2015. augusztus 25., kedd

Rodney H. Browne - NÉGY ÚT, AMELY ÁLTAL KÖZEL KERÜLHETÜNK ISTENHEZ

Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, 20 Azon az úton, amelyet Ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az Ő teste által, 21 És lévén nagy papunk az Isten háza felett: 22 Járuljunk Hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, 23 és testük meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, Aki ígéretet tett. Zsidókhoz írt levél 10:19-23

A következő módokon jutunk közel Istenhez:

1. Bátorsággal

Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. Zsidókhoz írt levél 10:19

Lévén annakokáért nagy főpapunk, Aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. 15 Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem Aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. 16 Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Zsidókhoz írt levél 4:14-16

Jézus, és az Ő igazságossága miatt bátran jöhetünk az Atya jelenlétébe - a kegyelem trónjához. Jézus méltókká tett bennünket arra, hogy az Ő jelenlétébe jöjjünk. Ha megértjük azt a tökéletes igazságosságot, ami a miénk lett, akkor bátran fogunk jönni Hozzá. Ha félszegen próbálunk meg közeledni az Úrhoz, akkor akár vissza is fordulhatunk. Nem a saját, hanem Jézus igazságossága által jövünk Istenhez.

Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk [bátorságunk] van az ítélet napjához, mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban. 18 A szeretetben nincsen félelem; sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. 19 Mi szeressük Őt; mert Ő előbb szeretett minket! 1 János 4:17-19

Még az ítélet napján is bátorságunk lehet, mert tudjuk, hogy bűneink el vannak mosva, és Isten szeretete miatt, amit Jézuson keresztül mutatott meg, igazul állunk Őelőtte.

2. Jézus vére által:

Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. Zsidókhoz írt levél 10:19

Csak egyetlen módon közeledhetünk Istenhez, Jézus vére által.

És hogy Őáltala békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Őáltala mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Kolossé 1:20

Jézus vére békességet teremtett Isten és ember között, és helyrehozta kapcsolatunkat az Atyával.

És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére. 25 Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól; mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk Attól, Aki a mennyekből van. Zsidókhoz írt levél 12:24-25

Jézus az Újszövetség közbenjárója, amely az Ő kiontott vérén alapszik.

3. Új és élő út által:

Azon az úton, amelyet Ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az Ő teste által. Zsidókhoz írt levél 10:20

Új út ez - egy új szövetség -, és mivel Ő örökké él, ezért élő út.

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. 18 Mindez pedig Istentől van, Aki minket Magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és Aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. 2 Korinthus 5:17-18

Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. Galata 6:15

A bűn nem állhat meg Isten jelenlétében. Amikor befogadjuk Jézust, Ő vadonatúj szívet ad nekünk, és új teremtéssé tesz bennünket. Most már beléphetünk az Ő jelenlétébe, mint Isten igazságával rendelkezők Krisztusban.

4. Krisztus főpapsága által:

És lévén nagy papunk az Isten háza felett. Zsidókhoz írt levél 10:21

Az Ótestamentumban az egyetlen út Isten jelenlétébe a főpapon keresztül vezetett. Az Újtestamentumban Jézus a mi Főpapunk örökké. Általa kell az Atyához jönnünk.

Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen, és hű főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Zsidókhoz írt levél 2:17

Jézus irgalmas és hű Főpap - irgalmat tanúsít, nem pedig ítéletet. Bárki, aki Hozzá jön, megbékélhet Istennel.

Lásd Zsidókhoz írt levél 4:14-16 fentebb

Jézus mindenekben megkísértetett csakúgy, mint mi. Mindazon keresztülment, amin mi keresztül megyünk, de nem adta meg magát se a bűnnek, se a kísértésnek. Csak egy bűntelen ember tudott helyettünk keresztre menni. Pontosan tudja, hogy min megyünk keresztül, megérti, és - az Ő vére által - utat készített számunkra az Atyához. Hozzájárulhatunk - nem a saját cselekedeteink alapján (mert azok közül egyik sem elég jó), hanem az alapján, amit Jézus tett értünk.

Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, 12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem az Ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Zsidókhoz írt levél 9:11-12

Van jogunk Isten jelenlétébe jönni és ott is maradni - örökre -, mert a mi Főpapunk: Jézus megszerezte a megváltást számunkra.