapul, érvelő imát mondott, amikor az országa
szorongatott helyzetét vitte elé. Kivette Rabsaké káromkodásának a lényegét, és ezt mondta el Istennek. A szereplőjévé tette Istent a szituációnak! Isten meghallgatta az érvelésen alapuló könyörgését!

Ezékiás őszintén értelmezte azt a szituációt, amiben benne volt. Nem kell nekünk az imában mutatványokat végrehajtanunk. Nem a szép szavak miatt hallgat meg Isten. Meghallgatja a dadogós, akadozós imát is! Az a lényeg, hogy milyen szívből fakad! Értelmezd a helyzetedet, mondd el Istennek és vond be a helyzetedbe, szituációdba!

3. Amikor az ember a saját sorsának a terhe alatt van, vagy közbenjárás által mások ügyeit felveszi (ennek ugyanúgy érzi a súlyát), akkor az Úr vállára való átgördítéshez nagyon fontos az öröm és a hála! 

Amikor Anna átadta a terhét az Úrnak, akkor nem volt többé szomorú az arca. Amikor az ember könyörög a teher alatt, akkor sokszor nem marad erő az átgördítésre. A hálaadás és az öröm az, amely kondicionálja a szellemedet, hogy át tudd gördíteni a terheket.

Gíl, gálál: az öröm szó a kövek elgördítéséből fakad

Sokszor nem értik az emberek, hogy amikor közbenjárnak másokért, akkor miért érzik olyan rosszul magukat, hiszen jó dolgot tesznek. Ez így van, de a szív megkeményedik, megkérgesedik. Nagyon fontos, hogy állj meg a könyörgés közben, és adjál hálát Istennek! Így fog meglágyulni a szíved, megerősödik, és el fogod tudni gördíteni a köveket!

Kolossé 4:2 Kitartóak legyetek az imádkozásban, hálaadással őrködve Benne;

Könyörgés közben megállsz, lefekszel a padlóra, hálát adsz a szőnyegért, asztalért ☺ rád száll az öröm, és újra erőt veszel az imádkozáshoz!

2011.02.