2013. január 2., szerda

Rodney H. Browne - ISTENNEK GONDJA VAN AZ Ő IGÉJÉRE, HOGY BETELJESÍTSE AZT


Isten egy kimondott szava sem erőtlen, ill. lehetetlen, hogy beteljesüljön. Ha Isten szól valamit, az BE FOG teljesedni.
 
Mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Lukács 1:37
 
Isten Maga vigyázza és figyeli a saját beszédét, hogy az beteljesedjen.
 
A Jeremiás 1:12-ben a következőt olvassuk: "És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az Én Igémre, hogy beteljesítsem azt."
 
Isten Igéje megcselekszi, amit akar, és szerencsés lesz ott, ahova Ő elküldi.
 
Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok Őt segítségül, amíg közel van. 7 Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban. 8 Mert nem az Én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az Én útaim, így szól az Úr! 9 Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az Én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál! 10 Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: 11 Így lesz az Én beszédem, amely számból kimegy, nem tér Hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Ézsaiás 55:6-11
 
Az eső és a hó leesik, megöntözi a földet és kisarjasztja a magokat, amelyek felnövekednek és gyümölcsöt teremnek. Ugyanígy Isten Igéje is kimegy és jó gyümölcsöt terem. Isten Igéje mindig eredményes -, de nem akárhogyan, hanem pontosan olyan eredményt produkál, amelyet Isten eltervezett. Isten Igéje soha nem tér vissza Hozzá üresen - haszontalanul, ill. anélkül, hogy elérné a célját -, hanem elvégzi azt, amit Ő akar és amit célul tűzött ki, és szerencsés lesz ott, ahova az Úr küldte!
 
Istenünk Beszéde megáll és megmarad mindörökké.
 
Megszáradt a fú, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad! Ézsaiás 40:8
 
Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull: 25 De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett. 1 Péter 1:24-25
 
A Te Igédnek summája igazság, és a Te igazságod ítélete mind örökkévaló. Zsoltár 119:160
 
Isten Igéje soha nem múlik el.
 
Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elműlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Máté 5:18
 
Isten megbízható és hűséges az Ő Igéjéhez.
 
Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. Zsidókhoz írt levél 10:23
 
Isten Igéje kipróbált.
 
Az Istennek útja tökéletes; Az Úrnak beszéde tiszta; Pajzsa Ő mindeneknek, akik Őbenne bíznak. 2 Sámuel 22:31
 
Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; pajzsuk Ő mindazoknak, akik bíznak Benne. Zsoltár 18:31
 
Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és pajzs az ahhoz folyamodóknak. Példabeszédek 30:5
 
Isten megtartja a szavát, még akkor is, ha az emberek a saját szavukat nem tartják meg. Isten Igéje igaz, és bármit mondanak, tesznek, hisznek az emberek, be fog teljesedni.
 
Dehát hogy ha némelyek nem hittek? Vajjon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek hűségét? 4 Tvol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a Te beszédeidben, és győzedelmes légy, mikor vádolnak Téged. Róma 3:3-4
 
Ha hitetlenkedünk, Ő hű marad: Ő magát meg nem tagadhatja. 2 Timótheus 2:13
 
Isten Igéje MŰKÖDNI FOG SZÁMODRA IS, ha elhiszed azt.
 
Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (aminthogy valósággal az is), amely munkálkodik is tibennetek, akik hisztek. 1 Thessalonika 2:13
 
Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod. 19 és hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére; 20 Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, 21 És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti. Róma 4:18-21